Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Săiți

ANUNȚ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria satului Săiți anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din cadrul primăriei.

Scopul general al funcţiei:

Reglementarea problemelor funciare în cadrul primăriei.

Sarcinile de bază:

  1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;
  2. Completarea registrului cadastral a deţinătorilor de terenuri;
  3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt;
  4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;
  5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului;
  6. Prezentarea informaţiei din agricultură.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul cadastrului sau administrației publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Săiți, tel. 0243-52-2-36; în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md şi pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni.(29.09.2017-18.10.2017).

Termenul limită de depunere a dosarelor – 18.10.2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: –doamna Musteața Rodica, secretarul comisiei de concurs.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting