Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Pervomaisc

Aviz

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Pervomaisc anunţă

Concurs pentru suplinirea 0,5 salariu de funcţie de specialist în reglementarea proprietății funciare în primăria Pervomaisc.

Scopul : Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

Sarcinile de bază:

- completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri;

- organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe

teritoriul primăriei;

- pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri;

- participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile;

- prezentarea informaţiei din agricultură;

- executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) în domeniul cadastrului;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au antecedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate,

dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declarație pe propria răspundere.

Cazierul juridic se prezintă de către învingătorul concursului.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei comunei Pervomaisc, tel. 0-243-67-1-50, în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunțului pe portalul www.cariere.gov.md și pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni, compartimentul “Primăria Pervomaisc”.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

Filimon Elena , secretarul comisiei.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul primăriei comunei Pervomaisc

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de specialist în reglementarea proprietății funciare:

-Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);

-Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting