Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Joi, 10 Noiembrie 2016

A N U N Ţ

Secția construcții, gospodărie comunală și drumuria C.R. Căuşeni, avînd în vedere funcția publică vacantă de specialist, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist din cadrulSecției construcții, gospodărie comunală și drumuri a C.R. Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei:contribuie la asigurarea constructiei, reconstrucției și reparațiilor cpitale a biectivelor de menire social-culturală și administrative din sectorul public raional, realizează atribuțiile ce-i revin în secție.

III. Sarcinile de bază:

  • Asigurarea respectării normelor la proiectarea, construcția, reconstrucția și reparația capitală a obiectelor de menire cocial- culturală din sectorul public raional.
  • Monitorizează realizării programului investițional anual al Consiliului raional finantat de la guget.
  • Participarea la organizarea procesul de întreținere și exploatare a clădirilor insrituțiilor publice din raion .
  • Asigurarea consultațiilor metodologice instituțiilor bugetare și primăriilor în problemele achiziților de lucrări, construcției și reparațiilor capitale a obiectivelor planificate.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-cunoştinţe de operare la calculator;

-este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul constructiilor. Experiență profesională:

-prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a autorităților publice;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi:

- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

- abilitatea de a comunica oral şi scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 decembrie 2016, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri a C.R. Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.213; telefon de contact – (243) 2 34 60;

IX.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor- Radu Ecaterina, specialist principal din cadrul secției.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și alte autorități ale administrației publice centrale și locale);

Acte normative în domeniul de specialitate:

·Legea privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare (nr.721 din 02.02.1996);

·Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii în construcţii cu modificările ulterioare;

·Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 privind recepţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente cu modificările ulterioare;

·Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (nr.163 din 09.07.2010) cu modificările ulterioare;

·Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23.04.2009 cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţi cu modificările ulterioare;

·Hotărîrea Guvernului nr.382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor cu modificările ulterioare;

·Legea privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare (nr.131 din 03.07.2015) ;

·Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.2016;

·Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 669 din 27.05.2016;

·Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting