Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  Regulamentul de funcţionare a Consiliului Raional Căuşeni
Text smallText large

Regulamentul de funcţionare a Consiliului Raional Căuşeni

 
  REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI RAIONAL CĂUŞENI

TITLUL I
CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL CĂUŞENI

Capitolul I
MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI
1.Prima şedinţă (de constituire) a consiliului raional Căuşeni se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.
Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
Convocarea consilierilor consiliului raional în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
Prima şedinţă a consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.
Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.
La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul Comisiei Electorale Centrale.
2.Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia raionului Căuşeni şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
3.După constituirea legală a consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.
Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.
Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
4.La prima şedinţă, consiliul raional alege, din rîndul consilierilor,  preşedintele şi vicepreşedintele (vicepreşedinţii) raionului. Alegerea se  face, în condiţiile art.49 din Legea privind administraţia publică locală.
5.Candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte (vicepreşedinţi) al raionului se propune de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor. 
6.Secretarul consiliului raional este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Şefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.
Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.
7.Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

Capitolul II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
8.După constituire, consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate, a căror denumire şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului.
9.La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
10.Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
11.Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.
12.Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
13.Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui - de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.
Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.
Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.
La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.
Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
14.Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.
15.În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.
Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.
16.Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul raional,  în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi - de către consiliu, avîndu-se în vedere pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.
În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.
În caz de încetare a mandatului de consilier înainte de termen a unui membru al comisiei de specialitate, fracţiunea din care acesta a făcut parte va desemna un alt consilier în calitate de membru al aceleiaşi comisii, care va fi confirmat la şedinţa consiliului raional imediat următoare.
17.Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.
Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.
18.Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
f) susţine în şedinţele  consiliului avizele formulate de comisie;
g) propune consiliului raional sancţionarea membrilor comisiei care au absentat fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, inclusiv excluderea din componenţa comisiei.
Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, stabilite de consiliu.
19.Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.
 Secretarul comisiei îndeplineşte şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.
20.Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
21.Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
22.Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

Capitolul III

DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR CONSULTATIVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL CĂUŞENI
În cadrul Consiliul raional Căuşeni sunt formate 4 comisii consultative de specialitate, ale căror principale domenii de activitate sunt:
1.Comisia economie, buget şi finanţe:
a)Strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică, monitorizarea realizării acestora;
b)Susţinerea şi stimularea  iniţiativelor privind dezvoltarea economică  a raionului;
c)Proiecte investiţionale, a căror finanţare se asigură integral sau prin completare prin bugetul propriu şi din fondurile speciale, precum şi din cele ale instituţiilor subordinate consiliului raional;
d)Protecţia consumatorilor şi producătorilor;
e)Înfiinţarea de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;
f)Aprobarea normelor specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
g)Organizarea serviciilor publice de interes local şi aprobarea tarifelor cu plată, prestate de acestea;
h)Colaborarea cu agenţii economici din ţară şi străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
i)Aprobarea sumei totale a cheltuielilor necesare pentru activitatea aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordinate consiliului raional;
j)Aprobarea şi executarea bugetului raionului şi bugetului raional;
k)Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
l)Contractarea şi aprobarea de împrumuturi;
m)Darea în administrare, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniilor public şi privat al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional;
n)Efectuarea auditului intern.
2.Comisia educaţie, tineret, sport, cultură, protecţie socială, sănătate publică şi muncă:
a)Organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, activităţilor social-culturale;
b)Mass-media, turism şi culte;
c)Ocrotirea monumentelor de cultură şi istorie, protecţia patrimoniului cultural şi natural;
d)Aprobarea simbolicii raionului;
e)Înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigurarea funcţionării lor, în limita alocaţiilor prevăzute de bugetul respectiv;
f)Supravegherea de stat a sănătăţii publice, elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie şi promovare a sănătăţii şi de prevenire a maladiilor;
g)administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
h)dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale;
i)Punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;
j)Strategii, prognoze, planuri şi programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizarea realizării acestora;
k)Numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine  consiliului raional;
3.Comisia pentru agricultură, industrie, protecţia mediului, dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului:
a)Strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare a agriculturii şi industriei prelucrătoare;
b)Programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, monitorizarea realizării acestora;
c)Administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
d)Planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional din domeniul economic, social, comunal şi de agrement;
e)Proiectarea, construcţia, administrarea, repararea şi modernizarea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere, a podurilor, a fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe;
f)Organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional;
g)Stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
h)Elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;
4.Comisia drept, administraţie publică locală şi relaţii internaţionale:
a)Protecţia drepturilor omului şi asigurarea ordinii publice;
b)Litigii în procedură de contencios administrative;
c)Probleme de disciplină în consiliul raional;
d)Colaborarea cu asociaţiile obşteşti;
e)Problemele  ce ţin de relaţiile interetnice;
f)Avizarea proiectelor de decizii ale consiliului raional din punct de vedere al legalităţii şi al normelor de tehnică legislativă;
g)Aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional;
h)Aprobarea regulamentului consiliului raional şi interpretarea acestuia;
i)Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
j)Asocierea consiliului raional cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi străinătate, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, programelor de dezvoltare regională, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale.

TITLUL II
ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL CĂUŞENI

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI
ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI
23.Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.
Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.
În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.
24.Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
a) deschide, conduce şi închide şedinţele consiliului;
b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor "pro", "contra" şi a abţinerilor;
c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
e) supune votului consilierilor în şedinţă orice propunere sau problemă care întră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea  sancţiuni.
25.În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
26.Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.
Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:
a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor  asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR
  27.Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.
Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului Căuşeni prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
  28.Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei, la propunerea unei fracţiuni, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art.22 alin.1 din Legea privind administraţia public locală.
  29.Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
  30.Şedinţa consiliului raional se desfăşoară conform ordinii de zi, propuse de preşedintele raionului, sau consilierii care au cerut convocarea şedinţei, în condiţiile art.16, art.42 din Legea privind administraţia publică locală.
  31.Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.
În cazul în care, propunerea de elaborare a unor decizii este înaintată de preşedintele raionului, acesta poate desemna în calitate de raportor  unul din vicepreşedinţii raionului sau conducător al direcţiei sau altei subdiviziuni subordonate consiliului rational.
Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.
În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
  32.Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal  sau referitoare la regulament.
  33.Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
  34.Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
  35.În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
a) să cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
 36.Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale prezentului regulament, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) eliminarea din sala de şedinţe.
  37.Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba moldovenească. Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă.

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII
  38.Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face şi  preşedintele raionului. Preşedintele raionului poat participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
  39.Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului vor acorda asistenţă tehnică de specialitate, la solicitarea iniţiatorului proiectului de decizie.
Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat. 
  40.Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
  41.Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.
O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestora, pînă la aprobarea ordinii de zi.
  42.După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.
    Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.
  43.Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară sau extraordinară a acestuia.

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT
  44.Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. 
Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
  45.Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor "pro" şi "contra". Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul "pro" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
  46.Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele "pro", "contra" şi "abţinut".
Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
  47.Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege se cere o altă majoritate de voturi.
Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
  48.Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
  49.Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia  în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul V
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII
ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR
  50.Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor  raionului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice raionale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.
Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
  51.Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
  52.Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice raionale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult  2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.
Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
  53.Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

Titlul III
DISPOZIŢII FINALE
  54.Secretarul Consiliului raional, conducătorii direcţiilor, secţiilor şi altor structuri subordinate Consiliului raional vor asigura asistenţa de specialitate în exercitarea competenţilor ce le revin consilierilor raionali.
  55.Aprobarea, modificarea, completarea sau abrogarea prezentului Regulament se face cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

   

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency