Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  'Satul Moldovenesc'  Analiza situaţiei social–economice actuale în teritoriu
Text smallText large

Analiza situaţiei social–economice actuale în teritoriu

Economia raionului la moment înregistrează circa 15,6 mii agenţi economici, inclusiv 14,4 mii GŢ, pe forme de proprietate: publică – 126, privată – 15451 agenţi, mixtă fără participare străină – 16, mixtă cu participare străină – 10, străină – 2.

Activitatea Consiliului raional Căuşeni este în concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare „ Renaşterea Economiei – renaşterea Ţării „ şi Programului şău de activitate.

Consiliul raional Căuşeni a întreprins şi continuă şă întreprindă un şir de măsuri organizatorice privind redresarea situaţiei social – economice din raion, asigurând ritmuri relative de creştere economică, ceea ce permite soluţionarea treptată a problemelor sociale.

Industria prelucrătoare şi agricultura sunt ramurile dominante în economia raionului , de care în mod direct depind veniturile bugetului şi asigurarea dezvoltării social – economice.

Redresarea situaţiei din sectorul real al economiei raionului este condiţionată de dezvoltarea sectorului privat şi de restructurarea întreprinderilor, care este considerată drept acţiune cheie pentru restabilirea solvabilităţii lor.

Potenţialul economic al raionului cuprinde 3 fabrici de vin cu o capacitate de 65,0 mii tone, o fabrică de prelucrare a laptelui cu capacitatea de prelucrare de 40 tone lapte pe zi, o fabrică de cărămidă – capacitatea – 5 mln. bucăţi pe an, un combinat de panificaţie cu capacitatea de 2 tone pîine în zi, o întreprindere de congelare a fructelor şi legumelor.

Pe teritoriul raionului activează întreprinderea de prelucrare a seminţelor de porumb SA „ Seminţe – Agro” Căuşeni cu capacitatea de 10 mii tone seminţe de porumb.

De asemenea în raion activează un Elevator cu o capacitate de 110 mii tone, a cărui pachet de acţiuni proprietate a statului (61% ) în procesul de privatizare a fost procurat de către întreprinderea mixtă SRL „ Kelley Grains Corporaţion”. Aplicând tehnologii avansate în producerea cerealelor, această întreprindere a căpătat rezultate îmbucurătoare.

Indicii programului determină proprietăţile fundamentale a activităţii raionului, politica economică şi socială îndreptată spre implementarea succesivă a reformelor şi ridicarea nivelului de trai a populaţiei. Strategia de dezvoltare nu poate fi implementată fără un angajament bazat pe interesul fiecărui cetăţean în parte, lansarea dezbaterilor publice, considerate a fi absolut necesare.

În ansamblu, economia este determinată de menţinerea unor ritmuri de creştere şi ameliorare a calităţii vieţii populaţiei.
Activitatea în sectorul real al economiei va fi orientat spre dezvoltarea stabilă a industriei prelucrătoare, promovarea proceselor de restructurare, reorganizare şi reprofilare a întreprinderilor industriale, promovarea unei politici financiar-fiscale şi susţinerea producătorului autohton, activităţilor investiţionale şi de export, de dezvoltare a micului business, ce au contribuit la înviorarea activităţii de producţie, creşterea productivităţii şi competitivităţii produselor şi consolidarea mediului concurenţial.

Industria este o componentă determinată în strategia economică a raionului.
Situaţia în sectorul industrial este determinat preponderent de activitatea ramurii de vinificaţie, căruia îi revine circa 87 % din volumul total de producţie obţinut de întreprinderile din raion.

Pe parcursul perioadei anului 2004 volumul producţiei industriale în preţuri curente a fost estimat la 63,7 lei , atestând o descreştere cu 35 % în raport cu anul precedent. Această descreştere a fost cauzată din considerentele că au scăzut volumele de producere a fabricilor de vin care la rândul lor a fost cauzată de micşorarea volumelor de producţie a strugurilor în anul curent, cît şi faptul că fabrica de vin „ Vinăria Căuşenenilor” a fost reorganizată şi înregistrată ca agent economic „Tighina Vin” cu adresa juridică în or.Chişinău unde şi prezintă rapoartele de activitate.

Până în anul 2015 se planifică majorarea volumului de producţie industrială până la 127,4 miln lei sau de 2 ori mai mult decât în anul 2004. Creşterea se va baza pe sporirea producţiei vinurilor de struguri, conservelor, mezelurilor, făinii, uleiului vegetal ,produselor lactate, producerii cărămizii ş.a.

O pondere semnificativă în economia raionului o are sectorul agrar. Este bine cunoscut faptul că aceasta este ramura principală – ca sursă de existenţă şi prezintă ramura principală în economia raionului cât şi în întreaga republică.
Volumul global al produselor agricole în toate categoriile de gospodării în preţuri curente se va cifra la 4108 miln lei în 2015 faţă de 909,3 miln lei în a.2005, sau se va majora de 4,5 ori.În rezultatul privatizării pământului au devenit proprietari 35407 cetăţeni, ceea ce reprezintă peste 34 % din toată populaţia raionului.

În cele 27 primării activează 32 formaţiuni agricole, din care : 28 – SRL-uri, 2 – cooperative de producere, care gestionează 26,0 mii ha pământ sau 38 % din toată suprafaţa terenurilor agricole,
13 % din terenurile consolidate sunt gestionate de către gospodăriile ţărăneşti nelegale şi 49 % din terenuri sunt prelucrate în mod individual.

Lichidarea bazei tehnico – materiale, încălcarea legii de bază respectarea asolamentului , lipsa pieţei de desfacere a producţiei agricole, lipsa mijloacelor financiare – iată factorii principali care au adus agricultura raionului într-o stare deplorabilă la ziua de astăzi.

În ultimii ani în ramura agriculturii raionului se practică cultivarea a 3-4 culturi care practic nu aduc profit, piaţa de desfacere a devenit supraîncărcată , în deosebi cu grăunţoase, ceea ce a dus la reducerea preţului până la minimum la grâu şi porumb. Este necesară optimizarea structurii semănăturilor. Reieşind din aceasta în perspectivă se prevede reducerea suprafeţelor de grâu şi porumb la 30-40 % , respectând cerinţele agrotehnice. Se prevede de a semăna anual în jurul a 10-12 mii ha porumb şi de a obţine 60-65 şi 45-50 mii tone de grâu şi porumb. La floarea soarelui de la 9-10% din structura semănăturilor după cerinţele agrotehnice şi asolament sa ajuns la 25 %. Se prevede reducerea suprafeţelor însămânţate cu această cultură până la 13.6 mii ha, înlocuirea acesteia cu soie, sorg, hrişcă, ca rezultat se va micşora volumul florii soarelui de la 21 mii tone în 2003 până la 7.4 mii tone în anul 2015.

În condiţiile economiei de piaţă unde se pune accent în primul rând pe calitate şi eficienţă un rol deosebit îi revine cultivării tutunului şi a altor culturi profitabile. Dezvoltarea tutunăritului se află în continuă degradare. Am ajuns în anul 2004 cu o suprafaţă de tutun cultivat doar pe ha. Având in vedere condiţiile climaterice prielnice pentru dezvoltarea tutunăritului, punerea în funcţiune a fabricii de fermentare a tutunului „Fum - Prim”, care va pune la dispoziţie noi locuri de muncă, se prognozează creşterea producerii tutunului până la 1.5 mii tone în anul 2015.

În ultimii ani din lipsă de irigare, a peţii de desfacere şi inactivitatea industriei de prelucrare, dezvoltarea legumiculturii a fost în continuă descreştere. Astfel se prevede până în anul 2015 mărirea volumului global de legume pe baza extinderii suprafeţelor concomitent cu reînvierea sistemelor de irigaţie pe o suprafaţă de circa 7250 ha.
În prezent una din sarcinile de bază a Consiliului raional (Direcţia Agricolă, secţia Economie) este reactivarea şi buna funcţionare a fabricii de conserve, care a fost procurată „ Orhei – Vit”.

Din lipsa unei producţii calitative, posibilitatea redusă de investiţii, lipsa pieţei de desfacere, creşterea roadei în pomicultură se face inutilă. Ieşirea din această situaţie este de a planta noi suprafeţe cu respectarea tuturor cerinţelor agrotehnice pe o suprafaţă de 810 ha, crearea unităţilor de achiziţionare şi comercializare de felul „GERMES - Agroservice” Zaim (atât în interiorul republicii, cît şi în afara ei).

Unul din pilonii de bază a economiei raionului este viticultura.
Trebuie de menţionat că odată cu privatizarea fabricilor de vin, pe parcursul ultimilor ani se simte un interes atât din partea producătorilor, cât şi a celor care gestionează industria de prelucrare.

Din păcate, capacităţile fabricilor de prelucrare a strugurilor sunt asigurate cu materie primă doar la 25-30%. Fabricile de vin au posibilitatea de a avansa producătorii cu mijloace financiare pentru dezvoltarea ramurii, ceia ce este foarte important. Dacă e să analizăm vom constata ,că profitul de la 1 ha viţă de vie este de 3-4 ori mai mare decât cultivarea unor culturi cerealiere, ceia ce şi ne indică asupra dezvoltării acestei ramuri, altfel rămânem la producţia anuală în jurul a 15-16 mii tone struguri. Pe parcursul anilor 2005-2015 se preconizează implementarea programului de dezvoltare a viţei de vie pe o suprafaţă de 2800 ha, astfel volumul de producere a strugurilor va cifra circa 40,6 mii tone.

Procesul de vânzare – cumpărare, arendare a terenurilor, care a început, investirea mijloacelor financiare în plantarea noilor suprafeţe de vii este binevenit deoarece în lanţ se găseşte răspunsul la multe întrebări – începând cu creşterea materiei prime, prelucrarea, realizarea producţiei finite, atragerea unor noi investiţii, crearea locurilor noi de muncă şi ca rezultat eficientizarea ramurii.

În scopul plantării viţei de vie a început procesul de vânzare - cumpărare a terenurilor de la proprietarii agricoli de către SRL „Ismold” Chişinău, întreprinderea mixtă „Lion-Gri” , SRL”Sălcuţa”, SA”Săiţi”.
Complexele zootehnice au fost distruse practic complect. În domeniul zootehniei este necesar prioritar de a dezvolta infrastructura sectorului zootehnic din toate localităţile, crearea serviciilor consultative zootehnice - veterinare, punctelor de însămânţare artificială, asigurarea unei baze materiale corespunzătoare.

În condiţiile când pe piaţă avem surplus de carne este necesară deschiderea a 2-3 puncte de colectare cu susţinerea statului.

Resursele investiţionale constituie un rol important în restructurarea economiei şi bunăstării sociale. Stimularea investiţiilor la etapa actuală înseamnă creşterea potenţialului raionului.
Volumul investiţiilor în capital fix din toate sursele de finanţare va constitui în a.2015 70 miln lei faţă de 34,3 miln. în 2004 (estimat).

Investiţiile în capital fix pentru anii 2005-2015 se vor efectua preponderent la obiectele de aprovizionare cu apă potabilă ( modernizare, reconstrucţie) la modernizarea drumurilor şi gazificarea localităţilor rurale. La moment reţelele de apă potabilă în localităţile rurale, fiind trecute la bilanţurile primăriilor, din lipsa de mijloace financiare, gestionare proastă în majoritatea satelor se află într-o stare deplorabilă.

Rolul principal în asigurarea serviciilor de transport în raion îi revine transportului auto.
Volumul încărcăturilor transportate cu transportul auto a întreprinderilor specializate va spori cu 64 la sută în anul 2015 faţă de perioada anului 2004, de asemenea se prevede o creştere a numărului de pasageri transportaţi de la 1052,6 mii în anul 2004 la 1580 mii pasageri în 2015.

Va continua creşterea numărului abonaţilor la posturile telefonice care în anul 2015 va constitui circa 28,8 mii telefoane, faţă de 15,9 mii în anul 2004.

Vânzările de mărfuri cu amănuntul în preţuri curente se preved în creştere de la 101,7 mln. lei în anul 2004 până la 136,1 mln. lei în anul 2015. De asemenea se va majora volumul serviciilor cu plată de la 46,9 mln. lei până la 70,4 mln. lei în 2015.

Dezvoltarea micului business în raion este bazată pe activitatea în anul 2003 a 14294 agenţi economici. Preponderent în activitatea micului business predomină sfera de comerţ cu ridicata şi amănuntul. Numărul acestor întreprinderi este în prezent de circa 600. O însemnătate importantă în acest domeniu îl au agenţii economici din industria de prelucrare, construcţii, transport şi comunicaţii numărul cărora va fi în continuă creştere.

Situaţia pe piaţa muncii rămâne să fie tensionată, se observă un decalaj între cerere şi oferta forţei de muncă, insuficienţa creării noilor locuri de muncă, nivelul scăzut de remunerare a muncii, profesionalismului şi experienţei de muncă celor instruiţi în instituţiile de învăţământ.

Dacă în anul 2004 numărul şomerilor oficial înregistraţi se estimează la 1400 persoane apoi spre sfârşitul anului 2015 acest indice va fi de 2300 persoane, mărimea ajutorului de şomaj va constitui 850 lei faţă de 465 lei în anul curent.
Rata şomajului ( în % faţă de populaţia economic activă) va creşte de la 2,5 % în anul 2004 până la 4,2 % în anul 2015.Prin intermediul organizării şi desfăşurării Târgurilor forţei de muncă vor fi create 950 locuri noi de muncă în a.2015 faţă de 385 locuri în anul curent

La moment în raion sunt 15800 de pensionari cu o pensie medie lunară de 304,8 lei, care se va majora către anul 2015 la 932 lei.

Pe parcursul anului curent , în urma efectuării unui şir de măsuri organizatorice de către secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, autorităţile administraţiei publice locale,şi raionale de comun acord cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a fost deschis Azilul de bătrâni din Tănătari cu capacitatea de 50 persoane. De asemenea se preconizează în anul 2005 deschiderea unui azil de bătrâni în or. Căinari cu capacitatea de 25 persoane.

La momentul actual în raion activează spitalul raional cu 420 paturi , un centru al medicilor de familie, 15centre de sănătate, 13 oficii ale medicilor de familie, 13 farmacii ( inclusiv bugetare – 2 farmacii cu 14 filiale).

De la 1.01.2004 s-a efectuat trecerea la medicina prin asigurări .
În prezent agenţia teritorială de asigurări în medicină a primit poliţele de asigurare, încheie contracte pentru acordarea serviciilor medicale cu instituţiile medicale şi agenţi economici.

Învăţământul din raion este bazat pe activitatea a 36 instituţii preşcolare, 6 gimnazii, 8 licee, 24 şcoli de cultură generală, a unei şcoli speciale, a 2 case de copii de tip familial cu un număr total de 18340copii.

În domeniul culturii activează 37 cămine culturale, 47 biblioteci publice, 3 şcoli de artă, 3 muzee. Din lipsa de încălzire a instituţiilor culturale se deteriorează fondul de carte.

Se prevede majorarea investiţiilor pentru protecţia mediului către anul 2015 de 5,8 ori mai mult faţă de anul 2004 ( aceasta va constitui suma de 9,3 mln. lei), care va duce la îmbunătăţirea mediului ambiant, protecţia şi restabilirea pământurilor, construcţiilor hidrotehnice, îmbunătăţirea calităţii apei, reducerea degajării substanţelor dăunătoare.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency