Causeni
 Pagina de Start Agricultură Regulamentul Direcţiei Raionale Agricultură şi Alimentaţie
Text smallText large

Regulamentul Direcţiei Raionale Agricultură şi Alimentaţie

Direcţia raională Agricultură şi Alimentaţie (în continuare Direcţia) a Consiliului raional este creată în scopul implimentării în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organelle administraţiei publice locale. Prezentrul Regulament stabileşte funcţiile, sarcinile, structura statelor de personal şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.

I. Dizpoziţii generale

 1. În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile:

  • Constituţiei Republicii Moldova,

  • legilor şi hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova,

  • decretelor Preşedintelui Republicii Moldova,

  • hotărârilor, dispoziţiilor şi ordonanţelor Guvernului Republicii Moldova,

  • ordinelor, directivelor, programelor, instrucţiunilor şi altor acte normative ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, serviciilor şi inspectoratelor de stat subordonate Ministerului şi altor organe ierarhic superioare, pe problemele ce ţin de sectorul agroalimentar,

  • deciziilor, dispoziţiilor aprobate de Consiliul raional,

  • prezentului Regulament.

   

 2. Direcţia raională Agricultură şi Alimentaţie este persoana juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat cu denumirea sa în limba de Stat, de formulare cu antet, cu cont bancar, trezorial, statistic şi funcţionează ca subdiviziune a Consiliului raional.

 3. În activitatea sa Direcţia elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, diferite instrucţiuni de serviciu şi alte acte normative, care sînt coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobate de Consiliul raional.

 4. Direcţia emite conform legislaţiei ordine şi îndrumări de specialitate pentru agenţii economici de profit din raion, organizează şi asigură executarea lor.

II. Funcţiile de bază ale direcţiei

 1. Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu Direcţiile prioritare principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi exercită următoarele funcţii:

  1. Promovarea politicii agrare în teritoriu;

  2. Supravegherea respectării normelor juridico – administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.

  3. Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică.

  4. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.

  5. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social-economică în sectorul agroalimentar al raionului.

  6. Susţinerea în teritoriu a programelor de utilizare a forţei de muncă.

   

III. Sarcinile direcţiei

 1. Promovarea politicii agrare în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale.

 2. Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă, şi a resurselor naturale şi tehnogene agricole.

 3. Implementarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei funciare.

 4. Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare, necesităţilor şi capacităţilor de producţie, păstrate, prelucrate şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie.

 5. Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monopolizarea acestor procese.

 6. Controlul asupra comercializrii în teritoriu a materialului săditor, semincier şi reproductiv, a fertilizanţilor şi materialelor de uz fitosanitar.

 7. Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton.

 8. Asigură protecţia agricultorilor ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurtăţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice şi de alt gen, contra deposedării lor de pământ şi patrimoniu.

 9. Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economce cu cota de participare a statului.

 10. Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raionul respectiv.

IV. Structura statelor de personal ale direcţiei

 1. Structura organizatorică a Direcţiei este reglementată în anexa nr. 8 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 689 din 10.06.03 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raional, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” şi aprobată prin decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 19 iunie 2003 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raional, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” care cuprinde 10 specialişti şi anume:

  • Şef adjunct al direcţiei – responsabil de problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale – 1

  • Specialist principal în problemele resurse umane şi relaţii cu publicul – 1

  • Specialist principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere – 1

  • Specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate – 1

  • Specialist principal pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole – 2

  • Specialist principal în problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii producţiei solului – 2

  • Specialist principal în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole – 1

  • Specialist principal în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole - contabil-şef – 1

 2. Şeful Direcţiei este vicepreşedintele raionului, care suplineşte funcţia de şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie şi întră în aparatul peşedintelui raionului.

 3. Vicepreşedintele raionului, care suplineşte funcţia de şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie încheie şi realizează contractele individuale de muncă cu personalul apararului, promovează şi supraveghează cadrele, stabileşte atribuţiile acestora.

V. Atribuţiile funcţionale principale ale specialiştilor

 1. Vicepreşedintele raionului, care suplineşte funcţiade şef al direcţiei agricultură şi alimentaţie

  • Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu obiectivele strategice ale politicii agrare.

  • Poartă răspunderea pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal aprobate pentru Direcţie.

  • Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

  • Poartă răspundere pentru organizarea activităţii Direcţiei în strictă conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, cu regulamentele, instrucţiunile, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile prşedintelui raionului şi celor parvenite de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte organe ierarhic superioare.

  • Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum şi implimentarea diferitor programe post privatiziţionale, de restructurare cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului.

  • Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei di teritoriu.

  • Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul direcţiei.

  • Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social - economice a sectorului agroalimentar al raionului.

  • Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu.

  • Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din teritoriu prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.

  • Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, stocare sau depozitare, transportare şi ambalare în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective.

  • Reprezintă în modul stabilit Direcţia în diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

   

 2. Şeful adjunct al Direcţiei – responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale.

  • În lipsa şefului Direcţiei exercită suplimentar şi funcţiile de serviciu ale acestuia.

  • Promovează în teritoriu sarcinile politicii agrare în sectorul fitotehnic.

  • Asigură implementarea şi funcţionarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei agricole.

  • Elaborează programe de dezvoltarea a ramurilor din sectorul fitotehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu.

  • Supraveghează respectarea normelor juridico - administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole.

  • Prognozează şi monitorizează starea social – economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor vegetale agricole şi a factorilor de producţie.

  • Contribuie la monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice.

  • Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate şi la cooperarea proprietarilor individuali pentru o activitate mai eficientă a acestora.

  • Asigură respectarea în teritoriu a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei agricole.

  • Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu seminţe şi material săditor de calitate, cu îngrăşăminte minerale etc.

  • Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale, privind dezvoltarea sectorului fitotehnic al raionului.

  • Asigură protejarea proprietarilor de teren de acţiunile negative ale arendaşilor şi este contra deposedării acestora de pământ şi patrimoniu.

  • Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agroalimentar, întru sporirrea competitivităţii producţiei.

   

 3. Specialist principal în relaţii cu publicul şi problemele resurse umane.

  • Asigură legăturile telefonice cu instituţiile solicitate de vicepreşedintele consiliului raional, care suplineşte funcţia de şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie.

  • Înregistrează persoanele la audienţă la vicepreşedinte, întocmeşte fişe de evidenţă şi control a solicitărilor şi controlează în conformitate cu legislaţia soluţionarea problemelor abordate;

  • Prezintă vicepreşedintelui presa curentă;

  • Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol.

  • Elaborează, în baza legilor şi altor acte normative în domeniul personalului din serviciul public, procedurile de personal cu privire la: planificarea resurselor umane; recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificre, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi elibirarea personalului;

  • Ţine evidenţa întregului persona lîn ceea ce priveşte trecerea de la o tranşă de vechime la alta, acordării gradului de calificare;

  • Elaborează în comun cu conducătorul descrierile posturilor de muncă vacante, criteriile de evaluare a activităţii şi de promovare în funcţie a funcţionarilor publici;

  • Identifică în comun cu conducătorul Direcţiei necesităţile de instruire a personalului, planifică procesul de instruire, negociază cu prestatorii serviciilor de instruire condiţile de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizează şi evaluează activităţile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, ţine evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;

  • Monitorizează condiţiile de muncă ale personalului, elaborând, după caz, propuneri de îmbunătăţire ale lor;

  • Ţine evidenţa personalului, întocmeşte dosarele profesionale, dosarele de pensii, completează carnetele de muncă, buletine pentru incapacitate temporară de muncă, eliberează şi gestionează legitimaţile, eliberează la solicitarea colaboratorilor, certificate cu privire la datele lor personale etc.;

  • Duce evidenţa deplasărilor funcţionarilor publici;

  • Duce evidenţa timpului de lucru a angajaţilor Direcţiei;

  • Stabileşte şi determină durata concediilor de odihnă salariaţilor din cadrul aparatului Direcţiei;

  • Pregăteşte şi predă în arhivă materialele ce ţin de activitatea serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul;
    

 4. Specialistul principal în problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere

  • Promovează în teritoriu sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic.

  • Supraveghează respectarea normelor juridico administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate.

  • Monitorizează starea social – economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie.

  • Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu.

  • Asigură respectarea în teritoriu a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei animaliere.

  • Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului.

  • Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului, întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere.

  • Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punctelor de însămânţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale.

  • Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv.

  • Conlucrează cu specialişti din alte domenii în problemele producerii nutreţurilor.

   

 5. Specialistul principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate:

  • Asigură asistenţa tehnică şi tehnologică atât agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cât şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil.

  • Asigură utilizarea raţională a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare, în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole.

  • Contribuie la organizarea şi deschiderea în teritoriu a staţiunilor de maşini pentru prestarea serviciilor complexe producătorilor agricoli.

  • Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu tehnică agricolă, piese de rezervă, lubrifianţi (motorină, benzină, ulei ş.a.).

  • Monitorizează în permanenţă starea tehnică a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului.

  • Contribuie la dezvoltarea sistemelor de irigaţie şi serviciului antigrindină.

  • Acordă sprijin şi monitorizează crearea infrastructurilor urbanistice pentru localităţile rurale – reţele de drumuri, de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă, gaze naturale, de epurare a deşeurilor menajere şi industriale.

   

 6. Specialistul principal pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole:

  • Monitorizează situaţia privind utilizarea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pământului.

  • Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate pentru o utilizare mai eficientă, a acestora, inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vânzare – cumpărare a acestora.

  • Asigură ajutorul consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi patrimoniu.

  • Contribuie la asigurarea protecţiei juridice a agricultorilor în procesul de activitate de sine stătătoare sau de arendă.

  • Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de vedere economic şi ecologic.

  • Asigură implimentarea şi funcţionarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei funciare.

   

 7. Specialistul principal pe problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului:

  • Monitorizează situaţia privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă, şi după caz, contribuie la ameliorarea bonităţii solului.

  • Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pământului.

  • Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilizanţi şi exercită controlul asupra comercializării şi utilizării acestora în teritoriu.

  • Monitorizează utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice.

  • Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode ş măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

   

 8. Specialistul principal pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole:

  • Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare.

  • Acordă asistenţă centrelor de extensiune teritoriale şi săteşti în vederea desfăşurării activităţilor acestora.

  • Acordă sprijin asociaţiilor de tip mutual pentru aprovizionare-desfacere, prestări de servicii, de creditare şi împumut agricol.

  • Monitorizează permanent necesităţile proceselor de producere, de distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar din teritoriu.

  • Analizează şi monitorizează capacităţile de producere, păstrare, prelucrare, stocare, depozitare şi distribuire a producţiei agroalimentare.

  • Asigură colectarea şi actualizarea informaţiei zilnice privind dezvoltarea sectorului agroalimentar.

  • Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare, a factorilor de producţie, a drepturilor patrimoniale asupra terenurilor agricole.

  • Asigură monitorizarea activităţii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi în activitatea acestora.

  • Asigură implimentarea politicii de restructurare a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, care activează fără profit.

  • Acordă sprijin la formarea în teritoriu a serviciilor de consultanţă şi extensiune pentru asistenţă juridică, informaţională, tehnologică, de inginerie, marketing a producătorilor agricoli în activitatea lor de producţie şi de import-export al producţiei.

  • Organizează propogarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţişor de extensiune, serviciilor de consultanţă prin intermediul organelor mass-media ş.a.

   

 9. Specialistul principal pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole - contabil-şef.

  • Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare.

  • Acordă asistenţă centrelor de extensiune teritoriale şi săteşti în vederea desfăşurării activităţilor acestora.

  • Acordă sprijin asociaţiilor de tip mutual pentru aprovizionare-desfacere, prestări de servicii, de creditare şi împumut agricol.

  • Monitorizează permanent necesităţile proceselor de producere, de distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar din teritoriu.

  • Analizează şi monitorizează capacităţile de producere, păstrare, prelucrare, stocare, depozitare şi distribuire a producţiei agroalimentare.

  • Asigură colectarea şi actualizarea informaţiei zilnice privind dezvoltarea sectorului agroalimentar.

  • Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare, a factorilor de producţie, a drepturilor patrimoniale asupra terenurilor agricole.

  • Asigură monitorizarea activităţii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi în activitatea acestora.

  • Asigură implimentarea politicii de restructurare a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, care activează fără profit.

  • Acordă sprijin la formarea în teritoriu a serviciilor de consultanţă şi extensiune pentru asistenţă juridică, informaţională, tehnologică, de inginerie, marketing a producătorilor agricoli în activitatea lor de producţie şi de import-export al producţiei.

  • Organizează propogarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţişor de extensiune, serviciilor de consultanţă prin intermediul organelor mass-media ş.a.

  • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prezenta instrucţiune şi alte acte;

  • Controlul utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor în corespundere cu creditele deschise şi destinaţia lor, conform devizelor de cheltuieli bugetare, ţinându-se cont de schimbările în ordinea stabilită, precum şi integrităţii resurselor băneşti şi valorilor materiale;

  • Calcularea şi plata la timp a salariilor muncitorilor şi funcţionarilor;

  • Efectuarea la timp a decontărilor, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli;

  • Participarea la efectuarea inventarierii resurselor băneşti, a decontărilor şi valorilor materiale, determinarea la timp şi corectă a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă.

  • Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile;

  • Studierea sistematică a regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice referitoare la evidenţă şi dările de seamă, a altor acte normative ce ţin de competenţa serviciilor contabile;

  • Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, devizelor de cheltuieli, calculelor de deviz, a altor documente, precum şi predarea lor la arhivă în ordinea stabilită

VI. Dispoziţii tranzitorii

 1. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat prin decizia Consiliului raional.

 2. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării lui.

 

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency