Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 24 May 2018

Un șir de încălcări/abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice

În rezultatul controlului ex-post desfășurat pe parcursul anului 2017 la toate procedurile de achiziții publice verificate au fost depistate un șir de încălcări/abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. În rezultat, au fost înaintate un șir de recomandări de conformare și recomandări de viitor, iar pentru încălcările ce constituie contravenții au fost aplicate amenzi contravenționale în conformitate cu prevederile art. 327¹ al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008.

Dintre toate încălcările depistate, cele mai frecvente încălcări sunt următoarele:

§Întocmirea ordinului/deciziei de creare a grupului de lucru fără precizarea funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte (În conformitate cu prevederile pct. 18 al Regulamentului 667/2016 cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții,autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, urmează să stabilească expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sânt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice);

§Nesemarea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate înainte de data-limită de depunere și deschidere a ofertelor de către toți membrii grupului de lucru, pentru fiecare procedură de achiziție în parte (În conformitate cu prevederile art. 74 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și capitolului VII al Hotărârii Guvernului 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului);

§Neplanificarea achizițiilor publice, corespunzător neîntocmirea planurilor de achiziții al autorităților contractante și/sau nepublicarea planurilor de achiziții pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în acesta (Conform Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice toate contractele de achiziţii publice, întocmind în acest sens un plan de achiziții care va fi publicat pe pagina web a autorității în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia, iar în cazul în care nu deține pagină web, planul de achiziții poate fi publicat pe pagina web a autorității contractante căreia i se subordonează. Modelul planului de achiziții este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului).

§Neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în B.A.P. în conformitate cu prevederile legale (Potrivit art. 27 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice,anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii contractante, cuprinzând totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1 500 000 lei. Modelul anunțului de intenție este prevăzut în anexa nr. 2 al Regulamentului);

§Divizarea procedurilor de achiziții prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată (Divizarea procedurilor de achiziție este interzisă conform art. 72 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice);

§Stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice limitative sau fără respectarea prevederilor legale (Cerințele minime obligatorii de calificare vor fi solicitate cu respectarea prevederilor Capitolului IV al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar specificațiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 37. În același timp, acestea urmează a fi stabilite ținând cont de principiile achizițiilor publice prevăzute la art. 6 al Legii);

§Nepublicarea anunțurilor de participare în B.A.P. (Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de Legea achizițiilor publice, conform procedurii de achiziţie aplicate. La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare vor fi utilizate formularele standard (http://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente);

§Neîntocmirea proceselor verbale de deschidere și/sau de evaluare a ofertelor (Potrivit pct. 21, subpct. 12 și 16 al Hotărârii Guvernului 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, grupul de lucru este obligat să întocmească procesul-verbal de deschidere a ofertelor (în prezenţa ofertanţilor) și să întocmească procesul-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie);

§Descalificarea/respingerea neîntemeiată a operatorilor economici (La determinarea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în documentația de atribuire. Nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în documentația de atribuire (art. 65 (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

§Completarea ofertelor cu documente obligatorii lipsă (Pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertei sale. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă va corecta doar greşelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul despre aceasta (art. 65 (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

§Respingerea neîntemeiată a ofertelor anormal de scăzute (Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv (art. 66 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

§Desemnarea câștigătorilor necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite(Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare sau oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire (art. 65 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

§Neinformarea sau informarea necorespunzătoare a ofertanților despre rezultatele procedurii de achiziție (Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire vor fi informați în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei grupului de lucru. Informarea se realizează cu respectarea prevederilor art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

§Nerespectarea termenilor de așteptare (Termenii pentru încheierea contractelor de achiziții publice sunt prevăzuți la art. 31 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I(Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Contractele de achiziții publice încheiate înainte de expirarea termenilor sunt lovite de nulitate);

§Netransmiterea dărilor de seamă AAP în termen (Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt prezentate Agenţiei Achiziții Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 73 (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

§Includerea datelor false în dările de seamă (Datele indicate în dările de seamă prezentate Agenției urmează a fi veridice. Dările de seamă urmează a fi completate integral utilizând formularul tip al dării de seamă aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 14 din 26 ianuarie 2017 (http://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente).

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting