Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Regulament
 

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Căuşeni
nr. 1/25 din 21 februarie 2012

R E G U L A M E N T U L
privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Cultură, Tineret, Sport, Turism
a Consiliului raional Căuşeni


I. Dispoziţii generale

1.1.Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile, drepturile principale şi organizarea activităţii Direcţiei Cultură, Tineret, Sport, Turism a Consiliului raional Căuşeni (în continuare – Direcţia);

1.2. Direcţia este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii, tineretului, sportului şi turismului în teritoriu şi este subordonată Consiliului raional Căuşeni.

1.3. În soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Direcţia conlucrează cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Turismului, asociaţiile obşteşti în domeniu, cu subdiviziunile consiliului raional, cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte organizaţii, întreprinderi, instituţii amplasate în teritoriul subordonat.

1.4. În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, Hotărârile Guvernului Republicii Moldova, ordinele Ministrului Culturii, Ministrului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Turismului, deciziile consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

1.4. Direcţia are statut de persoană juridică, dispune de balanţă independentă, cont trezorerial, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

1.5. În componenţa Direcţiei se includ două servicii şi respectiv, Serviciul Cultură şi Serviciul Tineret, Sport şi Turism.

1.6. Funcţia de şef de serviciu în cadrul Secţiei, se atribue suplimentar unui specialist superior din domeniu respectiv.

1.7. Direcţia propune spre aprobare Consiliului raional, luând ca bază statele tip, aprobate de Guvern, organigrama şi statele de personal din aparatul direcţiei, din instituţiile de cultură, tineret, sport, turism de nivel raional din subordine.

1.8. Specialiştii Direcţiei sunt funcţionari publici, având drepturi, obligaţii şi garanţii sociale, stabilite de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

II. Funcţiile Direcţiei

2.1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale; crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement;

2.2. Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc.;

2.3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă, libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei; promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;

2.3. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice; aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale; operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate; controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu; colaborarea directă cu organele administraţiei publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului, în care sînt edificate monumente istorice;

2.4. Asigurarea funcţionării mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal; întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii puţin asigurate;

2.5. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (palate de cultură, centre de cultură, case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, complexe muzeale şi muzee etc.), indiferent de apartenenţa departamentală; stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii; organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;

2.6. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion; conducerea profesională; reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;

2.7. Elaborarea şi realizarea programelor de activităţi în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor, îndeplinirea programului complex de acţiuni privind dezvoltarea sportului şi turismului, apărarea intereselor sociale, economice şi spirituale ale tineretului, promovarea şi valorificarea potenţialului creator al tinerilor, promovarea printre tineri a unui mod de viaţă sănătos;

2.8. Realizarea, în comun cu alte organe şi servicii ale administraţiei publice locale, a controlului asupra respectării de către agenţii economici, organizaţii şi instituţii a garanţiilor, stabilite de lege, de care se bucură tinerii (în scopul asigurării încadrării în câmpul muncii, prevenirii şomajului şi soluţionării problemelor sociale);

2.9. Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor şi organizaţiilor de cultură, tineret, turism, a localurilor şi complexelor sportive şi turistice din teritoriu, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, tineret, sport şi turism indiferent de apartenenţa lor departamentală;

2.10. Sprijinirea creării şi dezvoltării asociaţiilor de tineret în teritoriu, asigurarea condiţiilor de activitate;

2.11. Contribuirea la încadrarea activă a tinerilor în viaţa economică, socială, politică şi spirituală a ţării;

2.12. Stabilirea căilor de subvenţionare, pe bază de concurs, a programelor (proiectelor) asociaţiilor de tineret din teritoriu;

2.11. Conlucrarea cu alte organe şi instituţii, a căror activitate vizează tineretul şi familiile tinere;

2.12. Colaborarea cu instituţiile preuniversitare din teritoriu pentru acordarea de ajutor în organizarea şi dezvoltarea sportului preuniversitar, cu organizaţiile şi structurile de tineret şi sportive din Republică şi de peste hotare, realizarea acţiunilor comune.

2.13. Sprijinirea activităţilor de voluntar în realizarea programelor din domeniul tineretului ce nu contravin legislaţiei în vigoare;

2.14. Promovarea experienţei organizaţiilor de tineret şi sportive în soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul tineretului, culturii şi sportului;

2.15. Facilitarea accesului tinerilor la servicii şi informaţie pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării lor;

2.16. Sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publică şi la promovarea cetăţeniei active, favorizarea accesului tinerilor la administrarea publică;

2.17. Efectuarea evidenţei patrimoniului turistic din teritoriu în vederea dezvoltării turismului şi includerea întru cluster regional turistic.

2.16. Contribuirea la pregătirea şi perfecţionarea profesională a consilierilor în problemele culturii, tineretului, sportului şi turismului;

2.17. Elaborarea şi asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură, tineret, sport şi turism subordonate, al îndeplinirii de către acestea a hotărârilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului, agenţiei turismului ale autorităţilor administraţiei publice locale; a programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură, tineret, sport şi turism subordonate.

2.18. Prezentarea Consiliul raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură, tineret, sport şi turism.

III. Atribuţiile Direcţiei

3. În soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Direcţia exercită următoarele atribuţii:

3.1. Organizează şi administrează cultura fizică, sportul şi turismul pe raza lor teritorială;

3.2. Ţine evidenţa asociaţiilor sportive, turistice şi de tineret locale;

3.3. Avizează cererile de înscriere în Registrul de Stat ale asociaţiilor obşteşti în domeniul administrat;

3.4. Desfăşoară activităţi cognitive şi sportive în colaborare cu subdiviziunile Consiliului raional, organizaţii de tineret şi sport din teritoriu;
3.5. Înaintează propuneri ce ţin de asigurarea drepturilor juridice, sociale şi economice ale tineretului;

3.6. Asigură organizarea şi coordonarea activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive şi de cultură fizică amplasate în teritoriul raionului Căuşeni;

3.7. Desfăşoară festivităţi, manifestări şi competiţii sportive, alte acţiuni de masă cu caracter cognitiv, educativ şi de agrement;

3.8. Conlucrează cu subdiviziunile Consiliului raional Căuşeni la soluţionarea problemelor tineretului, sportului şi turismului; pentru utilizarea eficientă a subvenţiilor acordate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru pregătirea sportivilor de performanţă din teritoriu;

3.9. Elaborează şi asigură realizarea programului de activitate al Direcţiei, planului calendaristic al acţiunilor de tineret şi sportive;

3.10. Organizează şi efectuează controlul desfăşurării acţiunilor pentru tineret şi sportive, modalitatea şi ordinea exploatării localurilor, terenurilor sportive cît şi patrimoniului turistic, subordonate Consiliului raional Căuşeni;

3.11. Organizează competiţii sportive, coordonează activitatea asociaţiilor sportive din teritoriu, asigură pregătirea şi participarea echipelor sportive la competiţiile raionale şi republicane;

3.12. Organizează şi desfăşoară, în comun cu structurile de tineret din raion, acţiuni cognitive şi educative cu diverse tematici;

3.13. Iniţiază şi efectuează cercetări sociologice în problemele actuale ale tineretului, aplică rezultatele acestor investigaţii în activitatea Direcţiei;

3.14. Studiază şi propagă experienţa avansată de activitate a asociaţiilor de tineret; susţine tineretul în realizarea reformelor progresiste;

3.15. Atrage potenţialul intelectualităţii ştiinţifice şi de creaţie în scopul educaţiei spirituale, estetice a tineretului, precum şi educaţia atitudinii respectuoase faţă de istorie, cultură, obiceiuri şi tradiţiile naţionale;

3.16. Sprijină, material şi financiar practicarea sportului pentru toţi, a federaţiilor sportive naţionale în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive naţionale şi locale.

3.17. Sprijină agenţiile turismului din teritoriu în vederea dezvoltării turismului regional;

3.18. Informează mass-media, opinia publică despre realizarea şi desfăşurarea acţiunilor în domeniile administrate;

IV. Drepturile Direcţiei

4. Drepturile Direcţiei:

4.1. Să solicite, în modul stabilit de legislaţie, de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, informaţia ce vizează problemele culturii tineretului, sportului şi turismului;

4.2. Să antreneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai administrării locale la examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul culturii, tineretului, sportului şi turismului;

4.3. Să creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor turistice, culturale pentru tineret, competiţii sportive, examinarea şi soluţionarea problemelor în domeniul culturii tineretului, sportului şi turismului;

4.4. Să ia cunoştinţă de activitatea unor organizaţii, servicii şi instituţii în problemele ce ţin de competenţa Direcţiei

4.5. Să efectueze controlul activităţilor extraşcolare în instituţiile de învăţămînt, a activităţii centrelor pentru minori, a instituţiilor de învăţămînt artistic, a edificiilor sportive şi turistice în limita competenţei.

4.6. Să elaboreze şi să asigure realizarea programelor culturale, de tineret, sportive şi turistice, iniţiate în comun cu diverse structuri de profil din raion şi/sau republicane;

4.7. Să participe la elaborarea proiectelor de decizii ale Consiliului raional în chestiuni ce ţin de problemele turismului, tineretului, culturii şi sportului;

4.8. Să efectueze alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

V. Organizarea activităţii Direcţiei

5.1. Direcţia se constituie ca subdiviziune autonomă a Consiliului raional, cu un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal, în baza organigramei şi statelor de personal aprobate prin decizia Consiliului raional Căuşeni.

5.2. Direcţia este condusă de şeful Secţiei, numit în funcţie prin decizia Consiliului raional, conform legislaţiei în vigoare.

5.3. Şeful Direcţiei trebuie să posede studii superioare, de regulă în domeniul culturii, pedagogiei, sportului sau turismului cu o experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniu.

5.4. Personalul Direcţiei este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

V. Şeful Direcţiei:

5.5.1. Reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile centrale şi locale şi cu persoanele fizice;

5.5.2. Numeşte în funcţie şi concediază personalul Direcţie, conform legislaţiei în vigoare;

5.5.3. Elaborează fişa postului pentru angajaţii Direcţiei, asigură elaborarea fişelor posturilor pentru personalul de specialitate, în conformitate cu prevederile regulamentului şi cu alte acte normative în vigoare;

5.5.4. Răspunde de perfecţionarea personalului Direcţiei, iniţiază activităţi de perfecţionare şi atestare a conducătorilor instituţiilor de profil în domeniul culturii, tineretului, sportului şi turismului;

5.5.5. Analizează şi evaluează anual eficienţa activităţii angajaţilor Direcţiei, asigură atestarea lucrătorilor din domeniul administrat;

5.5.6. Elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniul activităţii culturale şi învăţământului artistic;

5.5.7. Colaborează şi solicită sprijinul autorităţilor administraţiei publice şi agenţilor economici în rezolvarea problemelor privind activităţile pentru cultură, tineret, sport şi turism;

5.5.8. Asigură elaborarea şi fundamentarea planului perspectiv de dezvoltare a sportului şi turismului în teritoriu;

5.5.9. Răspunde de definitivarea la timp a materialelor de analiză şi sinteză, solicitate de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi de exactitatea situaţiilor statistice incluse în ele;

5.5.10. Răspunde de rezolvarea în termen şi conform legii a petiţiilor, cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor adresate Direcţiei;

5.5.11. Coordonează efectuarea estimărilor privind fundamentarea planului financiar anual şi execuţia bugetară;

5.5.12. Poartă responsabilitate personală pentru integritatea bunurilor aflate în administrare, pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare;

5.5.13. Încheie contracte de achiziţii a materialelor, obiectelor de inventar, utilajelor şi a serviciilor în limita alocaţiilor bugetare aprobate conform legislaţiei în vigoare;

5.5.14. Emite ordine şi controlează executarea lor, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;

5.5.15. Urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, a Hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Turismului, precum şi a deciziilor Consiliului raional;

5.6. În cadrul Direcţiei se constituie un Consiliu Administrativ (din 5-9 persoane – şefi de servicii, conducători şi specialişti ai instituţiilor subordonate), care examinează probleme de strategii în domeniul culturii, tineretului, sportului şi turismului, elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei, patrimoniului turistic în raion. Componenţa consiliului şi regulamentul de activitate se aprobă şi se modifică de către şeful Secţiei.

VI. Finanţarea Direcţiei

6.1. Direcţia este finanţată din mijloace bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

6.2. Direcţia elaborează şi propune spre aprobare Preşedintelui Raionului proiectul de buget al direcţiei şi instituţiilor subordonate, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei.


Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Căuşeni
nr.1/25 din 21 februarie 2012

Statele de personal
a Direcţiei Cultură, Tineret, Sport şi Turism a Consiliului raional Căuşeni

Denumirea funcţiilor

Numărul de unităţi

Serviciul cultură

Şeful Serviciul cultură

1

Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee

1

Specialist principal în domeniile învăţămînt artistic, activitate artistică de amatori, creaţie populară

1

Total serviciul

3

Serviciul Tuneret, Sport şi turism

Specialist principal în probleme tineret, turism

1

Specialist principal în probleme sport

1

Total serviciul

2

TOTAL DIRECŢIE

5


Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Căuşeni

nr.1/25 din 21 februarie 2012

LISTA

Instituţiilor formaţiunilor artistice subordonate

Direcţiei Cultură, Tineret, Sport şi Turism

1) Biblioteca publică raională Căuşeni;

2) Casa Raională de Cultură Căuşeni;

3) Muzeul de istorie şi etnografie or.Căuşeni;

4) Muzeul de istorie s.Copanca;

5) Casa muzeu “A.Mateevici”Căinari;

6) Casa muzeu “A.Mateevici”Zaim;

7) Şcoala de Arte Căuşeni;

8) Şcoala de muzică Căinari;

9) Şcoala de muzică Copanca;

10) Centrul de tineret Copanca;

11) Şcoala sportivă Căuşeni;

12) Contabilitatea centralizată;

13) Formaţiunile artistice, conform tabelului de mai jos:

Nr, d/0

Localitatea

Formaţia artistică „model”

Categoria

Numărul de unităţi

1

Căuşeni CRC

Orchestra de muzică populară Spicuşor”

I

dirijor

acompaniator

2

Orchestra de muzică populară (copii)„Mărţişor”

II

dirijor

acompaniator

3

Ansamblul de dans sportiv „Romaniţa”

II

coreograf

4

Ansamblul de dans popular „Spicuşor”

II

coreograf

Acomp.p/u ans.dans

5

Teatrul de satiră şi umor „Nartius”

I

regizor

6

Teatrul tînărului spectator ”Prietenia”

II

regizor

scenograf

7

Teatrul folcloric „Baştina”

I

regizor

8

Teatrul dramatic „Clopotul”

II

regizor

scenograf

9

Fanfara

II

dirijor

corepetitor

10

Studioul de cinema „Luceafărul”

I

conducător

11

Formaţia de fluieraşi

II

Cond.art.

acompaniator

12

Ansamblul de dans modern „Magia”

II

coreograf

13

Cîrnăţenii Noi

Formaţia folclorică „ Ineluş Vîrtecuş”

II

Cond.art.

acompaniator

14

Formaţia folclorică „Ţărăncuţa”

II

Cond.art.

acompaniator

15

Ciufleşti

Formaţia folclorică „Busuioc”

II

Cond.art.

acompaniator

16

Ansamblul de dans popular „Acuienii”

I

coreograf

Acomp.p/u ans.dans

17

Copanca

Ansamblul de muzică şi dans popular „Vatra”

II

coreograf

Acomp.p/u ans.dans

18

Fanfara

II

regizor

corepetitor

19

Teatrul folcloric „Nistrenii”

II

regizor

scenograf

20

Coşcalia

Teatrul folcloric „Datina”

I

regizor

scenograf

21

Teatrul de satiră şi umor „Ţînţarul”

regizor

22

Căinari

Ansamblul de dans popular „Struguraş”

II

coreograf

Acomp.p/u ans.dans

23

Chircăieşti

Corul „Cîntecul clopotului”

II

Cond.

24

Grigorievca

Formaţia folclorică „Mria”

I

Cond.art.

acompaniator

25

Ursoaia

Teatrul folcloric

II

regizor

corepetitor

26

Formaţia folclorică „Floare de dor

II

Cond.art.

acompaniator

27

Taraclia

Formaţia folclorică „Lia Ciocîrlia”

Cond.art.

acompaniator

28

Săiţ

Ansamblul de muzică şi dans popular „Izvoraş”

I

coreograf

Acomp.p/u ans.dans

29

Ansamblul vocal

II

Conduc.

Inginer p/u expl.apr.sonor.

30

Salcuţa

Teatrul poetic „Comoara”

I

regizor

corepetitor

31

Corul „Buna vestire”

I

dirijor

acompaniator

32

Zaim

Fanfara

I

dirijor

corepetitor

Regulamentul direcției

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting