Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 08 April 2015

Serviciul social ADOPŢIE

Procedura de adopţie are mai multe etape.

Primul pas este depunerea cererii la autoritatea teritorială în biroul nr. 6 etajul 1 / telefon : 0 243 21 33

Drept confir­mare a depunerii cererii de adopţie, se eliberează un certificat.

La cererea de adopţie se anexezează:

·copia de pe actul de identitate;

·co­pia de pe certificatul de naştere;

·copia de pe cer­tificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe certificatul de divorţ, dacă este divorţat;

·certificatul de la lo­cul de muncă despre funcţia deţinută şi despre cuantumul salariului sau copia de pe declaraţia de venituri, sau un alt act similar, pentru ulti­mele 12 luni;

·copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra unui spaţiu locativ;

·cazierul judiciar;

·certificatul medical, în care se confirmă, că el nu suferă de boli psihice şi de alte maladii, ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi obliga­ţiilor părinteşti, eliberat de instituţia medicală de la domiciliul său;

· datele sale biografice;

· alte acte permise de lege.

Pasul doi. După primirea cerererii autoritatea teritori-ală va evalua corespunderea garanţiilor morale şi a con-diţiilor materiale ale Dvs. necesităţilor de dezvoltare a copilului, conform unui regulament aprobat de MMPSF, întocmind un raport de evaluare.

Raportul de evaluare a garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale conţine concluzia cu privire la capacitatea de adopţie a adoptatorului.

Anume în baza concluziei autoritatea terito­rială emite o decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator. În cazul elibe­rării atestatului, autoritatea teritorială decide lu­area la evidenţă a adoptatorului.

Valabilitatea atestatului de adoptator este pentru o perioadă de un an.

O următoare etapă în procedura de adopție o constituie potrivirea copilului cu adaptatorii. După stabilirea sta­tutului de copil adoptabil, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului întreprinde măsuri de selectare a adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil, ţinând cont de interesul superior al copilului şi de cererea adoptatorului. La determinarea compatibilităţii adopta­torului, au prioritate rudele copilului adoptabil, tutorele sau curatorul copilului, persoana care are în plasament familial copilul, ca părinte educator sau ca asistent parental profesionist.

Odată ce adoptatorul a fost selectat şi in­format de autoritatea teritorială de la domi­ciliul său, acesta primeşte un permis de vizită din partea autorităţii teritoriale de la domi­ciliul copilului. În continuare, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului verifică şi constată compatibilitatea adoptatorului cu copilul, luând în considerare necesităţile, dorinţele şi opiniile copilului.

Cererea cu privire la încuviinţarea adopţiei urmează să fie depusă de adoptator la instanţa de judecată de la domiciliul copilului adoptabil.

Cererea se examinează cu participarea obligatorie a adoptatorului, a autoritatăţii tutelare şi a procurorului.

La depunerea cererii de încuviinţare a adopţiei, adoptatorii sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti.

Adopţia se consideră încuviinţată la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti.

Pentru copiii adoptaţi, părinţilor adoptatori li se plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea îmbrăcămintei, încălţămintei, obiectelor de igienă personală.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting