Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Tănătari

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMĂRIA SATULUI TĂNĂTARI

DISPOZIŢIE nr.86-a

din 26 noiembrie 2015

Cu privire la anunţarea concursului pentru

ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare

În conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 29 (2) şi art. 32 din Legea privind Administarţia Publică Locală nr.436- XVI din 28.12.2006, DISPUN:

    1.Se anunţă concursul privind ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare din s. Tănătari.

    2.Candidaţii vor depune dosarele pînă la data de 24 decembrie 2015, ora 1600 la sediul primariei satului Tănătari.

    3.Condiţiile de participare şi prezentare a dosarelor la concurs conform anexei nr.1.

    4.Responsabil de primirea dosarelor se împuterniceşte doamna Griţcan Marina, secretar al consiliului local Tănătari.

    5.Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţa:

- locuitorilor satului prin afişare pe panoul informativ și plasare pe pagina web a Consiliului raional Căușeni.

Primar Constantin BERLINSCHI

Anexă

la Dispoziţia nr. 86-a din

26 noiembrie 2015

1.Primăria satului Tănătari organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director a Instituţiei preşcolare din s. Tănătari.

Condiţiile de participare la concurs:

-Deţinerea cetăţăniei Republicii Moldova;

-Cunoaşterea limbii române;

-La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

-Studii superioare univesitare;

-Vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani;

-Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru executarea funcţiei;

-Nu are antecedente penale;

-Nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art. 86 alin.1) lit.l),m) şi n) din Codul Muncii;

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare prezintă comisiei de concurs următoarele documente :

a)cererea de participare la concurs;

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actelor de studii superioare;

d)copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau manangerial;

e)curriculum vitae;

f)copia carnetului de muncă;

g)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru executarea funcţiei;

h)cazier juridic sau declaraţia pe proprie răspundere;

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs 24 decembrie 2015, ora 16.00.

Locul depunerii documentelor: Primăria s. Tănătari, biroul secretarului Consiliului sătesc Tănătari: telefon de contact: /0243/77 -3-44.

adresa poştală: r-n Căuşeni, s. Tănătari, Ştefan cel Mare, MD-4324.

e-mail : primtanatari@mail.md

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor Griţcan Marina, secretar al Consiliului local Tănătari.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director cuprinde 4 etape:

a)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

b)evaluarea cunoţtinţelor profesionale şi manageriale /testul/;

c)evaluarea curiculum vitae;

d)interviul;

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting