Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Ciuflești


post-vacant-valea-calugareasca.jpg
ANUNŢ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009,Consiliul sătesc Ciuflești anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de secretar al Consiliului sătesc Ciuflești.

Scopul general al funcţiei:

Organizarea eficientă a activităţii primariei şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului sătesc.

Sarcinile de bază:

    1.Planificarea şi organizarea desfaşurării şedinţelor Consiliului sătesc;

    2.Asigurarea legalităţii actelor emise de către Consiliul sătesc şi primarul satului;

    3.Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise;

    4.Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;

    5.Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalenteîn domeniul dreptului sau administraţiei publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Ciuflești, tel. 0243-65-4-00 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md şi pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni , panourile publicitare din primărie şi localitate .

Termenul limită de depunere a dosarelor – 07 aprilie 2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:–doamna Țurcan Victoria , secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de secretar al Consiliului sătesc Ciuflești

Constituţia Republicii Moldova , adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale ;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei ;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Acte normative în domeniul de specialitate:

anunt-ciuflesti.docx

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting