Causeni
 Pagina de Start Consiliul Raional 'Satul Moldovenesc' Dezvoltarea sferei de producţie
Text smallText large

Dezvoltarea sferei de producţie

Industria

Redresarea situaţiei din sectorul real al economiei raionului este condiţionată de dezvoltarea sectorului privat şi de restructurarea întreprinderilor, care e considerată drept acţiune cheie pentru restabilirea solvabilităţii lor.

Industria constituie ramura prioritară a economiei raionului dezvoltarea dinamică a căreia permite asigurarea progresului socio-economic.

În structura ramurală a industriei raionului cota majoră (93,5%) revine industriei prelucrătoare (vinificaţia, fabricarea conservelor, industria laptelui, produselor din făină) ramura care se bazează pe materia primă locală.

În ultimii ani de aprofundare a reformelor şi privatizare în agricultură s-a înregistrat un regres în sectoarele prioritare ale ramurii date (viticultură, legumicultură, pomicultură ş.a.), care s-a răsfrânt negativ asupra procesului de producere.

Pentru a ameliora situaţia în economia raionului este necesară modificarea politicii economice. Conducătorii întreprinderilor trebuie să conştientizeze faptul, că astăzi întreprinderile trebuie să producă acele mărfuri care aduc mari beneficii, să folosească acele resurse de producere, care presupun mai puţine cheltuieli şi să propună marfă consumatorilor al căror venit le permite consumarea lor.

Realizarea politicii industriale constă în susţinerea întreprinderilor rentabile şi lichidarea celor neviabile.

Procesul de restructurare şi reorganizare este secundat şi de reorganizare şi lichidare a întreprinderilor generatoare de pierderi, proces care este implementat de Creditori şi instituţiile judiciare în conformitate cu legea falimentului.

Reieşind din potenţialul industrial deja creat în raion , necesităţile pieţei interne şi posibilităţile de ieşire la pieţele externe, obiectivele strategice în domeniul dezvoltării industriei sunt:

 • restructurarea şi privatizarea întreprinderilor industriale, falimentarea întreprinderilor neviabile;
 • conversiunea datoriilor istorice în acţiuni;
 • stimularea introducerii tehnologiilor noi, competitive şi eficiente din punct de vedere energetic;
 • promovarea şi stimularea exporturilor cu negocierea cotelor de export a mărfurilor în ţările dezvoltate;
 • atragerea de investiţii interne şi externe, prin crearea de condiţii necesare (politica fiscală, vamală şi instaurarea stabilităţii în ţară);
 • stimularea asocierii sub diferite forme a producătorilor autohtoni cu parteneri străini;
 • stimularea creării locurilor noi de muncă;
 • deschiderea la întreprinderile mari a serviciilor de marketing, menite să studieze atât piaţa internă cât şi cea externă în vederea valorificării acestora.

Agricultura şi dezvoltarea rurală

Sectorul agrar are o pondere semnificativă în economia raionului şi prezintă sursa principală de existenţă pentru cel puţin 85 la sută din populaţia raionului.

După 10 ani de diferite reforme, transformări, privatizări şi restructurări cu mari întârzieri ne-am pomenit într-o criză profundă. Continuă declinul producţiei în general şi în special, în sectorul agro-industrial. Toate acestea au adus la distrugerea totală s-au parţială a complexelor şi fermelor zootehnice (de porcine, bovine, fabricilor avicole), ramurilor de bază ca: vităritul, viticultura, pomicultura, legumicultura, creşterea culturilor etero-oleaginoase.

Povara presiunii fiscale de impozitare, puse pe seama ramurii, se răsfrânge negativ asupra acelor întreprinderi care cît de cît mai activează.

Obiectivele prioritare de dezvoltare a sectorului agro-alimetar din raion sunt:

 1. Urgentarea procesului de consolidare a pământului, reducând impactul negativ al parcelării prin încurajarea arendei pe termen lung a terenurilor, crearea de noi agenţi economici pe bază de cooperare a patrimoniului şi consolidare a terenurilor;
 2. Iniţierea măsurilor de promovare a exploatării adecvate a pământului respectând importanţa mediului rural. Agricultura organică şi agricultura integrată trebuiesc promovate ca mijloace eficiente de protecţie a mediului, concomitent cu satisfacerea cerinţelor consumatorilor cu producţie pură;
 3. Utilizarea sporită a mijloacelor de producţie, necesară pentru stabilizarea producţiei culturilor agricole, efectivului de animale, aplicarea şi utilizarea tehnicilor de management;
 4. Restabilirea şi orientarea spre plantări de noi suprafeţe de vii şi livezi;
 5. Propagarea, suportul şi promovarea creării de ferme mici de animale şi păsări în extravilan în bază de cooperare a mijloacelor deţinătorilor de animale, cât şi a investitorilor străini şi autohtoni;
 6. Reînvierea întreprinderilor de colectare şi desfacere a producţiei agricole în stare proaspătă;
 7. Relansarea şi asigurarea activităţii sistemelor de irigare ce funcţionează, care ar asigura creşterea culturilor profitabile (legume) şi ar spori roada la toate culturile;
 8. Propagarea şi promovarea măsurilor de protecţie a solului şi mediului ambiant, asigurării promovării elementelor dezvoltării rurale durabile.

Construcţii şi drumuri

Complexul de construcţii este sectorul care asigură potenţialul investiţional al raionului. Criza economică a perioadei de tranziţie a generat criza investiţională. Lipsa comenzilor în lucrări de antrepriză a influenţat negativ la activitatea întreprinderilor de construcţii din raion.

Lasă de dorit starea deplorabilă a drumurilor din raion de apartenenţă republicană cât şi locală. Sumele de mijloace băneşti acumulate de la taxa pentru folosirea drumurilor (50%) sunt insuficiente pentru ameliorarea situaţiei în sectorul dat, deoarece din analiza efectuată s-a constatat că raionul are nevoie de peste 4,0 mil. lei pentru a schimba starea drumurilor. Starea nesatisfăcătoare a drumurilor agravează exploatarea transportului, reduce fluxul traficului de tranzit pe teritoriul raionului, îndepărtează investitorii potenţiali.

Direcţiile principale în dezvoltarea domeniilor construcţiilor şi drumurilor sunt:

 • continuarea procesului de privatizare şi reorganizare a întreprinderilor de construcţii şi drumuri şi lichidare întreprinderilor neviabile;
 • asigurarea antreprenoriatului liber în domeniul construcţiilor şi drumurilor;
 • îmbunătăţirea considerabilă a calităţii lucrărilor de construcţii şi reparaţie a drumurilor, precum şi reducerea costului şi duratei de construcţie a obiectelor;
 • crearea şi dezvoltarea mediului concurenţial în construcţii şi de reparaţii a drumurilor prin implementarea metodologiei unice de organizare a licitaţiilor (tenderelor) pentru executare a investiţiilor publice;
 • ridicarea rolului şi responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea problemelor ce ţin de domeniul construcţiilor şi lucrărilor de reparaţii a drumurilor.

Transporturi şi comunicaţii

Transportul ca ramură de bază a infrastructurii de producţie este orientat spre deservirea calitativă şi operativă a economiei raionului.

Reţeaua de transport din raion include următoarele tipuri de transport contemporan: auto şi feroviar  cu căile de comunicaţie respective.

Rolul principal în asigurarea serviciilor de transport revine transportului auto.
Situaţia precară a mijloacelor de transport, uzura fondurilor fixe (mai mult de 60%) agravează creşterea pericolului catastrofelor tehnogene. În consecinţă în perioada ultimilor ani s-a micşorat considerabil volumul de mărfuri transportate.

Tendinţele prioritare în reformarea şi dezvoltarea transportului sunt:

 • liberalizarea activităţii întreprinderilor de transport şi îmbunătăţirea mediului competitiv al acestuia;
 • întreprinderea acţiunilor de către Consiliul municipal şi cele orăşeneşti întru raţionalizarea politicii de formare a preţurilor în sfera transportului public;
 • renovarea şi modernizarea echipamentului şi infrastructurii, ameliorarea calităţii şi diversificarea serviciilor de transport, perfecţionarea managementului de transport;
 • atragerea resurselor financiare de la bugetul de stat, fondurilor speciale internaţionale în scopul modernizării şi dezvoltării infrastructurii în transporturi.

Comunicaţiile fac parte din facilităţile de infrastructură a creşterii economice. Direcţiile principale de dezvoltare a comunicaţiilor sunt:

 • satisfacerea necesităţilor economiei raionului şi populaţiei în servicii de telecomunicaţii, atingând în anii apropiaţi nivelul mediu pe republică;
 • facilitarea întrării pe piaţă a mai multor operatori naţionali şi externi, în scopul extinderii concurenţii, excluderii monopolului, sporirii nivelului calităţii serviciilor prestate şi reducerea preţurilor pentru aceste servicii;
 • implementarea tehnologiilor noi şi modernizarea reţelelor;
 • orientarea politicii tarifare spre preţuri de cost.

Comerţul şi serviciile

Comerţul interior este o parte componentă a sistemului de servicii din raion, care influenţează la creşterea economică şi a bunăstării populaţiei. Specificul pieţei interne a raionului  se caracterizează prin următoarele:

 • comerţul cu amănuntul se realizează cu preponderenţă (64,2 %) în sectorul privat;
 • aproximativ 19,9 % din volumul comerţului se realizează pe piaţa neorganizată;
 • cota alimentaţiei publice este în continuă descreşte şi constituie 2,9 % din volumul total al comerţului cu amănuntul;
 • cota comerţului în localităţile rurale constituie 21,6 % ;

Ţinând cont de repartizarea neuniformă a unităţilor comerciale în teritoriul raionului fără a lua în consideraţie regulile marketingului, este necesar ca în proiecte urbanistice de amenajare teritorială să fie prevăzute reţelele de amplasare a diferitor zone comerciale cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului. Să se ţină cont de marea şi mica distribuţie a mărfurilor în teritoriu, de crearea zonelor economice libere în raion. Se cere crearea în teritoriu a magazinelor agricole, care vor propune mărfuri şi servicii. Altă acţiune ar fi stimularea dezvoltării infrastructurii comerţului, a magazinelor (firmelor de tip contemporan şi culturii deservirii respective).

În alimentaţia publică este necesar de acordat prioritate dezvoltării reţelei de deservire rapidă (tip Mc Donald,s), precum şi organizarea punctelor alimentare a populaţiei cu venituri mici.

Rămâne o problemă în discuţie activitatea cooperativelor de consum şi întreprinderilor de achiziţii şi desfacere din raion, care începând cu anul 1998 în legătură cu schimbările în legislaţie, referitor la modul de impozitare a TVA, s-au redus considerabil volumele de colectări. De asemenea alt motiv care a condiţionat reducerea volumelor este şi pierderea pieţei de desfacere a producţiei agricole în stare proaspătă.

Însă necesitatea în serviciile acestor întreprinderi astăzi este şi mai mult actuală şi necesară., deoarece în rezultatul reorganizării sectorului agrar o pătură largă de proprietari (gospodarii ţărăneşti şi de fermieri) care nu au posibilitatea de a ieşi pe piaţa cu producţia agricolă. Aceiaşi problemă persistă şi în gospodăriile auxiliare.

Ameliorarea în domeniul colectărilor şi desfacerea producţiei agricole poate fi realizată prin:

 • perfecţionarea mecanismului de achiziţii şi colectări utilizând experienţa altor raioane  şi chiar altor ţări;
 • descoperirea şi extinderea pieţei de desfacere a producţiei achiziţionate prin intermediul filialei Camerei de Comerţ şi Industrie.

La moment  în localităţile rurale antreprenorii se orientează mai mult la producere şi prestare de servicii şi anume: cizmărie, ţîmplărie, frizerie, cusătorie,ş.a. Persoanele care prestează servicii nu sunt legiferate şi nu dispun de o calificare în domeniu. Aici este necesară conlucrarea între primărie şi organele de control.

Este necesară dezvoltarea reţelei de prestare a serviciilor de reparaţie a utilajului tehnic de uz casnic, staţiilor de reparaţie a autovehicolelor.

Aceste acţiuni în ansamblu vor contribui la dezvoltarea activităţii antreprenoriale, la simplificarea încadrării în afaceri a întreprinzătorilor şi legalizarea lor.

Turismul

Până în prezent nu a fost valorificat la justa lui valoare potenţialul turistic al raionului, care este sursa directă şi indirectă de acumulare a veniturilor în bugetele locale şi totodată o posibilitate de creare a noilor locuri de muncă în sfera serviciilor.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Internaţional al Turismului, dezvoltarea turismului trebuie să echilibreze relaţiile între mediul ambiant şi dezvoltarea economică a fiecărei regiuni aparte.

În raion funcţionează 1 restaurant şi un hotel. Pe teritoriul raionului funcţionează o tabără de odihnă „Ghiocel” renovată şi reutilată, o mănăstire de femei, biserici şi monumente istorice. Raionul are 14713  ha de plantaţii forestiere, teritoriul este spălat de apele Nistrului şi Botnei.

Realizarea obiectivelor de dezvoltare a turismului în raion necesită următoarele măsuri:

 • Formarea unei structuri teritoriale de coordonare a turismului .
 • Elaborarea programelor de formare şi dezvoltare rapidă a infrastructurii turistice.
 • Prin intermediul cooperării internaţionale de găsit mijloace pentru construcţia unei reţele de hoteluri mici şi mijlocii şi alte unităţi de cazare în zonele turistice prioritare din raion.
 • Elaborarea şi realizarea programelor de dezvoltare a turismului rural, de vânătoare, de congres şi alte forme de turism.
 • Pregătirea profesională a personalului respectiv în termenii standartelor internaţionale.
Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency