Causeni
 Pagina de Start Consiliul Raional 'Satul Moldovenesc' Dezvoltarea umană şi reducerea sărăciei
Text smallText large

Dezvoltarea umană şi reducerea sărăciei

Sănătatea

Sănătatea constituie unul din elementele cheie ale securităţii umane. De starea ei depinde în mod direct nivelul bunăstării individuale şi gradul de dezvoltare a populaţiei.

Criza economico-financiară din ultimii ani a agravat esenţial nivelul de sănătate a populaţiei. Indicatorii principali ce caracterizează starea sănătăţii populaţiei sunt unii din cei mai inferiori din Europa. Durata medie a speranţei de viaţă este de 66 ani.

Pilonul principal în menţinerea sănătăţii populaţiei în condiţiile relaţiilor economice de piaţă poate fi considerat mecanismul asistenţei medicale prin intermediul asigurării obligatorii a populaţiei, aprobat prin lege în anul 1998.
Reforma în domeniul sănătăţii a fost orientată prioritar spre:

 • consolidarea sectorului primar şi spitalicesc;
 • ridicarea eficacităţii serviciilor de asistenţă medicală, consolidarea reţelei de prim ajutor ;
 • asigurarea unui control riguros asupra preţurilor pentru serviciile medicale suplimentare, prestate de către instituţiile medicale de stat cu evidenţa veniturilor rezultate.

Educaţia

Reţeaua şcolară în raion este constituită din 39  instituţii de învăţământ preuniversitar cu un efectiv de 15922 elevi, un centru de creaţie pentru copii, 36 instituţii preşcolare cu un contingent  de circa 2400 copii.
Problemele prioritare care necesită rezolvarea în domeniul învăţământului sunt:

 • şcolarizarea copiilor de 7-16 ani;
 • necesitatea în cadre didactice;
 • alimentaţia elevilor claselor I-IV.

Necesitatea elaborării Programului de dezvoltare în raion este de o actualitate stringentă din următoarele considerente:

 1. Suveranitatea Republicii Moldova, transformările sociale şi economice implică reviziunea structurilor şi mecanismelor de funcţionare a şcolii.
 2. Pentru prognozarea condiţiilor de autodezvoltare a şcolii e nevoie de o nouă metodologie, organizare, dirijare, finanţare, evaluare.
 3. Transpunerea în viaţă a prevederilor Concepţiei şi Legii Învăţămîntului poate fi garantată doar prin concretizarea acestora reieşind din posibilităţile şi condiţiile concrete ale fiecărui teritoriu.
 4. Elaborarea Programului, procesele renovării şcolii vor fi mai profunde, mai bine coordonate şi dirijate.
 5. Dirijarea unei instituţii de învăţămînt în baza Programului este o treaptă calitativ nouă superioară şi mai progresistă a culturii managementului şi confirmă odată în plus competenţa profesională a conducătorilor.

Prin conţinutul său Programul urmăreşte realizarea următoarelor obiective generale:

 1. Crearea de condiţii optime ce ar asigura dezvoltarea şi autodeterminarea învăţămîntului în raion în contextul prevederilor Programului de dezvoltare.
 2. Dezvoltarea optimă a structurii învăţămîntului conform prevederilor Legii Învăţămîntului.
 3. Crearea bazei normative privind funcţionarea şi dezvoltarea învăţămîntului în raion.
 4. Asigurarea conducerii democratice a învăţămîntului în raion prin renovarea şi schimbarea funcţiilor manageriale.
 5. Democratizarea vieţii şcolii prin relaţii la nivel: profesor – elev, elev – elev, profesor – profesor, profesor – conducător.
 6. Ridicarea calităţii învăţămîntului printr-un învăţămînt formativ şi adaptabil la schimbările social economice şi cultural valorice.
 7. Crearea condiţiilor mecanismelor şi resurselor profesionale privind realizarea la nivelul raionului a standardelor şi curriculumului naţional.

Ocuparea forţei de muncă

Situaţia pe piaţa muncii reflectă totalmente situaţia economiei în tranziţie, care a provocat o serie de dezechilibrări ce se manifestă, pe de o parte prin creşterea şomajului şi degradarea sistemului de protecţie socială pe piaţa muncii, iar pe de altă parte prin utilizarea ineficientă a forţei de muncă, însoţită de descreşterea productivităţii muncii, de reducerea salariilor reale ale lucrătorilor.
Ca măsuri de prim ordin întru ameliorarea situaţiei pe piaţa muncii sunt:

 • elaborarea şi implementarea mecanismelor economice de asigurare a echilibrului optimal între cerere şi ofertă;
 • anticiparea disponibilizării în masă a angajaţilor;
 • orientarea şi instruirea profesională a şomerilor;
 • dezvoltarea dialogului social;
 • organizarea şi petrecerea târgurilor locurilor de muncă.

Asistenţa socială

Efectele dureroase ale proceselor transformării s-au presimţit în sfera socială şi mai mult pentru populaţia inaptă de muncă. Cele mai afectate categorii de populaţie sunt pensionarii, bolnavii cronici, invalizii şi familiile cu mulţi copii întreţinuţi de un singur părinte.

În total la evidenţă în organele de asistenţă socială din raion se află 18607  beneficiari de pensii şi indemnizaţii, ceea ce constituie a 5-a parte din populaţia raionului. Raportul între oamenii în etate şi populaţia ocupată în economia raionului este de 1/1,3. O atenţie deosebită acordă lucrătorii asistenţei sociale persoanelor care beneficiază de serviciile secţiilor de ajutor social la domiciliu, numărul cărora constituie 850.

În raion funcţionează cantina de caritate „Bunătatea” prin intermediul căreia zilnic sunt asiguraţi cu prânzuri calde 48 persoane aflate în dificultate din rândul pensionarilor şi invalizilor. Până la finele anului 2015 se preconizează deschiderea în localităţile rurale a 20 de cantine sociale

Reforma asistenţei sociale urmăreşte trecerea la programe orientate  spre acordarea serviciilor sociale categoriilor defavorizate ale populaţiei după necesităţi.

În scopul promovării în continuare a politicii statului şi soluţionării mai operative a problemelor ce ţin de domeniul protecţiei sociale, obiectivele primordiale ale secţiei Asistenţă Socială şi a Fondului de susţinere socială a populaţiei pentru perioada anilor 2005-2015 sunt:

 • instituirea unui Centru de reabilitare şi plasament a copiilor cu disabilităţi;
 • ramificarea cantinelor sociale în teritoriu;
 • crearea şi implementarea serviciului de deservire socio-medicală la domiciliu prin organizarea lucrului în echipă a lucrătorilor sociali;
 • conlucrarea cu autorităţile publice locale în privinţa angajării asistenţilor sociali (unităţi prevăzute în proiectul Legii Asistenţei Sociale);
 • realizarea Programelor locale predestinate grupurilor de risc social în scopul distribuirii eficiente a mijloacelor Fondului de susţinere socială a populaţiei;
 • sporirea substanţială a cuantumului ajutorului material acordat din contul Fondului local de susţinere socială a popuei prin revizuirea priorităţilor la distribuirea surselor financiare.

Cultura

Activitatea în acest domeniu este concentrată asupra promovării eficiente a reformelor în scopul păstrării şi ocrotirii patrimoniului cultural al raionului. Patrimoniul cultural al raionului include 37 case de cultură şi cămine culturale, 46 biblioteci publice, 3 şcoli de artă şi de muzică, 3 muzee.

Cel mai valoros tezaur al raionului este monumentul istoric de arhitectură din secolele XIV-XVIII biserica „Adormirii Maicii Domnului”, care necesită o restauraţie totală. Cu succes îşi desfăşoară activitatea orchestra de muzică şi dans „Spicuşor”, mun. Căuşeni, fanfara din com. Zaim, formaţia folclorică „Ţărăncuţa” com. Cârnăţenii-Noi, formaţia folclorică „Mria” s. Grigorevca şi altele.

Insuficienţa finanţării are un impact negativ asupra dezvoltării culturii în raion.
Rămâne dezastruoasă starea tehnică a edificiilor de cultură din teritoriu. Toate casele şi căminele culturale (excepţie mun. Căuşeni) necesită reparaţii capitale. Rămâne problematică completarea fondurilor de carte ale bibliotecilor publice.

În scopul relansării spiritualităţii, tradiţiilor culturale, care au fost pierdute în ultimii ani, politica culturală ca parte componentă a politicii de dezvoltare a raionului presupune:

 • crearea cadrului favorabil pentru salvarea, păstrarea, valorificarea şi exprimarea identităţii creaţiei culturale raionale;
 • aplicarea noilor tehnologii în prestarea serviciilor informaţionale şi culturale;
 • definitivarea reţelei instituţiilor de cultură şi artă cu finanţarea bugetară;
 • asigurarea condiţiilor privind protecţia, ocrotirea patrimoniului cultural şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
 • crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea turismului, prin contribuirea la dezvoltarea infrastructurii lui (hoteluri, cluburi, baruri, chempinguri, business-centre şi centre distractive).

Protecţia mediului

Obiectivul principal al protecţiei mediului constă în prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra factorilor de mediu şi a resurselor naturale, în contextul dezvoltării socio-economice a judeţului.
Din activităţile prioritare în domeniul protecţiei şi ameliorării mediului sunt următoarele:

 • restabilirea şi menţinerea potenţialului natural al teritoriului, pentru activităţile economice şi protecţia securităţii ecologice a populaţiei;
 • stimularea activităţilor economice cu impact minim asupra mediului;
 • achitarea plăţii pentru poluarea mediului înconjurător de către toţi agenţii economici;
 • intensificarea colaborării internaţionale în domeniul mediului;
 • educaţia socio-ecologică permanentă a populaţiei (inclusiv prin intermediul ONG), participarea publicului la adoptarea deciziilor privind mediul;
 • restabilirea şi mărirea suprafeţelor de păduri în raion.

Urbanism şi amenajarea teritoriului

Dezvoltarea teritoriilor în raion este în strânsă legătură cu dezvoltarea economică, socială şi protecţia mediului.
Documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului localităţilor raionului a fost elaborată în perioada anilor 1960-1994, astfel unele localităţi nu dispun de planuri urbanistice. Situaţia creată nu ne permite să efectuăm pronosticul în domeniul amenajării teritoriului, să stabilim zonele de extinderea a cartierelor locative, administrative, social-culturale, industriale şi altele. S-au modificat şi cerinţele faţă de aceste documente importante, deoarece s-a schimbat raportul dintre proprietatea de stat şi cea privată. Standardele şi normele în construcţie şi amenajare a teritoriului se orientează şi se modifică în conformitate cu cele europene.

Obiectivul principal în domeniul amenajării teritoriului este modernizarea aspectului arhitectorico-coloritic al localităţilor raionului, ţinând cont de factorii: uman, protecţia mediului, modernizarea căilor de comunicaţii, păstrarea rezervaţiilor naturale, istorice, arhitecturale şi altele. În scopul realizării acestui obiectiv vor fi efectuate următoarele măsuri:

 • elaborarea şi adoptarea Planului general de amenajare a teritoriului raionului şi a planurilor de amenajare a oraşelor şi localităţilor rurale;
 • acumularea şi sistematizarea bazei de date informaţionale pentru crearea şi gestionarea Cadastrului funcţionar urban;
 • revizuirea fondului de construcţii existente şi elaborarea măsurilor de renovare, reconstruire şi modernizare a fondului locativ conform cerinţelor moderne.
 • reconstruirea şi modernizarea sistemelor de alimentaţie cu apă şi energie termică;
Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency