Causeni
 Pagina de Start Sănătate Statutul Spitalului Raional Căuşeni
Text smallText large

Statutul Spitalului Raional Căuşeni

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirea sănătăţii nr.41 l-XIII din 28 martie 1995 (art.4), Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 15S5-XIII din 28 februarie 1998. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2003, Legea nr. 1265-XIV din 05.10.2002 „Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.

 2. Denumirea completă a instituţiei medico-sanitare publice este: Instituţia medico-sanitară publică "Spitalul raional Câuşeni".

 3. Denumirea prescurtată a instituţiei medico-sanitare publice este: l.M.S.P. "Spitalul raional Căuşeni

 4. Instituţia medico-sanitară publică Câuşeni se înregistrează conform deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/1 din 01 decembrie 2003 în baza Spitalului raional Căuşeni şi este succesorul de drept al Spitalului raional Căuşeni. Instituţia medico-sanitară publică Căuşeni este o instituţie care îşi desfăşoară activitatea pe principiul autofinanţării, de non-profit . Este creată şi işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Statut.

 5. Instituţia medico-sanitară publică Căuşeni posedă calitatea de persoană juridică din momentul aprobării prezentului statut de către Fondator, coordonării cu Ministerul Sănătăţii şi înregistrării la Camera înregistrării de Stat se bucură de toate drepturile ce decurg din această calitate, are cont propriu in bancă, inclusiv şi cont valutar, are ştampilă, formular cu antet, emblemă, insignă, fanion, foi de onoare pentru acţiuni de protocol şi pentru decorare.

 6. Instituţia medico-sanitară publică îşi desfăşoară activitatea pe teritotoriul Republicii Moldova.

 7. Durata de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice este nelimitată, cu începere de la data înregistrării de stat.

 8. Sediul Instituţei medico-sanitare publice se află pe adresa: oraşul Câuşeni, str. Gagarin, 54.

II. Scopul, sarcinile şi tipurile de activitate

 1. Scopul principal al Instituţiei medico-sanitare publice este protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolilor.

 2. Instituţia medico-sanitară publică pentru realizarea scopului sau are ca obiectiv următoarele sarcini: profilaxia, tratamentul si reabilitarea bolilor, promovarea sănătăţii.

 3. Pentru realizarea scopurilor menţionate Instituţia medico-sanitară publică efectuează următoarele genuri de activitate:

  1. Prestarea serviciilor medicale in cadrul asigurărilor medicale obligatorii in conformitate cu Programul Unic;

  2. Prestarea serviciilor medicale in cadrul asigurărilor medicale facultative in conformitate cu prevederile contractuale;

  3. Prestarea serviciilor medicale contra plată;

  4. Planificarea si organizarea procesului de prestare a serviciilor medicale;

  5. Prestarea serviciilor medicale in conformitate cu cerinţele sanitaro-epidimiologice si cele de acreditare;

  6. Procurarea echipamentului necesar pentru prestarea serviciilor
   medicale;

  7. Participarea la conferinţe naţionale si internaţionale in domeniul
   medicinii;

  8. Organizarea întâlnirilor si seminarelor pentru schimb de experienţa;

  9. Activităţi publicitare;

  10. Colectarea şi studierea informaţiei şi realizărilor mondiale in domeniul medicinii;

  11. Organizarea odihnei şi măsurilor culturale în comun pentru lucratorii Instituţiei medico-sanitare publice.

   

 4. Pentru realizarea scopurilor propuse Instituţia medico-sanitară publică are următoarele drepturi:

  1. Să reprezinte interesele Instituţiei medico-sanitare publice în organele de stat şi alte organizaţii;

  2. Să asigure protecţia socială a drepturilor şi intereselor lucratorilor săi cit şi a intereselor social-importante în domeniul său de activitate;

  3. Să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa, conform legislaţiei in vigoare;

  4. Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

  5. Să încheie contracte din numele sau. să procure bunuri si servicii si sa presteze servicii in conformitate cu scopurile statutare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a lnstituţiei medico-sanitare publice.

   

III. Organele de administrare şi de control

 1. Instituţia medico-sanitară publica are următoarele organe de administrare şi de control:
  1) Fondatorul – Consiliul Raional Câuşeni
  2) Ministerul Sănătăţii (controlul politicii de sănătate)
  3) Medicul-şef (administrator).

 2. Fondatorul este organul suprem de administrare al Instituţiei medico-sanitare publice.

 3. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:

  1. Adopta decizia de fondare a Instituţiei medico-sanitare publice;

  2. Elaborează, modifică şi completează statutul Instituţiei medico-sanitare publice cu aprobarea ulterioară de către Ministerul Sănătăţii;

  3. Selectează candidaturile pentru funcţia de Medic-şef al Instituţiei medico-sanitare publice. Numeşte şi eliberează din funcţie Medicul-şef al Instituţiei medico-sanitare publice;

  4. Coordonează cu Ministerului Sănătăţii candidatura pentru funcţia de Medic şef al Instituţiei medico-sanitare publice;

  5. Încheie şi desface contractul de administrare cu Medicul-şef;

  6. Încheie contractul de comodat şi transmite bunurile autorităţii administraţiei publice in gestiune Instituţiei medico-sanitare publice;

  7. Aprobă tranzacţiile Instituţiei medico-sanitare publice cu terţele persoane a căror sumă depăşeşte 25 % din suma mijloacelor financiare acumulate de Instituţia medico-sanitară pe parcursul unui an de activitate;

  8. Aprobă darea în arendă a bunurilor transmise în comodat;

  9. Aprobă crearea filialelor instituţiei medico-sanitare publice şi intrarea Instituţiei medico-sanitare publice în uniuni sau asociaţii;

  10. Aprobă reorganizarea sau dizolvarea Instituţiei medico-sanitare publice.

  11. Aprobă planurile de activitate cconomico-financiară;

  12. Aprobă rapoarte trimestriale şi anuale privind activitatea economico-financiarii:

  13. Aprobă deciziile privind folosirea pe parcursul anului financiar a capitalului de rezervă şi a celui de dezvoltare;

  14. Aprobă actele juridice cu conflict de interese;

  15. Controlează activităţile curente ale Instituţiei medico-sanitare publice.
    

   

 4. Hotărârile Fondatorului in problemele ce ţin de atribuţiile lui sunt obligatorii pentru Medicul-şef şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Instituţiei medico-sanitare publice.

 5. Chestiunile ce ţin de atribuţiile exclusive ale Fondatorului nu pot fi transmise spre examinare altor organe de administrare şi Instituţiei medico-sanitare publice.

 6. Fondatorul nu este în drept să hotărască cu privire la chestiuni care nu (in de atribuţiile lui, cu excepţia cazului prevăzut în punctul

 7. Dacă conducerea Instituţiei medico-sanitare publice nu poate soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile ei, ea este în drept să ceară Fondatorului soluţionarea acestei chestiuni.

 8. Medicul-şef este organul de conducere operativă a Instituţiei medico-sanitare publice .

 9. Medicul-şef execită conducerea şi reprezentarea Instituţiei medico-sanitare
  publice în baza contractului de administrare semnat cu Fondatorul.

 10. Medicul-şef al Instituţiei medico-sanitare publice asigură îndeplinirea hotărârilor, ordinilor şi deciziilor Fondatorului şi ale Ministerului Sănătăţii.

 11. Atribuţiile Medicului-şef al Instituţiei medico-sanitare publice sunt toate
  chestiunile de conducere a activităţii curente, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa Fondatorului.

 12. Medicul-şef al Instituţiei medico-sanitare publice are următoarele atribuţii exclusive:

  1. Elaborează programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile economico-financiare anuale ale Instituţiei medico-sanitare publice;
  2. Elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea cconomico-financiară;
  3. Prezintă Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului, reorganizarea sau lichidarea Instituţiei medico-sanitare publice:
  4. Acţionează fără procură din numele Instituţiei medico-sanitare publice:
  5. Reprezintă interesele Instituţiei medico-sanitare publice in relaţiile cu terţe persoane, este in drept să acorde astfel de împuterniciri în unele probleme şi altor angajaţi ai Instituţiei medico-sanitare publice, în bază de procură;
  6. Semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci;
  7. Angajează personalul;
  8. Prezintă Fondatorului propuneri privind schimbarea componenţei, reconstrucţia, lărgirea, reutilarea tehnică a bunurilor transmise în gestiune Instituţiei medico-sanitare publice;
  9. Asigură folosirea eficientă şi reproducerea bunurilor Instituţiei medico-sanitare publice.

IV. Patrimoniul

 1. Patrimoniul Instituţiei medico-sanitarc publice este alcătuit din bunuri primite în comodat sau procurate pe parcursul activităţii şi mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medico-sanitare.

 2. Instituţia medico-sanitară publică este în drept sa dea în arendă proprietatea primită în comodat sau să o utilizeze în alte scopuri, numai cu autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

 3. Instituţia medico-sanitară publică la propria decizie şi din surse proprii este în drept să procure alte bunuri necesare pentru activitatea sa.

 4. Întreg patrimoniul Instituţiei medico-sanitare publice este folosit exclusiv pentru realizarea scopurilor statutare.

 5. Deciziile cu privire la procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Instituţiei medico-sanitare publice, cu excepţia celui transmis in comodat, se adoptă de către Medicul şef.

V. Mijloacele financiare, modul de folosire a surplusului de mijloace financiare obţinute şi de compensare a pierderilor

 1. Instituţia medico-sanitară publică este în drept să dispună de următoarele surse de venituri:

  1. Bugetul de stat;

  2. Bugetul administraţiei publice locale;

  3. Fondurile de asigurări medicale obligatorii şi facultative;

  4. Mijloace încasate în urma prestării serviciilor cu plată;

  5. Credite bancare;

  6. Veniturile obţinute din darea în arendă a echipamentului şi încăperilor;

  7. Fondurile de binefacere;

  8. Mijloacele sponsorilor;

  9. Alte surse de venituri permise de legislaţia în vigoare.

   

 2. Mijloacele financiare primite din sursele de finanţare sunt folosite pentru cheltuielile legate de prestarea serviciilor medico-sanitare.

 3. Mijloacele financiare rămase după acoperirea cheltuielilor Instituţiei medico-santare publice sunt considerate surplus de mijloace financiare.

 4. Instituţia medico-sanitară publică planifici individual folosirea surplusului de mijloace financiare.
 5. Planul de folosire a surplusului de mijloace financiare face parte componenţa din planul activităţii economico-financiare şi se aprobă de Fondator.

 6. Surplusul de mijloacele financiare se foloseşte în exclusivitate pentru atingerea scopurilor statutare şi dezvoltarea Instituţiei medico-sanitare publice.

 7. Instituţia medico-sanitară publică constituie în modul stabilit de legislaţia în vigoare, fondurile de rezervă şi de dezvoltare, care nu pot depăşi fiecare cota de 25% din volumul cheltuielilor anuale.

 8. Mijloacele financiare din fondurile de rezervă şi de dezvoltare pot fi păstrate în cont de depozit bancar.

 9. Modalitatea folosirii mijloacelor financiare din fondurile de rezervă şi de dezvoltare sunt stabilite de Instituţia medico-sanitară publică şi se aprobă de Fondator.

 10. Rapoartele privind activitatea cconomico-financiară se pregătesc de Instituţia medico-sanitară publică trimestrial şi anual şi se aprobă de Fondator.

VI. Controlul activităţii

 1. Controlul corespunderii activităţii Instituţiei medico-sanitare publice cu scopurile statutare se exercită de către Fondator şi Ministerul Sănătăţii.

 2. Pentru realizarea controlului activităţii Instituţiei medico-sanitare publice Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii este în drept să ceară toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte Instituţia medico-sanitară publică, precum şi de la alţi angajaţi ai Instituţiei medico-sanitare publice.

 3. Fondatorrii şi Ministerul Sănătăţii sunt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare in conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în caz de depistare a încălcărilor in activitatea Instituţiei medico-sanitare publice.

 4. Avertizarea şi decizia va conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.

 5. Avertizarea şi decizia se comunică Instituţiei medico-sanitarc publice în formă scrisă cu indicarea termenului în care aceasta este obligată să comunice despre rezultatele examinării şi măsurilor întreprinse.

 6. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor, companiile de audit, şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

 7. Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sunt obligaţi să respecte principiile de confidenţialitate comercială privind activitatea financiară şi economica a Instituţiei medico-sanitare publice şi nu au dreptul să divulge informaţia confidenţială.

 8. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice.

VII. Reorganizarea şi dizolvarea

 1. Hotărârea cu privire la reorganizarea activităţii Instituţiei medico-sanitare publice se adoptă de către Fondator sau, în cazurile prevăzute de legislaţie, de către instanţa judecătorească.

 2. Reorganizarea Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează cu înştiinţarea prealabilă a creditorilor pe calea fuziunii (contopirii şi absorbţiei), dezmembrării (divizării şi separării) şi transformării.

 3. Procedura şi succesiunea de drept, în cazul reorganizării Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează în conformitate cu legislaţia in vigoare.

 4. Persoanele juridice apărute in rezultatul reorganizării pot fi numai Instituţii medico-sanitarc publice.

 5. Reorganizarea se consideră efectuară numai după înregistrarea Instituţiilor medico-sanitare publice noi apărute în Registrul de stat.

 6. Instituţia medico-sanitară publică poate fi dizolvată în temeiul:

  1. Imposibilităţii atingerii scopurilor statutare;

  2. Hotărîrii Fondatorului;

  3. Hotărîrii judecătoreşti, în cazurile prevăzute de legislaţie;

  4. Insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate in legătură cu insuficienţa masei debitoare;

  5. Altor cauze prevăzute de lege. 

   

 7. Dizolvarea Instituţiei medico-sanitare publice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
 8. Procedura de lichidare a Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.

 9. Instituţia medico-sanitară publică se consideră dizolvată şi reorganizată din momentul în care s-au făcut însemnările respective în Registrul de stat.

VII. Adoptarea, completarea şi modificarea statutului

 1. Statutul se elaborează şi se aprobă de către Fondator.

 2. Prezentul statut se coordonează cu Ministerul Sănătăţii.

 3. Modificările şi completările la prezentul statut întră în vigoare din momentul aprobării lor de către Fondator, coordonării cu Ministerul Sănătăţii şi înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

Adoptat prin decizia Consiliului raional Căuşeni , nr.9/1 din 01.12.2003.

 

 

D E C L A R A Ţ I E
Cu privire la modificarea Capitolului III
al Statutului Instituţiei Medico Sanitare
Publice Spitalul raional Căuşeni

Subsemnatul, Alexandru Cojocaru născut la ........................., domiciliat Căuşeni, Republica Moldova, cu buletin de identitate seria ...................., nr. ..................., eliberat la .........................., c/p ............................................., medic şef al IMSP Spitalul raional Căuşeni numit în baza ordinului ............... nr. ................. din ................................., conform ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.254 din 06.09.2004 „Cu privire la modificarea şi completarea capitolului III al Statutului –tip al instituţiei medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”.

Declară:
Capitolul III al Statutului se modifică şi va avea următorul cuprins:

III. Organele de administrare şi control

13. Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul raional Căuşeni” are următoarele de administrare şi control:
13.1 Fondatorul Consiliul raional Căuşeni

13.2 Consiliul administrativ;
13.3 Ministerul Sănătăţii;
13.4 Medicul şef .

14. Fondatorul este organul de administrare al Instituţiei medico-sanitare publice şi îşi execută drepturile de gestionar al Instituţiei medico-sanitare publice prin intermediul Consiliului administrativ şi medicului şef.

15. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:

 1. Adoptarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a Instituţiei medico-sanitare publice;
 2. Aprobarea, modificarea şi completarea statutului Instituţiei medico-sanitare publice în temeiul Statutului tip aprobat de Ministerul Sănătăţii;
 3. Desemnarea pe bază de concurs, organizat conform legislaţiei în vigoare şi destituirea din funcţie a medicului şef al Instituţiei medico-sanitare publice, coordonînd cu Ministerul Sănătăţii;
 4. Încheierea contractului de comodat şi transmiterea bunurilor autorităţii administraţiei publice în gestiunea Instituţiei medico-sanitare publice;
 5. Aprobarea tranzacţiilor Instituţiei medico-sanitare publice cu persoane terţe a căror sumă depăşeşte 25% din sumă mijloacelor financiare, acumulate de Instituţia medico-sanitară publică pe parcursul unui an de activitate;
 6. Aprobarea dării în arendă a bunurilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vânzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea Instituţiei medico-sanitare publice;
 7. Aprobarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, creării şi lichidării filialelor Instituţiei medico-sanitare publice şi aderarea Instituţiei medico-sanitare publice la uniuni sau asociaţii;
 8. Aprobarea planurilor de activitate a Instituţiei medico-sanitare publice;
 9. Aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea Instituţiei medico-sanitare publice;
 10. Alocarea surselor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor, transportului sanitar şi medicamentelor pentru realizarea Programelor Naţionale, contribuirea la crearea condiţiilor pentru acreditarea Instituţiei medico-sanitare publice;
 11. Stabilirea salariilor de funcţie ale medicului şef, adjuncţii medicului şef, contabilului şef şi şefului serviciului economic.

16. Deciziile Fondatorului în problemele ce ţin de atribuţiile lui sînt obligatorii pentru Consiliului administrativ, medicul şef şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Instituţiei medico-sanitare publice. Fondatorul, la decizia sa şi în cazurile prevăzute de legislaţie este în drept să atribuie unele funcţii, după competenţă autorităţilor publice locale. Fondatorul nu este în drept să hotărască chestiuni care nu ţin de atribuţiile lui, cu excepţia cazului prevăzut în punctul 17.

17. Dacă alte organe de conducere ale Instituţiei medico-sanitare publice nu pot soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile lor, ele sînt în drept să solicite Fondatorului soluţionarea acestei chestiuni.

18. Hotărîrile, ordinele şi deciziile Ministerului Sănătăţii în problemele ce ţin de atribuţiile lui sînt obligatorii pentru Consiliul administrativ, medicul şef şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Instituţiei medico-sanitare publice.

19. Consiliul administrativ este organul de supraveghere şi control a activităţii instituţiei medico-sanitare publice.

19.1. Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de pînă la 3 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, actele Fondatorului şi prezentul Statut.

19.2. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:

 1. Examinarea şi prezentarea spre aprobare Fondatorului a planurilor de activitate ale Instituţiei medico-sanitare publice;
 2. Examinarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea Instituţiei medico-sanitare publice şi prezentarea spre aprobare Fondatorului cu completarea şi perfectarea lor şi după caz, cu recomandarea măsurilor de lichidare a neajunsurilor; Aprobarea deciziilor privind folosirea pe parcursul anului financiar a capitalului de rezervă şi a celui de dezvoltare;
 3. Selectarea şi prezentarea pentru concurs a candidaţilor pentru funcţia de medic şef a Instituţiei medico-sanitare publice şi adjuncţii medicului şef;
 4. Examinarea şi prezentarea pentru aprobare Fondatorului a proiectului contractului de prestare a serviciilor medicale dintre Instituţia medico-sanitară publică şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
 5. Aprobarea statelor de personal a Instituţiei medico-sanitare publice şi listelor de tarifare a salariaţilor;
 6. Aprobarea contractelor de achiziţii a mărfurilor, suma căror depăşeşte 50,0 mii lei;

19.3 Dacă împuternicirile Consiliului administrativ au încheiat şi încă nu a fost înfiinţat un nou Consiliul administrativ, toate chestiunile, ce ţin de competenţa Consiliului administrativ, se soluţionează de către Fondator la propunerea medicului şef.

19.4. Chestiunile ce ţin de competenţa Consiliului administrativ nu pot fi delegate altui organ sau persoane, cu excepţia cazurilor prevăzute de punctul precedent 19.3.

19.5. Consiliul administrativ al Instituţiei medico-sanitare publice este compus din 5 persoane, inclusiv:

 1. Reprezentantul Fondatorului (Preşedintele Consiliului);
 2. Reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
 3. Reprezentantul colectivului de muncă, ales la adunarea generală a colectivului, prin votul majorităţi celor prezenţi;
 4. Reprezentantul asociaţiilor non-guvernamentale de sănătate;
 5. Medicul şef:

19.6. Preşedintele consiliului administrativ convoacă şi administrează şedinţele Consiliului administrativ.

 1. În absenţa Preşedintelui Consiliului administrativ, atribuţiile acestuia la exercită vicepreşedintele care este numit de Preşedinte.
  1. Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
  2. Şedinţele ordinare ale consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
  3. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de Preşedintele Consiliului:
 2. din iniţiativa proprie;
 3. la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
 4. la cererea Fondatorului;
 5. la cererea medicului şef.

19.11. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.

19.12. La şedinţele Consiliului administrativ, fiecare membru deţine un vot.

19.13. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

19.14. Deciziile Consiliului administrativ se iau cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezentaţi la şedinţă.

19.15. În caz de paritate de voturi, votul Preşedintelui Consiliului administrativ este decisiv.

20. Medicul şef este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducerea Instituţiei medico-sanitare publice.

21. Medicul şef exercită conducerea şi reprezentarea Instituţiei medico-sanitare publice “Spitalul raional Căuşeni” în baza contractului individual de muncă, semnat cu Fondatorul.

22. Medicul şef al Instituţiei medico-sanitare publice “Spitalul raional Căuşeni” asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărîrilor, ordinelor şi deciziilor Fondatorului, Ministerului Sănătăţii şi Consiliului administrativ.

23. De competenţă medicului şef sînt toate chestiunile de conducere ale activităţii Instituţiei medico-sanitare publice “Spitalul raional Căuşeni”, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa Fondatorului şi Consiliului administrativ.

24. Medicul şef al Instituţiei medico-sanitare publice “Spitalul raional Căuşeni” are următoarele atribuţii exclusive:

 1. Acţionează, fără procură, din numele Instituţiei medico-sanitare publice în relaţiile cu persoane terţe, este în drept să acorde astfel de împuternici în unele probleme şi altor angajaţi ai Instituţiei medico-sanitare publice, în bază de procură;
 2. La propunerea Consiliului administrativ numeşte şi destituie din funcţie pe adjuncţii medicului şef al Instituţiei medico-sanitare publice, coordonând cu Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii;
 3. Elaborează programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale de activitate ale Instituţiei medico-sanitare publice;
 4. Elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea Instituţiei medico-sanitare publice;
 5. Prezintă Consiliului administrativ şi Fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului, reorganizarea sau lichidarea Instituţiei medico-sanitare publice;
 6. Semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci şi alte funcţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
 7. Încheie contracte individuale de muncă cu persoanele angajate;
 8. Prezintă Fondatorului propuneri privind reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor Instituţiei medico-sanitare publice;
 9. Asigură folosirea eficientă şi reproducerea bunurilor Instituţiei medico-sanitare publice;
 10. Coordonează activitatea instituţiilor medicale private din teritoriu;
 11. Poartă responsabilitate personală privind activitatea Instituţiei medico-sanitare publice conform actelor normative în vigoare.

Prezenta declaraţie a fost întocmită în două exemplare care au aceeaşi putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

 

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency