Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Grădinița

ANUNȚ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul comunal Grădinița anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de secretar al Consiliului comunal Grădinița.

Scopul general al funcţiei:

Organizarea eficientă a activității primariei și asigurarea legalității activității Consiliului comunal.

Sarcinile de bază:

  1.Planificarea și organizarea desfașurării ședințelor Consiliului comunal;

  2.Asigurarea legalității actelor emise de către Consiliul comunal și primarul satului;

  3.Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise;

  4.Legalizarea și autentificarea actelor și documentelor;

  5.Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului sau administrației publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Grădinița, tel. 0243-45237; în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md și pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 07 decembrie 2016 ora 16.00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: –doamna Şarapov Valentina, secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de secretar al Consiliului comunal Grădinița

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

  -Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

  -Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

  -Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

  -Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

  -Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994).

·Acte normative în domeniul de specialitate:

  -Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (317-XV din 18.07.2003);

  -Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

  -Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr.239-XVI din 13.11.2008);

  -Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523-XIV din 16.07.1999);

  -Legea privind accesul la informație, nr.982 din 11.05.2000;

  -Legea privind actele de stare civilă, nr.100 din 26.04.2001;

  -Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, nr.457 din 14.11.2003;

  -Regulamentul cadru cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în autoritățile publice centrale și locale și în instituțiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.721 din 23.07.2007.

D I S P O Z I ŢI E nr.32 A

din 10 octombrie 2016

Cu privire la iniţierea unui nou concurs

pentru ocuparea funcţiei de director

la instituţia preşcolară

Avînd în vedere procesul verbal din 08.09.2016 în ce priveşte rezultatele de testare a candidatilor la funcţia de director al grădiniţei de copii din s.Grădiniţa, r-nul Căuşeni,

În temeiul Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (cu modificările şi completările ulterioare),

În conformitate cu art.29(2), 32(1),(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,

D I S P U N:

1.Se iniţiază un nou concurs privind ocuparea funcţiei de director în instituţia preşcolară din satul Grădiniţa.

2. Candidatul va depune dosarul pînă la data de 08 noiembrie 2016 ora 17.00, la primăria com.Grădiniţa.

3. Se aprobă condiţiile de participare şi prezentare a dosarelor la concurs, conform anexei.

4.Responsabil de primirea dosarelor se împuterniceşte secretarul Consiliului com.Grădiniţa- Ivanova Svetlana.

5.Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţă populaţiei prin intermediul afiţării pe panoul informativ.

Primar Anatolie VLAS

Anexa

la dispoziţia nr.32 A

din 10.10. 2016

 1. Primăria comunei Grădiniţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al instituţiei preşcolare s.Grădiniţa.

Condiţiile de participare la concurs:

-Deţinerea cetăţăniei Republicii Moldova

-Cunoaşterea limbii romîne

-La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani

-Studii superioare univesitare

-Vechume de activitate didactică de cel puţin trei ani

-Aptă din punct de vedere medical / fizic şi neuropsihic/ pentru executarea funcţiei

-Nu are antecedente penale

-Nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art,86 alin.!) lit.l),m) şi n) din Codul Muncii

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de director al instituţiilor de învăţămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunţului pe panourile din locurile publice:

a)cererea de participare la concurs

b)copia actului de identitate

c)copia/copiile actelor de studii superioare

d)copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau manangerial

e)curicum vitaie

f)copia carnetului de muncă

g)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru executarea funcţiei

h)cazier juridic sau declaraţia pe proprie răspundere.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs 08 noiembrie 2016 ora 17.00.

IV. Locul depunerii documentelor: Primăria com.Grădiniţa, biroul secretarului Consiliului: telefon de contact: /0243/45 -236

v. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: secretarul Consiliului.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director cuprinde 4 etape:

a)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs

b)evaluarea cunoţtinţelor profesionale şi manageriale /testul/

c)evaluarea curiculum vitae

d)interviul.
Cu privire la iniţierea unui nou concurs

pentru ocuparea funcţiei de director

la instituţia preşcolară

Avînd în vedere procesul verbal din 12.04.2016 al şedinţei Comisiei pentru examinarea contestaţiei doamnei Ivanova Margarita, candidat la funcţia de director al grădiniţei de copii din s.Grădiniţa, raionul Căuşeni,

În temeiul Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015 (cu modificările şi completările ulterioare),

În conformitate cu art.29(2), 32(1),(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,

D I S P U N:

1. Se iniţiază un nou concurs privind ocuparea funcţiei de director în instituţia preşcolară din satul Grădinița.

2. Candidatul va depune dosarele pînă la data de 21 iunie 2016, ora 17.00, la primăria com.Grădiniţa.

3. Se aprobă condiţiile de participare şi prezentare a dosarelor la concurs, conform anexei.

4. Responsabil de primirea dosarelor se desemnează secretarul Consiliului comunal Grădinița.

5.Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţă populaţiei prin intermediul afișării în locurile publice.

Anexa

la Dispoziţia nr.15 A

din 23 mai 2016

Condiţiile de participare la concurs:

-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-Cunoaşterea limbii române;

-La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

-Studii superioare univesitare;

-Vechume de activitate didactică de cel puţin trei ani;

-Aptă din punct de vedere medical / fizic şi neuropsihic/ pentru executarea funcţiei;

-Nu are antecedente penale;

-Nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art,86 alin.!) lit.l),m) şi n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de director al instituţiilor de învăţămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunţului pe panourile din locurile publice:

a)cererea de participare la concurs;

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actelor de studii superioare;

d)copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau manangerial;

e)curriculum vitae;

f)copia carnetului de muncă;

g)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru executarea funcţiei;

h)cazier juridic sau declaraţia pe proprie răspundere.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 21 iunie 2016, ora 17.00.

IV. Locul depunerii documentelor: Primăria com.Grădiniţa, biroul secretarului Consiliului: telefon de contact: /0243/45 -236

V. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director cuprinde 4 etape:

a)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

b)evaluarea cunoștinţelor profesionale şi manageriale /testul/;

c)evaluarea curriculum vitae;

d)interviul.
Cu privire la iniţierea concursului

pentru ocuparea funcţiei de director

la instituţia preşcolară din s. Grădinița

În temeiul Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie 2015,

În conformitate cu art. 32(1),(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,

D I S P U N:

1.Se iniţiază concursul privind ocuparea funcţiei de director în instituţia preşcolară din satul Grădinia.

2. Candidații vor depune dosarele pînă la data de 25 decembrie 2015 ora 17.00, la primăria com.Grădiniţa.

3. Condiţiile de participare şi prezentare a dosarelor la concurs sunt expuse conform anexei.

4. Responsabil de primirea dosarelor se împuterniceşte secretarul Consiliului comunal Grădinița Svetlana Ivanova.

5.Prezenta Dispoziţie se aduce la cunoştinţă populaţiei prin intermediul plasării pe pagina web a Consiliului raional și pe panourile informative din locurile publice ale comunei Grădinița.

Primar Anatolie VLAS

Anexa

la Dispoziţia nr.20 A

din 25 noiembrie 2015

Condiţiile de participare la concurs:

-Deţine cetăţeniei Republicii Moldova;

-Cunoaşte limba română;

-La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

-Studii superioare univesitare;

-Vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani

-Apt din punct de vedere medical / fizic şi neuropsihic/ pentru executarea funcţiei

-Nu are antecedente penale;

-Nu a fost concediat în ultimii cinci ani în baza art,86 (1), lit.l),m) şi n) din Codul Muncii

Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de director al instituţiilor de învăţămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunţului pe pagina web a Consiliului raional Căușeni și pe panourile din locurile publice din comuna Grădinița:

a)cererea de participare la concurs;

b)copia actului de identitate;

c)copia/copiile actelor de studii superioare;

d)copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;

e)curricum vitae;

f)copia carnetului de muncă;

g)certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru executarea funcţiei;

h)cazier juridic sau declaraţia pe proprie răspundere.

-Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs

este data de 25 decembrie 2015. ora 17.00.

-Locul depunerii documentelor: Primăria com.Grădiniţa, biroul secretarului Consiliului comunal, telefon de contact: /0243/45 -236

-Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Ivanova Svetlana , secretarul Consiliului comunal Grădinița.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de director cuprinde 4 etape:

a)verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs,

b)evaluarea cunoţtinţelor profesionale şi manageriale /testul/,

c)evaluarea currculum vitae,

d)interviul.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting