Causeni
 Pagina de Start Construcţii Regulamentul Secţiei Construcţii, Gosdpodărie comunală şi Drumuri
Text smallText large

Regulamentul Secţiei Construcţii, Gosdpodărie comunală şi Drumuri

I. Dispoziţii generale

 1. Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri (în continuare secţia) este subordonată şi dirijată de Consiliul raional.

 2. In activitatea sa secţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, Legea cu privire la administraţia publică locală, deciziile Consiliului raional precum şi de prezentul Regulament.

 3. Secţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici indifferent de forma de proprietate şi organizare.

 4. Secţia este persoană juridică, dispune de ştampilă, cont în bancă.

 5. Şeful secţiei este numit în funcţie prin concurs, de către Consiliul raional la propunerea preşedintelui Consiliului.

 6. Finanţarea se efectuiază din bugetul local.

II. Sarcini

 1. Sarcinile secţiei sunt:

  • asigurarea construirii şi întreţinerii, în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice;

  • asigurarea construirii şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor,, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;

  • asigurarea construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ;

  • asigurarea întreţinerii clădirilor de folosinţă publică, clădirilor administrative.

   

III. Atribuţiile

 1. In corespundere cu sarcinile de bază secţia:

  • exercită atribuţiile de inclusivă supraveghere tehnică în perioada construcţiei şi exploatării obiectelor;

  • participă la elaborarea direcţiilor principale a dezvoltării urbanistice a localităţilor, precum şi amenajarea teritoriului; acordă ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru lucrările publice de interes local;

  • elaborează proiectul programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobarea de către Consiliul raional;

  • organizează şi desfăşoară licitaţii privind proiectarea şi executarea investitţiilor publice, finanţate din contul bugetelor locale;

  • ţine evidenţa tematicii de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale;

  • urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de gospodărie comunală şi fondului locativ;

  • în coformitate cu legislaţia în vigoare ţine evidenţa şi supravegherea, reducerea volumului obiectelor nefinalizate pe teritoriul raionului;

  • promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului;

  • iniţiază acţiuni de elaborare şi promovare a unor programe şi proiecte de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

  • coordonează activitatea agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes raional competente în domeniul construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

  • acordă ajutor practice întreprinderilor la implimentarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală;

  • elaborează programe raionale privind construcţia, reconstrucţia şi reparaţia locuinţelor atît din sectorul public cât şi cel privat şi gestionat de asociaţiile proprietarilor de locuinţe;

  • consultă, în colaborare cu direcţia generală economie şi reforme populaţia privind fondarea asociaţiilor proprietarilor de locuinţe;

  • contribuie la crearea întreprinderilor pentru producerea materialelor de construcţii competitive şi solicitate pe piaţă;

  • iniţiază şi participă,în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborînd de asemenea, cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

  • colaborează cu Direcţia economie şi reforme în domeniul reformării şi reorganizării gospodăriei locativ-comunale în teritoriul raionului;

  • acordă autorităţilor publice locale şi serviciilor publice sprijin şi asistenţă tehnică ce ţine de construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

  • examinează petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea secţiei;

  • crează şi întreţine baza de date privind:

  • întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului;

  • licitaţiile organizate în construcţii;

  • locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului;

  • obiectele nefinalizate;

  • producerea materialelor de construcţii;

   

IV. Drepturile

 1. Secţia este în drept:

  • să controleze pe teritoriul raionului respectarea legislaţiei n vigoare în domeniul construcţiilor, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor, calitatea proiectelor de construcţie, lucrărilor de conâtrucţii;

  • montaj executarea de organizaţii şi întreprinderi, indifferent de domeniul de activitate şi tipurile de proprietate, corespunderea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie, standardelor şi normativelor în vigoare;

  • să organizeze lcitaţii privind proiectarea şi executarea inestiţiilor pentru obiectivele finanţate din bugetele locale, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în raion;

  • să solicite şi să obţină informaţii, în limitele competenţei sale, de la autorităţile publice locale, înreprinderile şi organizaţiile de interes raional;

   

V. Dispoziţii finale

 1. Secţia este administrată de către şef, desemnat în funcţie în bază de concurs de către Consiliul raional la propunerea Preşedintelui raionului.

 2. Organigrama şi statele de personal ale secţiei se aprobă de către Consiliul raional.

 3. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau aprobat prin decizia Consiliului raional.

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency