Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Coșcalia

ANUNŢ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul sătesc Coşcalia anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de secretar al Consiliului sătesc Coşcalia.

Scopul general al funcţiei:

Organizarea eficientă a activităţii primariei şi a asigurarea legalităţii activităţii Consiliului sătesc.

Sarcinile de bază:

  1.Planificarea şi organizarea desfaşurării şedinţelor Consiliului sătesc;

  2.Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul sătesc şi primarul satului;

  3.Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise;

  4.Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;

  5.Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţincetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului sau administraţiei publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Coşcalia, tel. 0243-66-2-36 ; în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md şi pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni, panourile publicitare din primărie şi localitate .

Termenul limită de depunere a dosarelor– 14 iunie 2016.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: –doamna Bordeianu Rodica , secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de secretar al Consiliului sătesc Coşcalia

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

  -Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

  -Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

  -Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

  -Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

  -Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994).

·Acte normative în domeniul de specialitate:

  -Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (317-XV din 18.07.2003);

  -Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

  -Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr.239-XVI din 13.11.2008);

  -Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523-XIV din 16.07.1999);

  -Legea privind accesul la informaţie, nr.982 din 11.05.2000;

  -Legea privind actele de stare civilă, nr.100 din 26.04.2001;

  -Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, nr.457 din 14.11.2003;

  -Regulamentul cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice centrale şi locale şi în instituţiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.721 din 23.07.2007.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting