Causeni
 Pagina de Start Economie Regulamentul Secţiei Economie
Text smallText large

Regulamentul Secţiei Economie

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Secţia economie constituie o subdiviziune structurală de sinestătoare a Consiliului raional abilitată cu dreptul de a promova politica regională de stat în domeniul social şi economic.

2. Prin intermediul Secţiei se asigură legătura şi se realizează interacţiunea dintre Consiliul raional cu Ministerul Economiei. Ţinând cont de cerinţele politicii social-economice a statului , Ministerul expediază recomandări, solicită pronosticuri ale dezvoltării social-economice şi informaţia necesară, examinează rapoartele Secţiei la şedinţele Colegiului Ministerului, adoptând decizii cu caracter de recomandare, acordă asistenţă metodologică necesară, organizează seminare, consfătuiri cu lucrătorii Secţiei.

3. Secţia îşi desfăşoară activitatea sub conducerea Consiliului raional în corespundere cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului, Hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, precum şi prezentului Regulament, elaborat în corespundere cu Regulamentul-model.

4. Secţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de cont de decontare.

5. Statele de personal al Secţiei, devizul de cheltuieli, inclusiv fondul de salarizare sunt stabilite de către Consiliul raional conform actelor normative în vigoare.

6. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale Secţia acţionează în limitele competenţei sale.


II. SARCINILE PRINCIPALE

7. Sarcinile principale ale Secţiei sunt:

 • elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, stabilirea suportului financiar, surselor de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins în strategia regională în scopul creării unei economii de piaţă multisectoriale, capabile să însuşească realizările progresului tehnico-ştiinţific, să folosească raţional resursele locale: naturale, tehnico-materiale, financiare şi umane;
 • elaborarea programelor teritoriale de dezvoltare, ameliorarea cadrului legislativ, instituţional şi organizaţional, instrumentelor administrative de diminuare a decalajelor existente şi relansării social-economice;
 • întocmirea măsurilor orientate spre impulsionarea procesului de reformare a sferei sociale, intensificarea protecţiei sociale a păturilor social-vulnerabile din teritoriu;
 • înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale din contul bugetelor local şi de stat;
 • participarea la elaborarea proiectelor investiţionale şi pregătirea lansării lor (studii, analize, acţiuni de promovare şi alte documente necesare lansării) în infrastructura tehnică şi economică la nivel regional şi de localităţi, în conformitate cu programele de dezvoltare pe o bază multianuală;
 • elaborarea şi coordonarea în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice şi
  ONG-urile din ţară şi peste hotare a proiectelor de atragere a investiţiilor de la donatorii internaţionali;
 • promovarea în teritoriu a politicii statului în domeniul formării preţurilor şi tarifelor, susţinerea metodologică şi organizatorică a acestui proces;
 • asigurarea mediului economico-organizaţional favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micului business, dezvoltarea concurenţei locale şi controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;
 • intensificarea cooperării interregionale, transfrontaliere, înaintarea propunerilor concrete referitor la priorităţile de conlucrare în dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, circulaţia mărfurilor, modernizarea serviciilor vamale etc;
 • acordarea ajutorului necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii;
 • avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului de stat, precum şi participarea la constituirea bugetului local;
 • crearea unui sistem de publicaţii economice, broşuri cu exemple de succes etc.


III. FUNCŢIILE SECŢIEI

8. În corespundere cu sarcinile ce îi revin, Secţia exercită următoarele funcţii:

 • analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor (hotărârilor) organelor administraţiei publice centrale, precum şi ale sale;
 • întocmirea proiectelor de acte normative, care se înaintează Guvernului;
 • organizarea în comun cu subdiviziunile organului administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor (oraşelor) din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică;
 • analiza structurii şi a stării potenţialului de producţie în aspect sectorial şi elaborarea pe această bază a strategiei şi programelor de restructurare (reprofilare) a întreprinderilor;
 • contribuţia la soluţionarea problemelor stringente din sfera socială: plata la timp a salariilor şi pensiilor, plăţilor în Fondul Social, problema şomajului;
 • înaintarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale;
 • organizarea activităţii de realizare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii pe teritoriul administrat;
 • organizarea audienţei cetăţenilor şi acordarea consultaţiilor în chestiunile ce ţin de competenţa Secţiei .


IV. DREPTURILE SECŢIEI

9. Secţia este investită cu următoarele drepturi:

 • să solicite de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) şi organele administraţiei publice locale informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice etc;
 • să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise;
 • să convoace consfătuiri pe problemele ce îi revin;
 • să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea organului administraţiei publice locale, privind perfectarea legislaţiei în vigoare;
 • să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii;
 • să stabilească relaţii de colaborare cu secţiile similare din alte unităţi administrativ-teritoriale.


V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SECŢIEI

10. Secţia este condusă de şeful Secţiei economie, care este desemnat (destituit) din funcţie prin decizia consiliului raional de comun acord cu conducerea Ministerului Economiei.

11. Şeful Secţiei economie:

 • organizează activitatea Secţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autenticitatea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale repartizate pentru întreţinerea Secţiei ;
 • asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor Parlamentului, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, hotărârilor organului administrativ respectiv, precum şi realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul Regulament;
 • prezintă în modul stabilit spre examinare conducerii unităţii administrativ-teritoriale proiecte de decizii, dispoziţii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului respectiv;
 • distribuie funcţiile de serviciu ale locţiitorului său şi ale colaboratorilor Secţiei .


VI. DISPOZIŢII FINALE

12 Cheltuielile pentru întreţinerea Secţiei se finanţează de la bugetul raional.

13. Şeful Secţiei asigură detalierea funcţiilor prin regulamentul de organizare şi funcţionare, ţinând cont de sarcinile curente şi de perspectivă.

14. Şeful secţiei răspunde conform reglementărilor în vigoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea nesatisfăcătoare a sarcinilor care îi revin.

15. Reorganizarea sau lichidarea Secţiei se efectuează de către Consiliul raional cu acordul Ministerului Economiei.

16. Angajaţii Secţiei sunt funcţionari publici şi beneficiază de toate drepturile, garanţiile şi compensaţiile prevăzute de legea respectivă.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency