Causeni
 Pagina de Start Cultură Regulamentul de funcţionare a Secţiei Cultură
Text smallText large

Regulamentul de funcţionare a Secţiei Cultură

I. Dispoziţii generale

1.1 Secţia cultură (în continuare-secţia)este organul care realizează
politica statului şi raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare,actele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale şi prezentul regulament.

1.2 Secţia este subordonată Ministerului Culturii –în domeniile metodologice şi politica culturală şi Consiliului raional –în domeniile administrare şi asigurre financiară.

1.3 Secţia este este persoană juridică,dispune de balanţa independentă,cont în bancă,ştampilă cu imaginea Stemei de Stat Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei,foaie cu antet în limb de stat,alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

II. Obiective de activitate

2.1 Secţia realizează politica de stat în domeniul culturii prin;

 • elaborarea ,în baza programelor de stat,a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei :
 • promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu:
 • asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare:

2.2 Principalele obiective de activitate ale secţiei:

 1. Elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriu raionului şi a programelor complexe de actrivităţi culturale,crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale,pentru desfăşurarea la nivel a activităşilor culturale de agrement.
 2. Realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale,festivaluri,concursuri,acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare.treceri în revistă ale foermaţiilor artistice de amatori,expoziţii deartă plastică şi de creaţii ale meşterilor populară,etc.
 3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului,evaluarea operelor de cultură şi artă,libertartea creaiei şi invobilitatea ei.
 4. Promovarea politicii de ocrotire,conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional,de salvgare a monumentelor,ansmblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu
 5. Asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea ,protecţuia , conservarea,restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice,aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale,operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate,controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea,de comun acord cu organele competente,a măsurilor necesare în acest domeniu,colaborarea directă cu organele adminstraţiei publice locale la elaborarea pogramelor de dezvoltare a localităţilor,precum şi a programelor de amenajare a teritoriului,în care sunt edificate monumente istorice
 6. Asigurarea funcţionării mecanizmului de afirmare a talentelor autentice ,de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universaL,întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi,orfani şi din familii puţin asigurate.
 7. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultureă ,indeferent de apartenenţa departamentală,stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii.
 8. Organizarea participîrii instituţiilor şi formaţiilor artistice,interpreţilor,meşterilor populari la festvaluri ,concursuri,expoziţii seminare simpozioane,conferinţe republicane şi internaţionale
 9. Supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion,conducerea profesională,reglamentarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în omeniul bibliteconomiei.
 10. Examinarea şi aprobarea programelor de activitate,a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate,acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură,indeferent de apartenenţa lor departamentală.
 11. Asigurarea controluluirealizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate,al îndepl,inirii de către acestea a Hotărîrei Guvernului,ordinilor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii ,ale organelor şi dispozadminiswtraţiei publice locale.
 12. Prezentarea la Ministerul Culturii şi la Consiliul r4aional a raportului anual cu privire la ativitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate,a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

III. Organizarea activităţii secţiei

3.1 Secţia cultură este condusă de şeful secţiei,numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare

3.2 Secţia propune spre aprobare Consiliului raional ,luînd ca bază statele tip,aprobate de Guvern,organigrama şi statele de personal din aparatul secţiei şi din in stituţiile de cultură de nivel raional din subordine.

3.3 Secţia coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu,stabileşte categoriile de salarizare,condiţiile de premiere,aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.4 În cadrul secţiei se constituie un consiliu din 5 persoane:şeful secţiei şi cîte un reprzentant al domeniilorcase de cultură,biblioteci,învăţămînt artistic,administrţia publică locală,,mijloace de informare în masă(presa,radioul,TV).

 1. Consiliul examinează problemele de strategie culturală,elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei în raion ,monitorizează activitatea din domeniu pe teritoriul raionului.
 2. Consiliul în activitatea sa se călăuzeşte de propriul regulament,elaborat în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea secţiei cultură aprobat de consiliul raional.
 3. Componenţa consiliului şi programul său de activitate se aprobă de către preşedintewle raionului la începutul anului calendaristic.

3.5 Şeful secţiei este numit în bază deconcurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul raional,de comun acord cu Ministerul Culturii.La concurs pot participa persoane care corespund următoarelor exigenţe:

 1. au studii superioare de specialitate:
 2. dispun de experienţă de lucru în administraţia publică de minimum 3 ani:
 3. prezintă Programul-concept de desfăşurare a activităţii secţiei.

3.6 .Şeful secţiei:

 • angajează,în baza cerinţelor din fişa postului personalul aparatului secţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional;
 • stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei,conducătorilor organizaţilor din subordine,în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de Ministerul Culturii;
 • asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii,aprobă decizia comisiei de atestare;
 • ellaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;
 • reprezintă secţia în organele administrative,juridice ţi în organizaţii obţteşti, încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;
 • emite ordine şi dispoziţii,elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
 • asigură respectarea prevederilor legislaţiei;
 • poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

IV. Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii

4.1 Secţia programează aprovizionarea şi coordeonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale,a costumelor naţionale ,a mijloacelor tehnice de sonorizare,a mobilierului,transportului auto cu destinaţie specială şi a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură ,efectuiază controlul utilizării acestora.

4.2 Secţia stabileşte relaţii culturale cu organizme similare din republică şi străinătate ,asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.

4.3 Secţia asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor minorităţilor etnice conlocuitoare.

V. Finanţarea secţiei

5.1 Secţia este finanţatădin mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale,prestări servicii,sponsorizări,alte surse ce nu contravin legislaţiei.Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secţiei,mijloacele finciare de alt ordin se acumulează pe un cont special.Utilizarea mijloacelor respective se efectuiază conform legislaţiei în vigoare.

5.2 Secţia elaborează şi propune spre aprobare consiliului raional proiectul de buget al secţiei şi în caz de necesitate ,intervine cu propuneri privind finnţarea suplimentară a acţiunilor concrete,exercită controlul asupra utilizării mijloacelor finciare conform destinaţiei.

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency