Causeni
 Pagina de Start Finanţe Regulamentul Direcţiei Generale Finanţe Căuşeni
Text smallText large

Regulamentul Direcţiei Generale Finanţe Căuşeni

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament (în continuare-regulamentul) este elaborat în baza Legii nr.123-
  XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii
  Moldova, 2003, nr.49, art.210) şi a Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele
  publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,nr.248-253, art.996).
   
 2. Direcţia generală finanţe a unităţii administrativ-teritoriale (în continuare-direcţia
  generală finanţe) este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional care activează
  sub conducerea preşedintelui raionului.
   
 3. în activitatea sa Direcţia generală finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile
  Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi
  Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, precum şi de prezentul regulament.
   
 4. Direcţia generală finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial
  în trezoreria teritorială respectivă.

 5.  
 6. Obiectivul de bază al Direcţiei generale finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului şi a bugetului raionului.

II. Structura, personalul şi organizarea activităţii Direcţiei generale finanţe

 1. Structura şi statele de personal ale Direcţiei generale Finanţe se aprobă de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei, unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu statele-tip aprobate de Guvern.
  Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei, unităţii administrativ-teritoriale
  poate opera modificări în structura Direcţiei generale finanţe şi distribui personalul în cadrul
  acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale respective.

 2.  
 3. Şeful Direcţiei generale finanţe este desemnat în şi eliberat din funcţie de către
  Consiliul raional, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei, punînd la cunoştinţă Ministerul Finanţelor.

 4.  
 5. Personalul Direcţiei generale finanţe se desemnează în şi se eliberează din funcţie de către şeful Direcţiei generale finanţe.

 6.  
 7. Direcţia generală finanţe activează sub conducerea şefului Direcţiei generale finanţe,
  care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.

 8.  
 9. Şeful direcţiei generale finanţe:
  • elaborează şi aprobă funcţiile de serviciu (fişele de post) pentru fiecare angajat;

  •  
  • elaborează şi aprobă planurile de lucru ale direcţiei generale finanţe;

  •  
  • angajează şi eliberează din funcţie personalul direcţiei;

  •  
  • efectuează pe valoarea profesională a angajaţilor şi aprecierea performanţelor;

  •  
  • execută controlul permanent al respectării ordinei interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

III. Funcţiile direcţiei generale finanţe

11. În cadrul Direcţiei generale finanţe sînt formate subdiviziuni, care exercită următoarele funcţii:

 1. Secţia elaborarea şi administrarea bugetului:
  1. asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin:
   1. examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a unităţii
    administrativ-teritoriale, necesare pentru elaborarea proiectului de buget;

   2.  
   3. analizarea mersului executării bugetului;

   4.  
   5. estimarea executării scontate la venituri şi cheltuieli în anul curent, în baza datelor
    operative despre încasarea veniturilor la buget, starea reţelei, statele şi contingentele instituţiilor
    publice finanţate de la buget, actele întocmite în urma controalelor;

   6.  
   7. participă la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a unităţii
    administrativ teritoriale respective;

  2.  
  3. elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare anul/anii viitor/i. pronosticul bugetului raionului:
   1. întocmeşte planul organizatoric privind desfăşurarea activităţilor de elaborare a
    proiectului bugetului şi a proiectului dispoziţiei autorităţii executive despre aprobarea acestuia;

   2.  
   3. analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi cheltuielile suportate de la bugetul unităţilor respective, întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale şi a calculării normativelor de cheltuieli ce revin în medie unui locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli;

   4.  
   5. comunică autorităţilor administraţie publice din sate (comune) şi oraşe (municipii) în termenele stabilite de legislaţie, după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţii metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i, prognozele normativelor de defalcări de la veniturile regularizatoare (impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe bunurile imobiliare) la bugetele locale şi unele aspecte specifice de calculare a mărimii transferurilor către aceste bugete de la bugetul raional;

   6.  
   7. pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget pentru executorii (ordonatorii) de buget al instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; elaborează formularele vizînd indicii utilizaţii la formarea proiectelor de buget;

   8.  
   9. organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative
    privind elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

   10.  
   11. solicită şi recepţionează proiectele bugetelor locale;

   12.  
   13. elaborează proiectul bugetului raional;

   14.  
   15. generalizează proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional şi le prezintă Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite;

   16.  
   17. întocmeşte proiectul deciziei şi al anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le prezintă autorităţii executive pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare autorităţii reprezentative şi deliberative a populaţiei, unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al don fj structura veniturilor prevăzute pentru anul bugetar următor;
    • cheltuielile, structura şi destinaţia lor;

    •  
    • balanţa bugetului (în cazurile prevăzute de legislaţie);

    •  
    • normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat la bugetele locale;

    •  
    • normativele defalcărilor de la impozitul pe bunurile imobiliare (pentru bugetul raional);

    •  
    • transferurile cu destinaţie specială de la bugetul respectiv la bugetele locale pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii instituţiilor sferei sociale;

    •  
    • transferurile din fondul susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale de la bugetul respectiv la bugetele locale;

    •  
    • cuantumul fondului de rezervă;

    •  
    • efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul respectiv;

    •  
    • sumele mijloacelor speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul respectiv;

    •  
    • cheltuielile care vor fi acoperite în mod prioritar; alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului nota explicativă la proiectul bugetului.

  4.  
  5. asigură funcţionarea instituţiilor publice finanţate de la bugetele raionale, precum şi
   finanţarea altor măsuri şi activităţi în acest scop:
   1. efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare;

   2.  
   3. verifică corectitudinea întocmirii devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice
    finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din devize şi a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu mijloacele speciale obţinute de către
    acestea;

   4.  
   5. efectuează controlul asupra corectitudinii formării reţelei instituţiilor de învăţămînt şi
    înaintează propuneri de reducere a grupelor, claselor incomplete;

   6.  
   7. verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal
    ale instituţiilor publice finanţate de la buget;

   8.  
   9. întocmeşte sau asigură întocmirea repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor
    bugetului unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor
    administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor;

   10.  
   11. întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării continue a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional, municipal;

  6.  
  7. analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

  8.  
  9. prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul
   public naţional;

  10.  
  11. prezintă Ministerul Finanţelor, pînă la 1 ianuarie, în modul stabilit, registrele repartizării
   veniturilor între bugetul raional, municipal şi bugetele locale, precum şi normativele defalcărilor
   din veniturile regularizatoare ale bugetelor respective;

  12.  
  13. pregăteşte materialele şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri de rectificare a
   bugetului raional s-au municipal;

  14.  
  15. perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt,
   cît şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar şi de la alţi creditori, în conformitate cu prevederile legale;

  16.  
  17. analizează şi prezintă autorităţi executive, autorităţi deliberative şi reprezentative
   informaţie despre utilizarea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale;

  18.  
  19. participă, în caz de necesitate, de efectuare reviziilor în instituţiile publice şi în primăriile satelor (comunelor) şi oraşelor (municipiilor);

  20.  
  21. realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetului.
    
    

 2. Contabilitatea bugetară:
  1. ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional, după caz;

  2.  
  3. ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează
   pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung;

  4.  
  5. ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii devizului de cheltuieli ale direcţiei generale finanţe
   şi asigură integritatea bunurilor aflate la balanţa acesteia;

  6.  
  7. verifică zilnic în comun cu trezoreriile teritoriale, corectitudinea reflectării în evidenţa a
   veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, după caz;

  8.  
  9. ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice
   locale, finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

  10.  
  11. generalizează şi analizează, trimestrial şi anual, rapoartele financiare ale instituţiilor
   subordonate administraţiei locale, raportează autorităţilor administraţiei publice locale;

  12.  
  13. întocmeşte în termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind
   executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi le prezintă autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivel al doilea pentru a fi remise autorităţii reprezentative şi deliberative;

  14.  
  15. înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor
   la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor, precum şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele raionale;

  16.  
  17. recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor
   (comunelor), oraşelor (municipiilor), precum şi devizele de cheltuieli a executorilor (ordonatorilor) de buget;

  18.  
  19. prezintă în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, rapoartele lunare, trimestriale
   şi anuale privind executarea bugetului raionului;

  20.  
  21. exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile (inclusiv
   centralizate) primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), precum şi ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

  22.  
  23. verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de
   venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale;

  24.  
  25. verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor
   (comunelor), oraşelor (municipiilor) şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

  26.  
  27. acordă ajutor metodologic şi practic executorilor (ordonatorilor) de buget în probleme
   ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi îndeplinirea devizelor de cheltuieli;

  28.  
  29. organizează şi desfăşoară sistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative,
   evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor satelor (comunelor),
   oraşelor (municipiilor), a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget; ţine registrul şi duce evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de bugetele de toate nivelurile.
    
    
    
 3. Specialistul principal pe metodologia evidenţei contabile:
  1. acordă ajutor consultativ-metodologic şi practic subiecţilor economici din teritoriu
   privind evidenţa contabilă, în conformitate cu Legea contabilităţii, Standardele naţionale de contabilitate şi comentariile la ele, Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu alte normative;

  2.  
  3. efectuează controlul la subiecţii economici din teritoriu privind corectitudinea ţinerii
   evidenţei contabile, organizarea evidenţei contabile şi întocmirea rapoartelor financiare, înaintează
   propuneri pentru lichidarea încălcărilor depistate;

  4.  
  5. înaintează, conform rezultatelor controalelor efectuate, propuneri de sancţionare a
   persoanelor cu funcţii de răspundere care încalcă normele stabilite de ţinere a evidenţei contabile, aplică incorect actele legislative şi normative, denaturează indicatorii rapoartelor financiare. După completarea actului de control se întocmeşte procesul verbal referitor la încălcarea legislaţiei în vigoare din domeniul contabilităţii;

  6.  
  7. înaintează propuneri cu privire la perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul
   metodologiei evidenţei contabile;

  8.  
  9. organizează seminare cu privire la ţinerea evidenţei contabile, conform legislaţie #
   vigoare, cu specialiştii subiecţilor economici din teritoriu;

  10.  
  11. prezintă informaţii la prezentarea rapoartelor financiare de către subiecţii economici.
    
    
    
 4. Specialistul principal pe probleme juridice:
  1. elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea
   direcţiei generale finanţe;

  2.  
  3. efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

  4.  
  5. realizează expertizele juridice ale proiectelor actelor normative primite spre examinare;

  6.  
  7. reprezintă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, interesele direcţiei generale finanţe
   la instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii;

  8.  
  9. acordă autorităţilor administraţiei publice locale asistenţă juridică;

  10.  
  11. acordă lucrătorilor direcţiei generale finanţe asistenţă juridică;

  12.  
  13. ţine evidenţa cadrelor prin:

  14.  
  15. întocmirea documentelor de angajare, transfer, concediere, pensionare, acordare a
   concediilor, înregistrare a certificatelor medicale;

  16.  
  17. completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă.
    
    
    
 5. Secretarul — dactilograf:
  1. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.

IV. Drepturile şi responsabilităţile direcţiei generale finanţe

 1. Direcţia generală finanţe este în drept să:
  1. dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;

  2.  
  3. înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizînd perfecţionarea şi
   eficientizarea procesului de elaborare, aprobate şi executate a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

  4.  
  5. înainteze autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea,
   solicitînd privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor legii privind administraţia publică locală, urmează a fi înaintate oficiului teritorial a Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

  6.  
  7. efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de
   elaborare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

  8.  
  9. verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării pe
   luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi a modificărilor acestora;

  10.  
  11. verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul
   unităţii administrativ-teritoriale respective;

  12.  
  13. suspende efectuarea defalcărilor de la veniturile regularizatoare şi a transferurilor la
   bugetele locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

  14.  
  15. solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice
   finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale;

  16.  
  17. înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;

  18.  
  19. participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi
   încadrate în funcţii cu profit economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.
    

 2.  
 3. Direcţia generală finanţe este responsabilă de:
  1. respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui
   Republicii Moldova, a prevederilor hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

  2.  
  3. executarea deciziilor autorităţilor reprezentative şi deliberative şi a dispoziţiilor
   autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale de nivelulal doilea;

  4.  
  5. respectarea autonomiei financiare, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în
   conformitate cu cadrul legislativ;

  6.  
  7. reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

  8.  
  9. păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau
   pierderii lor;

  10.  
  11. asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în temenele stabilite de legislaţia în vigoare.

V. Dispoziţii finale

 1. În procesul elaborării şi executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, direcţia generală finanţe colaborează cu: inspectoratul fiscal de stat teritorial; unitatea teritorială a trezoreriei de stat; subdiviziunea teritorială a Departamentului control financiar şi revizie.

 

 

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency