Causeni
 Pagina de Start Consiliul Raional 'Satul Moldovenesc' Obiectivele şi priorităţile dezvoltării socio-economice a raionului
Text smallText large

Obiectivele şi priorităţile dezvoltării socio-economice a raionului

La începutul unui nou secol Republica, la rândul lor şi raioanele s-au pomenit cu o multitudine de probleme de tot genul. Suntem într-un grav declin economic, cu enorme insolvabilităţi şi datorii de durată, cu pauperizarea crescândă a populaţiei şi respectiv diminuarea nivelului de trai.

Strategia de reducere a sărăciei se bazează pe trei piloni principali:

 • Creşterea economică durabilă şi cuprinzătoare care va oferi populaţiei posibilitatea angajării în câmpul muncii;
 • O politică de dezvoltare umană întemeiată pe accesul sporit la serviciile de bază( în special la serviciile medicale primare şi la învăţământul general);
 • Protecţia socială a celor mai nevoiaşe categorii sociale.

Obiectivele Programului raional de dezvoltare social-economică au ca scop:

 • crearea condiţiilor pentru menţinerea unui nivel înalt şi stabil al creşterii economice şi al locurilor de muncă în judeţ;
 • obţinerea progresului social cu recunoaşterea nevoilor şi cerinţelor fiecărui cetăţean;
 • protecţia mediului, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale;

Realizarea obiectivelor de bază se va efectua prin intermediul diverselor programe regionale şi locale, acţiunile cărora vor fi axate pe:

 • crearea condiţiilor pentru relansarea şi retehnologizarea industriilor competitive, cu pieţe potenţiale de desfacere;
 • promovarea exporturilor în baza creşterii competitivităţii producţiei autohtone;
 • edificarea unei agriculturi întemeiate pe tehnologii avansate, extensiunea cunoştinţelor noi şi dimensiunii optime a exploatării;
 • stimularea prioritară a întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • amenajarea teritoriului şi dezvoltarea turismului.

Programul nominalizat este documentul, în realizarea căruia se vor uni autorităţile publice, agenţii economici, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale şi toate păturile sociale. Numai consolidarea eforturilor ne va da rezultatul scontat.

Modernizarea economiei şi dezvoltarea sectorului privat. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Rezolvarea problemelor cu caracter economic şi social în raionul Căuşeni, caracteristice Republicii Moldova, implică dezvoltarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Micul business este, în esenţă, un mijloc eficient de eliminare a disproporţiilor între diferite pieţe de mărfuri, de crearea a noilor locuri de muncă şi restrângere a şomajului, de activizare a proceselor inovaţionale, de dezvoltare a concurenţei şi, nu în ultimul rând, de îndestulare a pieţei cu mărfuri şi servicii.
Economia raionului Căuşeni la moment înregistrează circa 15,6 mii agenţi economici, din care 338 societăţi cu răspundere limitată, 626 întreprinderi individuale, 76 – societăţi pe acţiuni şi circa 14,3mii gospodării ţărăneşti.
E de menţionat faptul că din numărul total al agenţilor economici ai micului business doar 1,8 % prezintă dările de seamă la Direcţia pentru Statistică a raionului Căuşeni.

Nivelul dezvoltării micului business trebuie să contribuie la crearea imaginii pozitive a Republicii Moldova asigurarea unei economii eficiente de piaţă cu scopul integrării ei în sistemul economic european şi mondial.

Crearea climatului favorabil pentru întreprinderile din sfera micului business trebuie să devină un adevărat garant al consolidării eforturilor, în ceia ce priveşte perfecţionarea cu organizaţiile donatoare şi de participare la proiectele internaţionale.

Susţinerea antreprenoriatului şi micului business, antrenarea lui la realizarea principalelor obiective şi sarcini ale politicii social – economice la etapa actuală întru dezvoltarea durabilă a raionului presupune:

 • stimularea multilaterală a antreprenoriatului şi micului business, ce activează în sferele prioritare, mai întâi de toate, cea productivă;
 • protecţia din partea Statului a activităţii antreprenorilor criminale, de insistenţa organelor de control şi de acţiunile ilegale ale persoanelor oficiale;
 • crearea infrastructurii întru susţinerea antreprenorială şi micului business prin acordarea asistenţei consultative, fondarea incubatoarelor business, a zonelor antreprenoriatului liber.
 • Atragerea agenţilor antreprenoriatului ;i micului business la executarea de lucrări, livrare a producţiei şi serviciilor proprii pentru investiţiile statului şi administraţiilor publice locale.
 • Extinderea practicii de creditare reciprocă a întreprinderilor, susţinerea fondării asociaţiilor de creditare ale întreprinderilor similare cu cele de ASÎ, prin crearea bazei legislative şi juridice necesare şi prin atragerea unor resurse creditare relativ ieftine, de la organismele financiare internaţionale.

Un rol important le revine şi organelor publice locale, care au menirea să creeze condiţii optime şi să încurajeze orice activitate de antreprenoriat, inclusiv prin scutirea sau reducerea taxelor locale acordarea spaţiilor libere, a terenurilor aferente cu o plată simbolică de arendă sau gratuit, acordarea ajutorului consultativ în limitele competenţilor sale.

4.2 Comerţul extern

Datorită trăsăturilor specifice ale economiei raionului care sunt determinate de poziţia geopolitică favorabilă (existenţa unui nod feroviar dezvoltat, mărginirea cu Republica Ucraina) comerţul exterior joacă un rol important în creşterea economică.

În acest context programul prevede crearea condiţiilor pentru un comerţ deschis şi o politică de atragere a investiţiilor străine, utilizând la maximum multe avantaje ale raionului determinate de condiţiile şi resursele lui naturale, de existenţa potenţialului uman. Dezvoltarea comerţului extern în raion include: liberalizarea, stimularea exporturilor, lichidarea barierelor interne de natură fiscală, susţinerea informaţională a producătorului autohton, organizarea târgurilor şi expoziţiilor cu participarea partenerilor străini, organizarea vizitelor oamenilor de afaceri din raion în alte ţări.

4.3 “Dezvoltarea regională şi depăşirea decalajelor teritoriale de dezvoltare”

Aşezarea economico-geografică acordă raionului un şir de avantaje pentru dezvoltarea de perspectivă. Raionul are o reţea de drumuri auto şi feroviare de importanţă naţională. Un dezavantaj este degradarea avansată a şoselelor, corelată cu un nivel scăzut al eficacităţii căilor ferate şi cu inexistenţa şoselelor pentru echipamentele din domeniul agricol.
Viaţa economică a raionului este puternic influenţată de distribuirea neechilibrată a sectoarelor economice. Raionul Căuşeni se caracterizează prin existenţa, cu preponderenţă, a sectorului agricol, la care se evidenţiază o excesivă divizare a terenurilor, în paralel cu tendinţa slabă de asociere, dotări tehnice precare ale producătorilor, precum şi lipsa unui management performant şi a capitalului necesar pentru restructurare şi modernizare.

Sectorul industrial al raionului se află într-un pronunţat declin, datorat întârzierii procesului de restructurare şi privatizare, nivelului scăzut al competiţiei, de lipsa fondurilor pentru achiziţionarea de noi tehnologii şi degradarea capacităţilor de producţie datorită neutilizării acestora.

Un rol important în dezvoltarea economică a raionului îl au Întreprinderile Mici şi Mijlocii (ÎMM). Sectorul dat acoperă 84% din toate întreprinderile şi asigură circa 34% din cifra de afaceri pe raion , angajează 19,2% din salariaţi. Ameninţările la care este supus sectorul ÎMM sunt: fiscalitatea ridicată, competiţia neloială, munca la negru, precum şi instabilitatea legislativă.

Un decalaj pronunţat există între nivelul de dezvoltare a mun. Chişinău şi a întregului teritoriu al ţării. În scopul atingerii unui nivel performant de dezvoltare a întregii ţări esenţial este dezvoltarea regiunilor.
Aspectul regional al dezvoltării raionului este important atât pentru organizarea economiei şi vieţii sociale în interiorul raionului , colaborarea cu alte raioane, cât şi pentru integrarea în structurile şi procesele europene.

Adoptarea unei legi privind dezvoltarea regională ar permite depistarea şi dezvoltarea mai accelerată a zonelor defavorizate prin diverse metode: proiecte investiţionale, granturi, credite preferenţiale, înlesniri fiscale, etc.
Scopul principal al politicii de dezvoltare regională constă în crearea condiţiilor pentru o creştere economică echilibrată a tuturor localităţilor din raion, utilizând cât mai deplin potenţialul lor.
Principalele obiective ale politicii regionale în următorii ani vor fi:

 • Creşterea atractivităţii raionului în vederea atragerii investiţiilor;
 • Promovarea cooperării în interiorul raionului, cu alte raioane, precum şi pe plan internaţional, prin realizarea unor proiecte de interes comun;
 • Promovarea inovării şi a transferului tehnologic prin întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific, tehnologic, de cercetare;
 • Diminuarea decalajelor teritoriale prin stimularea dezvoltării economice, sociale şi culturale durabile a raionului în scopul creşterii calităţii vieţii;
 • Elaborarea planurilor de cooperare regională şi internaţională în contextul dezvoltării durabile a localităţilor, ţinând cont de protecţia mediului, de folosirea raţională a terenurilor, de păstrare şi creare a spaţiilor verzi, de asigurare eficientă de transport, folosind experienţa internaţională;
 • Restaurarea şi conservarea patrimoniului natural, istoric, cultural pentru sporirea atractivităţii raionului ca zonă turistică;
 • Susţinerea, coordonarea şi dezvoltarea unor programe de instruire, perfecţionare şi recalificare pentru a oferi oportunităţi de ridicare a nivelului profesional al populaţiei în regiune.

4.4 "Cooperarea transfrontalieră"

În etapa contemporană societatea se confruntă cu un proces de globalizare a economiei pe plan mondial. Se intensifică raporturile dintre ţări şi acest proces este evident, în special, în regiunile transfrontaliere.

Organele administraţiei publice locale din aceste regiuni trebuie să conştientizeze avantajele realizării concrete a unor relaţii de bună vecinătate, a unui amplu potenţial de cooperare reciproc avantajos în domeniile social, economic, cultural şi ecologic.

Întru îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale cu Republica Ucraina – ţară cu care mărgineşte raionul Căuşeni, organele administraţiei publice locale ale ambelor state colaborează în vederea deschiderii unor noi puncte de trecere a frontierei de stat. Deja au fost deschise puncte de acest fel în satele Taraclia, din Republica Moldova şi satele Petreuca, Alexandrovna din Republica Ucraina.

Se întreprind acţiuni de simplificare a formalităţilor de trecere a cetăţenilor cu domiciliu permanent în zona de frontieră la o distanţă de 25-30 km.

Cooperarea transfrontalieră are scopul de a promova stabilitate, dezvoltare economică şi socială în regiunile frontaliere, îmbunătăţind controlul şi tranzitul vamal, reducând tensiunile, diferenţele sociale şi economice la frontiere şi promovând cooperarea între comunitari şi autorităţile regionale de pe ambele părţi ale frontiereai.

Obiectivele principale ale politicii de cooperare transfrontalieră sunt:

 • Extinderea relaţiilor de colaborare bilaterală cu regiunile de frontieră, promovarea politicii deschiderii economice cu eliminarea blocajelor în calea fluxului de mărfuri şi capital;
 • Cooperarea regională şi internaţională în scopul rezolvării problemelor ce depăşesc frontierele lor, în scopul obţinerii unor efecte economice şi culturale;
 • Utilizarea avantajelor zonelor economice libere, a parcurilor industriale cu statut de zone de antreprenoriat liber şi a zonelor transfrontaliere cu facilităţi vamale şi fiscale pentru atragerea tehnologiilor avansate şi a investiţiilor;
 • Dezvoltarea capacităţilor prin instruirea continuă a factorului uman şi răspândirea experienţei legislative internaţionale.

4.5 "Privatizarea şi restructurarea întreprinderilor"

Perioada precedentă a tranziţiei la economia de piaţă a inclus reforma proprietăţii, crearea sectorului privat, fapt ce s-a soldat cu apariţia unei pături sociale noi, a proprietăţilor (acţionarilor), cu crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea pieţei hârtiilor de valoare şi a pieţei imobiliare, cu utilizarea administrării corporative.

Politica în domeniul privatizării prevede vânzarea obiectelor mari (a pachetului de control al acţiunilor) la concursuri investiţionale şi comerciale, vânzarea obiectelor medii şi mici ca complexe unice patrimoniale la licitaţii, a acţiunilor statului la bursa de valori, vânzarea încăperilor nelocuibile date în arendă, a construcţiilor nefinalizate, vânzarea terenurilor aferente întreprinderilor private, lărgirea numărului de obiecte supuse privatizării, inclusiv patrimoniului public precum şi a privatizării fondului locativ.

Prelungirea procesului de privatizare va contribui la completarea bugetului public şi la atragerea investiţiilor în economia raionului, el urmează să răspundă unui obiectiv strategic esenţial al reformei economice, pe următoarele căi:

 • retragerea statului din activităţile productive, unde sectorul privat este un producător mai eficient de bunuri şi servicii;
 • optimizarea privatizării contra mijloace băneşti, concomitent cu sporirea eficienţei şi competitivităţii noilor agenţi economici, iar în acest temei susţinerea tendinţelor de stabilizare a economiei raionului;
 • privatizarea construcţiilor nefinisate;
 • lărgirea numărului de obiecte supuse privatizării prin includerea în programul de privatizare a obiectelor patrimoniului public, care nu se utilizează în procesul tehnologic şi se deteriorează;
 • realizarea în termenele reduse a acţiunilor întreprinderilor ce nu asigura venit, în care statul deţine pachetul de acţiuni şi sporirea rolului reprezentanţilor statului în aceste societăţi pe acţiuni;
 • prelungirea procesului de privatizarea în masă a fondului locativ, crearea şi desfăşurarea procesului de constituirea a asociaţilor proprietarilor de locuinţe privatizate şi încheierea contractelor de deservire a blocurilor locative.

4.6 Stimularea investiţiilor interne şi externe

O atenţie deosebită trebuie acordată atragerii investiţiilor străine directe, principalele beneficii ale cărora sînt următoarele;

 • creşterea accelerată a exporturilor şi accesibilitatea sporită la pieţele străine, în deosebi a celor cu grad înalt de solvabilitate şi previzibilitate, deoarece întreprinderile cu participarea capitalului străin sînt în mare măsură orientate spre export, graţie unei producţii capabile de a concura pe alte pieţe;
 • companiile cu capital străin investesc de obicei mai mult decât companiile autohtone în creşterea capacităţilor de producţie, renovarea şi restructurarea întreprinderilor, demonstrând totodată abilităţi superioare faţă de cele autohtone în ce priveşte accesul la resursele financiare mondiale, menite pentru investiţii;
 • contribuirea la soluţionarea problemelor şomajului. În cazul investiţiilor „grenfeld”- proiecte investiţionale noi – se creează noi locuri de muncă prin angajarea forţei de muncă locală;
 • creşterea veniturilor populaţiei, inclusiv a păturilor sărace;
 • practicarea unui management performant, şi răspunderea acestuia printre întreprinderile autohtone;
 • accelerarea proceselor de modernizare a economiei. Introducerea noilor tehnologii şi Know- how, implementarea noilor tehnici de marketing, stimulând pe aceste căi competitivitatea şi concurenţa.
Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency