Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Primăria Căinari

Aviz

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04 iulie 2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria oraşului Căinari anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist în perceperea fiscală în primăria oraşului Căinari .

Scopul :Acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul primăriei.

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor, asigură evidenţa obligaţiilor fiscale, inclusiv şi a restanţelor;

2.Asigurarea serviciului cu documentele necesare pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscale, cu blanchete ale dărilor de seamă fiscale, cu avize de plăţi şi chitanţe de recepţie a plăţilor fiscale, precum şi alte documente necesare la acumularea impozitelor şi taxelor locale;

3.Popularizarea legislaţiei fiscale contribuabililor , referitor la impozitele şi taxele în vigoare, modul şi termenul lor de achitare;

4.Coordonarea activităţii cu inspectoratul fiscal de stat Căuşeni.

5.Transferarea la buget a sumelor încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrzieri, amenzi în termenii stabiliţi de legislaţie.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii de specialitate) ;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator Word,Excel,navigare internet;

-Nu au antecedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă sînt;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declarație pe propria răspundere.

Cazierul juridic se prezintă de către învingătorul concursului.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei oraşului Căinari tel. 024332236,024332302 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni şi pagina primăriei Căinari pe facebook.com .

Termenul limită de depunere a dosarelor – 26.07.2017,ora 17.00 .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: – Burlacu Stela, secretarul comisiei.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de specialist în perceperea fiscală în cadrul primăriei oraşului Căinari :

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de specialist în perceperea fiscală:

-Codul Fiscal VII “Taxele locale”, nr.1163-XIII din 24.04.1997;

-Titlul VII nr.94-XV privind taxele locale, nr.93-XV din 01.04.2004;

-Legea privind punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal nr.94-XV din 01.04.2004;

-Legea privind modificarea unor acte legislative nr.155-XVI din 21.06.2005.

-Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind achitarea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.

-Codul fiscal titlul VI privind impozitul pe bunurile imobiliare aprobat prin Legea nr. 1055-XIII din 16.06.2000.

ANUNŢ

În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria oaşului Căinri anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei temporar vacante de specialist în reglementarea proprietății funciare în primăria oraşului Căinari.

Scopul : Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

Sarcinile de bază:

- completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri;

- organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe

teritoriul primăriei;

- pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri;

- participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile;

- prezentarea informaţiei din agricultură;

- executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) în domeniul cadastrului;

--Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, navigare Internet;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Nu au antecedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate (dacă sînt);

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declarație pe propria răspundere;

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului , care se află în localul primăriei oraşului Căinari, tel. 024332302,024332236 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni şi pagina primăriei Căinari pe facebook.com .

Termenul limită de depunere a dosarelor – 26.07.2017,ora 17.00 .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: – doamna Burlacu Stela , secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul primăriei oraşului Căinari :

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de specialist în reglementarea proprietății funciare::

-Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);

-Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

Aviz

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04 iulie 2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria oraşului Căinari anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist în problemele recrutării încorporării,tineret şi sport.

Scopul : Promovarea serviciului militar,a imaginei Armatei Naţionale în societate,educaţia civică a tinerilor,precum şi pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

Îndeplinirea măsurilor care coordonează activitatea specialistului primăriei cu CMT Căuşeni privind organizarea luării în evidenţă militară a tinerilor şi încorporării lor în serviciul militar.Convorbirile personale cu recruţii nemijlocit predestinaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen şi cu termen redus,completarea dosarelor personale ale recruţilor.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor social-culturale şi sportive.

Sarcinile de bază:

1. Organizarea,monitorizarea şi coordonarea activităţilor privind recrutarea,încorporarea şi repartizarea preliminară a recruţilor pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate ;

  2.Analiza calităţii şi cantităţii resurselor din evidenţă,elaborarea planurilor de perspectivă,notelor informative ;

  3.Elaborarea şi realizarea programelor de activitate în conformitatea cu necesităţile şi interesele tuturor.Conlucrarea cu orgabizaţiile de tineret şi instituţiile din oraş,cu alte organe şi instituţii a căror activitate vizează tineretul şi familiile tinere.

  4.Analiza respectării legislaţiei în domeniul evidenţei militare a recruţilor .

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) ;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator : Word,Excel, navigare internet ;

-Nu au antecedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă sînt;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declarație pe propria răspundere.

Cazierul juridic se prezintă de către învingătorul concursului.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei oraşului Căinari tel. 024332302,024332236 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni şi pagina primăriei Căinari pe facebook.com

Termenul limită de depunere a dosarelor – 26.07.2017,ora 17.00 .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: – Burlacu Stela, secretarul comisiei.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de specialist în problemele recrutării ,încorporării ,tineret şi sport în cadrul primăriei oraşului Căinari :

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

  -Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

  -Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

  -Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

  -Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

  -Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de specialist în perceperea fiscală:

-Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei ;

-Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31.01.2001 pentru aprobarea regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul limită al organelor administrativ militare.

-Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting