Causeni
 Pagina de Start Învăţămînt Regulamentul Direcţiei Generale Învăţămînt şi Sport
Text smallText large

Regulamentul Direcţiei Generale Învăţămînt şi Sport

I. Principii generale

 1. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii Învăţămîntului, Legii privind administraţia publică locală şi altor norme normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi deciziilor administraţiei raionale.

 2. Direcţia generală este subordonată Ministerului Educaţiei,Tineretului şi Sportului în plan administrativ şi ştiinţifico-didactic, şi consiliului raional – în problemele asigurării financiare şi materiale.

 3. Direcţia generală îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu, coordonat cu consiliul raional şi aprobat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

 4. Direcţia generală are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu denumirea sa şi de cont bancar.

II. Atribuţiile direcţiei generale

 1. Direcţia generală:

  1. asigură promovarea şi realizarea politicii educaţionale a statului, Legii Învăţămîntului, hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, actelor normative emise de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi administraţia raională în domeniul învăţămîntului;

  2. asigură implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţămînt, curriculum-ului şcolar, metodologiilor didactice şi de alternativă;

  3. proiectează reţeaua şcolară, în baza recensămîntului anual al populaţiei şcolare de vîrstă şcolară obligatorie, a ofertelor unităţilor de învăţămînt, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici interesaţi, o coordonează cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi o propune spre aprobare Guvernului Republicii Moldova; elaborează, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, planuri anuale şi perspective de şcolarizare şi le prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului spre aprobare; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, premisele necesare pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vîrste între 7-16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea către şcoală a copiilor de 5-6 ani;

  4. efectuează inspecţia şcolară, verificată activitatea personalului didactic şi altor categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea ce priveşte îndeplinirea conformă a competenţelor ce le revin, organizează atestarea cadrelor didactice; asigură perfecţionarea continuă a procesului educaţional, analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional;

  5. organizează desfăşurarea examenelor de promovare şi absolvire în instituţiile de învăţămînt din subordine şi a concursurilor judeţene, inclusiv totalizarea rezultatelor acestora;

  6. organizează, îndrumă şi sprijină activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată, stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, elaborează instrucţiuni cu caracter metodic;

  7. coordonează activitatea centrului metodic, a comisiei medico-psihopedagogice şi al serviciului psihologic şi logopedic, asigură repartizarea copiilor cu handicap în instituţiile de învăţămînt special în parteneriat cu reprezentantul secţiei asistenţă socială ;

  8. contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt şi asigurarea funcţionalităţii bazei didactico-materiale a instituţiilor de învăţămînt, realizează studii privind necesarul de construcţii şcolare, avizează capacităţile şi amplasamentul acestora; solicită autorităţilor administraţiei publice locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor şcolare, căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de odihnă şi întremare;

  9. exercită funcţia de tutelă, curatelă şi de protecţie a drepturilor copilului şi, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi direcţia generală asistenţă socială, organizează munca de plasare a minorilor orfani în instituţiile respective;

  10. înfiinţează şi reorganizează, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului instituţii de învăţămînt în limitele competenţelor ce-i revin prin lege;

  11. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea realizării diverselor programe şa nivel raional şi local;

  12. asigură cadrele didactice cu informaţiile ştiinţifice de specialitate, planifică şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane, spartachiade;

  13. supraveghează asigurarea didactico-metodică a instituţiilor de învăţămînt şi acordă cadrelor didactice asistenţă metodică;

  14. întreprinde măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea de către personal a normelor de proiecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor;

  15. participă la elaborarea bugetului raional, gestionează mijloacele financiare alocate, exercită controlul asupra utilizării corecte şi raţionale a alocaţiilor financiare;

  16. examinează petiţiile, cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde măsuri în vederea lichidării neajunsurilor semnalate; propune şi aplică menţiunile, sancţiunile disciplinare prevăzute de lege; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor de învăţămînt, buna funcţionare a schemei de închiriere a manualelor; analizează şi prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului la solicitare, rapoarte privind asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu manuale şi materiale didactice;

  17. elaborează, la sfîrşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate privind starea învăţămîntului în teritoriu, pe care îl prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi autorităţilor administraţiei publice locale;

   

III. Structura direcţiei generale

 1. Pe lîngă direcţia generală funcţionează următoarele servicii:

  • secţia inspecţie şi evaluare;

  • centrul metodic;

  • contabilitatea centralizată;

  • grupa serviciului de deservire a instituţiilor de învăţămînt

   

IV. Personalul direcţiei generale

 1. Personalul direcţiei generale este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 2. Şeful direcţiei generale este propus de autoritatea administraţiei publice locale, în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, şi numit în funcţie prin ordinul ministrului educaţiei pe termen de 4 ani.

 3. Şeful secţiei – şef adjunct direcţor, şeful centrului metodic şi reprezentanţii direcţiei generale din teritoriu sunt numiţi în funcţie pe termen de 4 ani, doar în baza rezultatelor concursului, de către şeful direcţiei învăţămînt, cu acordul scris al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

 4. Inspectorii şcolari şi metodiştii direcţiei generale sunt selectaţi prin concurs şi numiţi în funcţie de şeful direcţiei de învăţămînt direcţiei învăţămînt, după coordonarea candidaturilor cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi în baza avizului în scris al acestuia .

 5. Numărul de metodişti la discipline este în funcţie de numărul de cadre didactice din unităţile de învăţămînt subordonate. Se prevede un metodist la 300 cadre didactice ale instituţiilor de învăţămînt din localităţile urbane, precum şi un metodist la 150 de cadre din instituţiile de învăţămînt rurale, subordonate direcţiei generale.

V. Competenţele personalului direcţiei generale

 1. Şeful direcţiei, Andrei Toderaşcu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

  • reprezintă direcţia generală în relaţiile cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile centrale şi cu persoanele fizice;

  • răspunde de întreaga activitate educaţională din raion;

  • numeşte în funcţie şi concediază personalul direcţiei generale, din administraţia permanentă a taberelor şcolare raionale şi din alte unităţi subordonate direcţiei generale, conform legislaţiei în vigoare;

  • numeşte şi concediază directorii instituţiilor învăţămîntului de stat preşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală, complementar (extraşcolar), din subordine cu consultarea prealabilă a autorităţilor publice locale de nivelul corespunzător;

  • analizează periodic concluziile şi nivelul de eficienţă al activităţii de control şi îndrumare desfăşurată de angajaţii direcţiei generale, stabilind măsuri de optimizare a procesului de învăţămînt;

  • răspunde de perfecţionarea personalului didactic, economico-financiar, tehnic şi administrativ.

  • se îngrijeşte de sporirea continuă a bazei didactico-materiale din instituţiile de învăţămînt şi de asigurarea funcţionalităţii ei, asigură estimarea necesarului de construcţii şcolare şi avizează capacităţile şi amplasamentul acestora, supraveghează efectuarea reparaţiilor curente, capitale şi, după caz, propune măsuri pentru asigurarea spaţiilor de învăţămînt;

  • coordonează efectuarea estimărilor privind fundamentarea planului financiar anual şi execuţia bugetară;

  • poartă responsabilitate personală pentru cheltuielile bugetare anuale;

  • asigură elaborarea şi fundamentarea planului perspectiv de dezvoltarea a învăţămîntului în teritoriu;

  • emite în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii) ordine şi dispoziţii de suspendare temporară a cursurilor şcolare şi informează Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului despre situaţia creată şi măsurile întreprinse;

  • aplică, în caz de abateri, personalului de conducere din instituţiile de învăţămînt subordonate, sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezintă organelor ierarhic superioare propunerile pentru aplicarea sancţiunilor care depăşesc competenţa sa;

  • anulează măsurile ilegale luate de personalul din subordine;

  • analizează şi evaluează anual eficienţa activităţii directorului general-adjunct, şefului centrului metodic, reprezentanţilor în teritoriu şi, împreună cu aceştea – a celorlalţi angajaţi;

  • elaborează şi înaintează Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului propuneri de acordare a distincţiilor pentru cadrele didactice cu merite deosebite.
    

   

 2. Şef secţie - şef adjunct direcţie, Olga Donţu are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

  • asigură, împreună cu directorul general, conducerea activităţii direcţiei generale este responsabil de inspecţia de specialitate specială; în lipsa directorului general, preia atribuţiile acestuia;

  • asigură elaborarea planurilor de muncă anuale, trimestriale şi operative, a graficilor activităţii de îndrumare şi control, verifică şi evaluează lunar activitatea de control a fiecărui sector;

  • analizează documentele finale de control şi îndrumare întocmite de inspectori şi metodişti, prezintă directorului general principalele concluzii făcute pe marginea acestora şi înaintează propuneri privind sporirea eficientei activităţii de îndrumare şi control;

  • urmăreşte punerea în aplicare a planurilor de învăţămînt şi a curricum-ului şcolar din instituţiile de învăţămînt;

  • urmăreşte şcolarizarea tuturor copiilor de vîrstă şcolară obligatorie;

  • urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor , a hotărîrilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului precum şi a deciziilor direcţiei generale;

  • controlează şi îndrumă activitatea administraţiei permanente a taberelor şi cluburilor de elevi, coordonează organizarea concursurilor şcolare;

  • răspunde de educaţia sanitară şi rutieră a preşcolarilor şi elevilor, stabilind în acest scop programe de măsuri împreună cu organele judeţene de specialitate, aprobate de consiliul de administraţie al direcţiei generale;

  • analizează şi estimează anual eficienţa muncii salariaţilor din subordine;

  • face propuneri directorului general pentru evidenţierea, promovarea, recompensarea şi sancţionarea personalului din compartimentele de care răspunde.
    

   

 3. Şeful Centrului Metodic, Emilia Musteaţă are următoarele atribuţii şi responbsabilităţi

  • Centrul Metodic este o parte componentă a DGÎTS şi este subordonată funcţional şi organizaţional acesteia;

  • Activitatea Centrului Metodic raional este consultată şi coordonată de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului;

  • Şeful Centrului Metodic asigură asistenţă metodică obligatorie, prevede activităţi metodice la toate nivelurile activităţii educaţionale pentru toate tipurile de unităţi educaţionale şi evaluează organizarea şi desfăşurarea acestora.

  • asigură continuitatea perfecţionării profesionale a colaboratorilor DGÎTS, cadrelor didactice şi de conducere;

  • îndrumă metodiştii în vederea studierii, generalizării şi propagării experienţei pedagogice avansate a cadrelor didactice şi de conducere.

  • supraveghează activitatea de pregătire iniţială şi continuă a personalului didactic necalificat;

  • iniţiază activităţi de perfecţionare şi atestare a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt;

  • monitorizează procesul de atestare a cadrelor didactice din unităţile de învăţămînt.

  • monitorizează activitatea metodică în unităţile de învăţămînt din raion.
    

   

 4. Grupul serviciului de deservire a instituţiilor de învăţămînt răspunde nemijlocit de activitatea administrativă, de secretariat, statistică, planificare,

  • încheie contracte de livrare a materialelor , obiectelor de inventar şi utilajelor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate conform legislaţiei în vigoare;

  • alcătuiesc devizele de cheltuieli;

   

VI. Organele administrative şi consultative ale direcţiei generale

 1. În cadrul direcţiei generale funcţionează consiliul de administraţie şi consiliul consultativ.

 2. Consiliul de administraţie al direcţiei generale este format din şeful direcţiei, şef secţie-şef adjunct direcţie, şeful centrului metodic, contabilul-şef, preşedintele Consiliului raional al Sindicatului de ramură; Şeful direcţiei al direcţiei generale este preşedintele consiliului de administraţie.

 3. Consiliul de administraţie coordonează întreaga activitate a direcţiei generale şi exercită următoarele atribuţii:

  • analizează munca subdiviziunilor direcţiei generale şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;

  • supraveghează modul de repartizare a resurselor financiare şi materiale, executarea bugetului;

  • aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;

  • analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice, întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;

  • se preocupă de problemele sociale ale personalului didactic şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

  • analizează şi aprobă planul de şcolarizare a copiilor de vîrstă şcolară obligatorie;

  • analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din subordine.

   

 4. Componenţa nominală a consiliului consultativ al direcţiei generale se aprobă de consiliul raional respectiv, fiind incluşi directori ai unităţilor de învăţămînt, cadre didactice, reprezentanţi ai organizaţiilor copiilor, părinţilor, administraţiei publice locale şi unităţilor economice, precum şi angajaţi ai direcţiei generale. Preşedintele consiliului consultativ este şeful direcţiei generale.

 5. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul consiliului consultativ al direcţiei generale raionale , aprobat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

VII. Dispoziţii finale

 1. Direcţia generală are dreptul să stabilească relaţii şi să încheie acorduri bilaterale de colaborare în domeniu, să participe la proiecte şi manifestări internaţionale în domeniul învăţămîntului.

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency