Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 26 April 2017

Situaţia economică a raionului Căuşeni în anul 2016

În scopul realizării Deciziei Consiliului raional nr.13/14 din 20.12.2013 «Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Căușeni pentru anii 2012-2022» , în anul 2016, au fost obținute următoarele rezultate :

Conform Direcţiei Raionale Statistică a Republicii Moldova la 01.03.2017, în raionul Căuşeni activau 586 agenţi economici, inclusiv: agricultură, silvicultură şi pescuit - 85, industria extractivă - 2, industria prelucrătoare - 56, energie electrică, gaze şi apă - 2, distribuirea apei şi salubritate - 25, construcţii - 17, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, reparaţia automobilelor - 181, transport şi depozitare - 30, hoteluri şi restaurante - 7, informaţii şi comunicaţii – 8, intermedieri financiare şi asigurări – 12, tranzacţii imobiliare – 14, activităţi profesional-ştiinţifice şi tehnice –17, servicii administrative, sport, apărare, asigurări sociale – 47, învăţământ – 38, sănătate şi asistenţă socială – 19, activităţi de cultură, servicii – 26.

După formele de proprietate activităţile economice sunt repartizate în felul următor: proprietate de Stat – 27, proprietate municipală – 88, proprietate privată – 23, proprietate colectivă – 402, organizaţii şi mişcări – 29, organizaţii religioase – 1, mixtă(public şi privat) - 2, a cetăţenilor străini – 3, întreprinderi mixte - 11.

Ponderea populației economic active din numărul total este de 67,1% .

Din toată populația ocupată în economia raionului 70,5% se regăsește în agricultură și silvicultură, 7,1% - în comerțul cu ridicata și amănuntul, 2,8% - în industrie, 7,6 % -în învățământ, 4,8 % - sănătate și asistență socială, alte activități - 7,2% .

Conform datelor statistice totalurile activității economiei raionului în anul 2016 s-au scontat cu următoarele rezultate:

Volumul producției industriale, în prețuri curente, a întreprinderilor din raion a constituit 129,7 mil lei.

Situația din sectorul industrial este determinată de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, care produc 100% din volumul total al producției obținute la întreprinderile cu activități principale de industrie.

Industriei alimentare și a băuturilor îi revin 20,6% din valoarea producției industriale în ansamblu. Întreprinderile din această ramură, în anul 2016, au obținut un volum de producție cu peste 16% mai mic decât în aceeași perioadă a anului 2015.

Producția principalelor produse industriale se prezintă în felul următor:


Veniturile din vânzări (valoarea cifrei de afaceri), realizate de către întreprinderile industriale, în anul 2016 s-au cifrat la 191,7 mil lei , comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015 – 206,6 mil lei.

Ponderea producţiei livrate pe piaţa externă de către întreprinderile industriale, în perioada ianuarie-decembrie 2016, a constituit 80,7% din toată producţia industrială şi respectiv pe piaţa internă – 19,3%.

Agricultura. Producția principalelor produse agricole, în anul 2016, se prezintă astfel:

Roada anului 2016, în comparație cu anul 2015, se caracterizează prin majorarea considerabilă a producţiei vegetale, care a fost generată de creşterea roadei medii a culturilor agricole, ca impact a condiţiilor climaterice favorabile .

Roada medie la hectar a principalelor culturilor agricole in intreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (defermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste, se prezinta prin urmatoarele date:


Situația din sectorul zootehnic al raionului este determinată de situația în sectorul individual – gospodăriile populației, în care este concentrată cea mai mare parte a producției animaliere. Conform situației la 1 decembrie 2016 ponderea șeptelului de vite în acestă categorie de gospodării a constituit la bovine și păsări – 100% din numărul total de animale, la porcine - 78,8%, la ovine și caprine – 99,1%.

Efectivul de animale și păsări se prezintă astfel:

Investiţiile în capital fix. În anul 2016 întreprinderile şi organizaţiile (persoane juridice care realizează activitate investiţională, întreprinderile de construcţii) au realizat investiţii în capital fix în valoare de 175,7 mil. lei, înregistrând o creştere de 24,7% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2015.

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale anul 2016 pe tipuri de mijloace fixe şi în raport cu anul 2015 se prezintă astfel:

Din totalul de investiţii realizate în anul 2016, cea mai mare pondere revine investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport, care a constituit 52,9%.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate în ianuarie-decembrie 2016 se prezintă după cum urmează:

În anul 2016 sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale sunt mijloacele publice şi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi ale populaţiei cu o pondere de, respective, 45,3% şi 36,5% .

Construcţia de locuinţe. În anul 2016 din contul surselor populaţiei au fost date în folosinţă 9 case individuale de locuit. Suprafaţa totală a caselor date în exploatare a constituit 1225 m2. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale.

În anul 2016 întreprinderile de transport auto au transportat 134,6 mii tone de mărfuri, de 2,9 ori mai mult faţă de volumul realizat în anul precedent. Parcursul mărfurilor în anul de referinţă a totalizat circa 39 mln. tone-km. sau cu 27,9 mai mult decât nivelul înregistrat în anul 2015.

Numărul de călători transportaţi cu autobuze şi microbuze în întreprinderile specializate de transport auto a fost de 1304,6 mii călători sau cu 1,7% mai puţini decât în anul 2015. Parcursul pasagerilor cu aceste mijloace de transport auto a însumat 36,2 mil pasageri-km.

Câştigul salarial mediu al unui lucrător din economia raionului (întreprinderile cu numărul de salariaţi 20 şi mai multe persoane) în luna decembrie 2016 a constituit 3750,8 lei şi s-a mărit faţă de decembrie 2015 în valoare nominală cu 14,3%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi la 01 ianuarie 2017 a fost de 402 persoane. Pe parcursul anului 2016 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a înregistrat 976 şomeri, fiind plasate în câmpul muncii 431 persoane.

Fișierul în format word (.docx)
Raport situatia 2016

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting