Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Documente
Tip document: Raport Cod: AG04060701 Sâmbătă, 09 Iunie 2007
Notă informativă cu privire la activitatea a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

In a doua jumătate a anului 2003 conform deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/3 din 19.06.03 şi-a început activitatea Direcţia agricultură şi alimentaţie în raionul Căuşeni, format în urma reformei teritorial-administrative, în frunte cu şeful direcţiei, vicepreşedintele raionului domnul Ilie Gluh, Pe parcursul perioadei de activate Direcţia agricultură şi alimentaţie a întreprins activităţi în desfăşurarea reformei agrare , dezvoltarea sectorului agrar în noile condiţii ale economiei de piaţă reieşind din împuternicirile stipulate în regulamentul aprobat de Consiliul raional Căuşeni la 04.08.2003, Legii cu privire la administraţia publică locală, altor legi şi acte normative.

S-au efectuat măsuri organizatorice pentru a acorda ajutorul necesar agenţilor economici, proprietarilor de teren în atingerea rezultatelor preconizate . Au fost desfăşurate întruniri şi şedinţe de lucru, seminare metodice , cu agenţii economici din sectorul agrar, deplasări în teritoriu ale specialiştilor direcţiei, Inspectoratelor desconcentrate în teritoriu pentru a acorda ajutor metodic, informaţional pe problemele organizării muncii, monitorizării calităţii lucrărilor agrotehnice, comercializării producţiei agricole şi consolidării terenurilor. Probleme existente au fost discutate în cadrul şedinţelor Consiliului raional Căuşeni.

Conform situaţiei la 1.01.07 suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate privată constituie 68769 ha, inclusiv arabil 60898 ha şi plantaţii multianuale 7868 ha.In prezent sectorul agrar al raionului este reprezentat de 13 cooperative agricole (4593 ha), 3 societăţi pe acţiuni (2762 ha), 38 societăţi cu răspundere limitată (25873 ha) şi 28829 de gospodării ţărăneşti (36138 ha).

Terenurile consolidate constitue 34062 ha sau 50% (în anul 2003 acest indice constituea 32% sau 21841 ha). Sectorul agrar în anii 2003-2006 s-a dezvoltat neuniform, în deosebi din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile, majorării preţului la combustibil, sistarea exportului producţiei agricole şi alţi factori externi. Cu toate greutăţile, volumul global al producţiei agricole în preţuri curente sa majorat de la 829 mln.lei în anul 2003 pînă la 1146 mln.lei în anul 2006.

În sarcina primordială de activitate a Direcţiei agricultură şi alimentaţie, agenţilor economici intră şi lucrul de promovare a tehnologiilor progresiste, trecerea de la creşterea a 2- 3 culturi (porumb, grîu, floarea soarelui) la producerea legumelor, tutunului, soiei, rapiţei, sfeclei de zahăr, cartof, mazăre, porumb zaharat şi mărirea suprafeţelor de vii şi livezi.
Un moment important în agricultura raionul este implementarea unei noi culturi ca rapiţa. Ţinînd cont de avantajele culturii şi necătînd la rezultatele din anul precedent în raion s-au însemînţat 2644 ha de rapiţă.

In baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1543 din 29.11.02 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise în sarcina Direcţiei agricultură şi alimentaţie a fost pusă stocare şi depozitarea pesticidelor inutilizabile şi interzise. Ca rezultat ţinem să menţionăm că, au fost stocate 141,4 tone de pesticide care aduceau daună societăţii în întregime.

La moment este necesară urgentarea transportării şi nimicirii acestora, această sarcină conform Hotărîrii Guvernului R.M. nr.344 din 7.04.06 revine Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Conducerea raionului, Direcţiei agricultură şi alimentaţie va întreprinde acţiunile necesare pentru evacuarea pesticidelor inutilizabile şi interzise din satul Grădiniţa în anul curent.

Îmbucurător este faptul că, de comun cu IS"Moldresurse" sa organizat deschiderea din anul 2004 a filialei corespunzătoare în Căuşeni,pe teritoriul SA"Elevator Kelley-Grains", care comercializează îngrăşăminte minerale şi motorină la preţuri accesibile.

Astăzi întreprinderea Moldresurse oferă următoarele preţuri
    motorină – 8,50 lei/litru
    salpetru de amoniu – 3300 lei/tn
    nitroamofos – 4150 lei/tn

Achiziţionează, cu diferite forme de achitare (inclusiv TVA)
    porumb – 2500 lei/tn
    floarea soarelui – 3050 lei/tn
    grîu furajer –1800 lei/tn
    grîu alimentar –2500 lei/tn

Direcţiei agricultură şi alimentaţie în comun cu conducerea raionului MAIA în permanenţă duce lucrul de consolidare a terenurilor agricole.

Cooperarea proprietarilor în cadrul cooperativelor agricole de producţie este un exemplu reuşit de consolidare a terenurilor agricole(în anul 2003 activau 3 cooperative -1048 ha astăzi avem 13 cooperative – 4593 ha) .

Este binevenită şi susţinerea din partea statului prin formarea staţiunilor tehnologice de maşini în baza cooperativelor de producţie. Pe parcursul anilor 2003-2006 în raion au fost deschise opt staţiuni tehnologice de maşini în primăriile Căinari, Taraclia, Sălcuţa, Căuşeni, Pervomaisc, inclusiv în anul 2006- în pr.Ucrainca ,Copanca , Cîrnăţenii Noi. Formarea staţiunilor tehnologice de maşini de asemenea este un factor ce stimulează consolidarea .In raion în cadrul staţiunilor tehnologice de maşini (inclusiv cinci STM fondate din alocaţiile bugetare de stat a fondului pentru susţinerea sectorului agrar) au fost consolidate 5749 ha. Suplimentar aceste staţiuni deservesc (prestează servicii) o suprafaţă de 1000 ha.

Pentru anul curent este preconizată deschiderea a trei STM în raion în pr.Săiţi, pr. Căinări şi pr.Baimaclia, în baza C.P.”MT-Agroprim”, C.P.”SVI Mun-Prim” şi C.P.”Agro-Proviem”.

În anul 2003 circa 90 % din tractoare şi 96 % din combine aveau vârsta mai mare de 10 ani şi necesitau cheltueli mari pentru întreţinere. Pe parcursul anilor 2003-2006 au fost procurate de agenţii economici prin diferite metode 14 combine performante şi 72 tractoare, fapt ce a permis înnoirea parcului tehnic.

Un moment important pentru sectorul agrar este atragerea investiţiilor străine. Agenţii economici de peste hotare au acces la credite preferenţiate , fapt ce ar permite crearea unor întreprinderi mixte de talie mijlocie şi mare.

Un exemplu elocvent este întreprinderea mixtă moldo-germane „T. Şchmidt Landbau" SRL care au consolidat 4837 ha în localităţile Zaim, Coşcalia,Tănătari, Plop Ştiubei şi Chircăeşti. Pe viitor întreprinderea preconizată extinderea suprafeţelor şi practicarea irigaţiei la scară mare. Întreprinderea a adus în raion o cultură nouă sfecla de zahar(pe suprafaţa de 731 ha au obţinut o roadă medie de 450 q/ha). Un alt agent economic care a adus un aport considerabil la consolidarea terenurilor este IM "Elevator Kelley-Grains" care a consolidat 2406 ha în primăria Baccialia .

Întreprinderea mixtă moldo-germană "KWBCROUP" SRL a început să consolideze terenurile în primăria Căuşeni şi intenţionează să acumuleze peste 1000 ha .

Întreprinderea mixtă Euro-Salvia (cond. Potîngă Oleg) – fabrica de uleiuri eterice din Pervomaisc au arendat 1551 ha în primăria Pervomaisc şi se duc tratative pentru arendarea a circa 1500 ha în primăria Coşcalia.

SA „Ghermes-Service” (cond.Socolenco Vitalii) au renovat 126 ha de livadă în pr.Fîrlădeni şi Săiţi şi au plantat 151 ha de livadă (inclusiv 74 ha la irigare prin picurare).

Ca scop primordial se pune accentul pe consolidarea în localităţile cu fărâmiţarea masivă a terenurilor agricole (Tocuz,Opaci,Ucrainca,Sălcuţa, Cîrnăţenii Noi,Baimaclia) prin crearea cooperativelor agricole.

La şedinţa Consiliului raional din 23 februarie 2007 a fost discutat şi aprobat Planul de acţiuni pe problemele consolidării terenurilor agricole în raionul Căuşeni.

Problemele ce ţin de domeniul consolidării terenurilor şi cooperării în domeniul agroalimentar au la bază două momente : adoptarea cadrului legislativ situaţiei actuale ( şi în conformitate cu cerinţele U.E ) şi accesul la surse financiare. Dacă să desfăşurăm aceste două momente, acţiunile ce ar impulsiona dezvoltarea consolidării terenurilor sunt:

 • Modificarea Codului Funciar (inclusiv prevederea responsabilităţii pentru neprelucrarea terenurilor agricole),
 • Anularea taxelor (sau reducerea) la tranzacţiile cu terenuri agricole (inclusiv întocmirea moştenirii şi înregistrarea contractelor de arendă);
 • Stimularea afacerilor noi iniţiate în sectorul agrar;
 • Subvenţionarea în continuare a culturilor profitabile ;
 • Subvenţionarea producerii de material semincier şi săditor ;
 • Subvenţionarea agenţilor economici (indiferent de forma organizatorico-juridică) care consolidează suplimentar terenuri agricole;
 • Acordarea creditelor preferenţiale pentru agricultori (cu dobîndă redusă 5-12% pe perioadă îndelungată şi cu vacanţă de 2-3 ani)
 • Dezvoltarea industriei de prelucrare (inclusiv în localităţile rurale);
 • Diversificarea pieţelor de desfacere şi stimularea exportului;
 • Atragerea investiţiilor străine (crearea întreprinderilor mixte în sectorul agrar);
 • Formarea de noi staţiuni tehnologice de maşini;
 • Implicarea mai eficientă a ONG în procesul de consolidare a terenurilor agricole.

Industria de prelucrare în raionul Căuşeni este reprezentată de cinci fabrici de vin cu o capacitate de 62 mii tone, 4 întreprinderi de procesare a producţiei pomilegumicole cu capacitatea de 50 mii tone, 2 frigidere de păstrare a fructelor cu capacitatea de 3 mii tone, 2 elevatoare cu capacitatea de 120 mii tone, fabrica de curăţire şi pregătire a seminţelor de porumb cu capacitatea de 12 mii tone, 4 întreprinderi de panificaţie cu capacitatea de producere 8000 kg de pîine pe zi, 2 întreprinderi de prelucrare a plantelor eterice cu o capacitate de 6,2 mii tone.

Dezvoltarea industriei de prelucrare duce inevitabil la consolidarea terenurilor agricole. Majoritatea întreprinderilor de prelucrare procură sau arendează terenuri agricole pentru aşi asigura baza de materie primă.

Trebuie de menţionat faptul că după o stagnare de 10 ani în raion a început să activeze (din 2005) fabrica de conserve. Fabrica de conserve SA „Orhei Vit” filiala Căuşeni au prelucrat în anul 2005 – 6000 tone, în 2006 – 11300 tone de fructe şi legume. ÎM „Navi-plius” SRL în anii 2003-2006 au prelucrat 21 mii tone. SRL „Ecoprod-Rosmol” a congelat în anii 2003-2006, 6083 tone, SRL „Fum-Prim” în anii 2005-2006 au uscat 1200 tone fructe, SA „Ghermes-Service” în perioada 2003-2006 au procesat 3800 tone fructe, ÎM „Eurosalvia” au prelucrat 8800 tone (2003-2006).
În total industria de prelucrare a atins nivelul de 32 mii tone prelucrate ( fructe, legume şi struguri) în anul 2006.

În anul 2006 sau plantat 244 ha de vie şi 127 ha de livadă. În total pe parcursul anilor 2003-2006 în raion au fost înfiinţate 983 ha de vii şi 222 ha de livezi.

Nr. d/o
Plantaţii multianuale
Anul înfiinţării
2003
2004
2005
2006
1
Vii
209
264
266
244
2
Livezi
19
16
60
127

O atenţie deosebită se acordă în prezent dezvoltării culturilor nucifere, o ramură profitabilă şi strategică pentru Moldova. În raion sunt plantate 31 ha şi interesul pentru această cultură creşte.

Subvenţionarea producătorilor agricoli în Republică s-a majorat de la 20 mln lei în anul 2003 la 240 mln lei pentru anul 2007.

În anul 2006 agenţii economici din raion au beneficiat de următoarele subvenţii:

Utilizatorilor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi li s-a restituit TVA în valoare de 3,1 mln lei;

 • Crearea staţiunilor de maşini 2,4 mln lei;
 • Subvenţionarea procurării animalelor de prăsilă 485 mii lei;
 • Producătorii de sfeclă de zahăr 424 mii lei;
 • Cultivatorii de tutun 30 mii lei;
 • Subvenţionarea irigării 167,2 mii lei;Subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei de fabricaţie proprie 2.25mln lei.

În perioada anilor 2003-2006 s-a înviorat sectorul zootehnic al raionului. Astăzi dispunem de două ferme de porcine de prăsilă: în pr. Cîrnăţenii Noi (efectivul – 1200 capete) şi în pr. Zaim (efectivul – 1000 capete). Au fost deschise: o fermă de iepuri în satul Grădiniţa, două ferme de ovine în pr. Copanca şi Ucrainca cu un efectiv de 150 şi 200 capete, trei ferme de porcine în pr. Copanca, Ucrainca şi Sălcuţa, patru miniferme de păsări în pr. Zaim, Opaci, Tocuz şi Tănătari.

În raion activează 26 puncte de însămînţare artificială a bovinelor (în 3 primării cîte 2 puncte), 4 oficii complexe de prestare a serviciilor zooveterinare şi 13 puncte de colectare a laptelui.

Serviciul Veterinar raional s-a revitalizat graţie susţinerii din partea MAIA şi Consiliului raional. Astăzi Serviciul este capabil să facă faţă cerinţelor timpului. Consiliul raional a aprobat propunerea de a dota 28 de specialişti veterinari din localităţile rurale cu biciclete în suma totală de 28 mii lei. Prin decizia Consiliului Raional Căuşeni din 03.08.06 au fost alocate 18.3 mii lei pentru procurarea aparatajului de dezinfecţie, dezinfectante, echipamentelor de protecţie individuală întru asigurarea măsurilor de profilaxie a gripei aviare pe teritoriul raionului.

Este necesar de acordat o atenţie deosebită pe parcursul următorilor ani sectorului zootehnic, care reprezintă o verigă importantă în complexul agroalimentar.

Necesitatea creării unei reţele de laboratoare moderne pentru testarea produselor de origine animalieră, dezvoltarea abatoarelor, infrastructurii pentru asigurarea accesului direct a producătorului pe piaţă şi a exclude intermediarii.

Crearea în spaţiul rural a întreprinderilor de procesare şi ambalare de asemenea este o direcţie care necesită susţinere.

Astăzi este necesar de a orienta agenţii economici spre direcţiile strategice de dezvoltare a agriculturii mondiale, cum ar fi producerea biocombustibilului şi altor tehnologii de obţinere a resurselor energetice alternative. În acest sens este actuală iniţiativa Republicii Cehe de a demara în Moldova un program de producere a biocombustibilului din seminţe de rapiţă şi grîu.

Menţionăm că Direcţia agricultură şi alimentaţie a ieşit de nenumărate ori cu iniţiativa de a rezolva anumite probleme şi anume:

 1. Crearea condiţiilor normale la exportul producţiei agricole, menţionăm iniţiativa Consiliului raional Căuşeni în comun cu Consiliul raional Hînceşti de a permite exportul vinului în vrac în R.Bielarus, Rusia şi în alte ţări a lumii după o înţelegere reciprocă convenabilă.
 2. Lipsa mecanismului de protejare a producătorului agricol, galoparea necontrolată a preţurilor la carburanţi şi consumanţi.
 3. Lipsa suportului din partea Statului, povara grea fiscală, lipsa finanţării, irigaţiei, inactivitatea sistemului de protecţie antigrindină;
 4. Reforma sistemului de creditare;
 5. Subvenţionarea în continuare a producătorilor agricoli;
 6. Problema producerii materialului semincier şi săditor, a cointeresa producătorii;
 7. Susţinerea producătorilor autohtoni.

Din anul 2003 Consiliul raional susţine propunerea Direcţiei spre alocarea finanţelor pentru petrecerea în rang raional a evenimentelor importante în activitatea lucrătorilor din agricultură: Ultimul snop , Ziua Naţională a Vinului, Ziua profesională a lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. La şedinţa Consiliului raional Căuşeni din 09.11.06 a fost aprobată decizia „Cu privire la instituirea concursului raional pentru finalizarea aratului de toamnă ",a fost aprobat Regulamentul, comisia de selectare şi condiţiile de premiere . Condiţiile de premiere prevăd trei grupe de premianţi cu suma totală de 35 mii lei. Pentru anul 2007 sunt preconizate premii în sumă de 41.5 mii lei pentru învingătorii la concursul raional care vor asigura la timp şi calitativ această operaţie tehnologică de mare importanţă.

Cu toate problemele trebue să menţionăm agenţii economici, care în perioada anilor 2003-2006 au dat dovadă de responsabilitate, asigurînd tehnologii performante, condiţii de muncă decente, contribuind la bugetul localităţii, raionului şi ţării aşa ca: SRL „BogatMos”, conducător Bocancea Dumitru; SRL „Hagimus Agro”, conducător Liulica Dumitru; SRL „PostProdAgro”, conducător Postică Ion; SRL „Triticalex”, conducător Dolgoşeico Andrei; SRL „Silvita Prim”,conducător Dragomir Serghei; CÎ „Salcis Service”,conducător Tabacari Gheorghe; SRL „Fîrlad Agro”,conducător Panţa Mihail; SA „Elevator Kelley Grains”, conducător Jemes Alen Lomont.

Este necesar să menţionăm şi gospodăriile ţărăneşti, care pe suprafeţe mai mici obţin rezultate frumoase: GŢ „Şeremet Mihail” şi GŢ „Vizii Anatol” pr Hagimus, GŢ „Tudor Ciobanu” pr Săiţi, GŢ „Trocin Leonid” pr Ursoaia, GŢ „Vrîncean Nicolai” pr Tocuz, GŢ „Lîsîi Vasile” pr Copanca, GŢ „Petruşca Vasile” pr Cîrnăţenii Noi, GŢ „Tocan Vladimir” pr Zaim, GŢ „Aftenii Vasile” pr Tănătari, GŢ „Ceban Natalia” pr Căuşeni şi mulţi alţii care merită menţionaţi.

Aparte menţionăm industria de prelucrare: SRL „V.S.Export”, conducător Cojocari Valeriu; SRL „EcoprodRosMol”, conducător Balica Vasile; SRL „Navi Plus”, conducător Vozian Svetlana; SA „Orhei Vit” filiala Căuşeni, conducător Sandic Ion; SRL „Fum Prim”, conducător Pîrlitescu Veceslav; SRL „Eurosalvia”, conducător Potîngă Igor; SA „Ghermes Service”, conducător Socolenco Vitalii; SA „Săiţi”, conducător Platon Mihai; SRL „Sălcuţa Vin”, conducător Pîslaru Eugen şi mulţi alţii

Întru ridicarea responsabilităţii primarilor, agenţilor economici faţă de problemele agriculturii este necesar elaborarea unui plan strategic, comun de dezvoltare a sectorului
agrar în fiecare localitate cu implicarea autorităţilor publice locale de ambele nivele şi agenţilor economici.

Astăzi se simte lipsa specialiştilor, mecanizatorilor în agricultură, este necesar de a atrage tinerii specialişti prin crearea condiţiilor de muncă (credite preferenţiale pentru construcţia locuinţelor, compensaţii la plata serviciilor comunale), majorarea salariilor în ramură.

Direcţia agricultură şi alimentaţie fiind în structura Consiliului raional Căuşeni pe de altă parte şi în subdiviziunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova are destinaţie de a promova politica Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în teritoriu. Pe cînd promovarea ei, devine problematică din cauza lipsei segmentelor de legătură cu primăriile raionului.

Elaborarea mecanismelor de implementare a ultimelor legi ce vizează activităţile în agricultură cît şi primirea de către Parlament a celor proiecte de Legi ce ar facilita consolidarea terenurilor, crearea condiţiilor normale pentru investitorii străini, cointeresarea şi protecţia producătorilor locali, promovarea producţiei autohtone, vor asigura o modificare calitativ superioară a stărilor de lucruri în ramură.

Şef direcţie
Ilie Gluh

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting