Causeni
 Pagina de Start  Economie  Raport pe anul 2005  Finanţe
Text smallText large

Finanţe

Executarea bugetului

Conform datelor Direcţiei Finanţe a raionului Căuşeni, la situaţia din 01 ianuarie 2006 , încasarea efectivă a veniturilor în buget s-a cifrat la circa 79,2 mil lei. Din total venituri , veniturile curente constutuie – circa 32,8 mil lei sau 41%, mijloacele băneşti primite din bugetul republican constituie 43,7 mil lei - 55%. Cheltuielile executate au constituit 75,8 mil lei.

Veniturile şi cheltuielile bugetului raional se prezintă astfel :

  Executat în ianuarie – decembrie, mii lei
2005 2004
1
2
3
I. VENITURI TOTAL
79183,5
55337,9
A) Venituri curente
32837,1
27676,9
B) Venituri din operaţ.cu capital
2627,1
1548,0
C) Mijloace primite din bugetul republican
43719,3
26112,6
II. CHELTUIELI TOTAL
75819,4
54759,3
- servicii de stat cu destinaţie specială
7002,5
5194,2
- menţinerea ordinii publice şi apărarea naţională
2407,7
1899,2
- învăţământ
43453,3
35937,7
- cultură, artă, sport
2996,5
2706,3
-ocrotirea sănătăţii
281,2
900,0
- asigurarea şi susţinerea socială
4691,2
2690,2
- agricultura şi viticultura
6249,2
1249,1
- industrie şi construcţii
133,8
 
- transporturi, drumuri
424,9
725,9
- gospodăria comunală
3463,4
1387,9
- complexul pentru combustibil şi energetică
2636,5
1160,0
- alte cheltuieli neatribuite la grupele principale
2382,3
1403,8
III. DEFICIT – EXCEDENT +
+3364,1
+578,2

În structura cheltuielilor bugetare , acţiunile social-culturale ocupă 67,8% (pentru învăţământ – 57,3%, ocrotirea sănătăţii – 0,4%, cultură – 4,0%, asigurarea şi susţinerea socială – 6,1%) , pentru întreţinerea serviciilor cu destinaţie specială – 9,2% şi pentru menţinerea ordinii publice – 3,2%.
Excident bugetar la 01.10.2006 a constituit 3,4 mil lei.

Activitatea financiară a agenţilor economici

Din agenţii economici care şi-au onorat obligaţiunile prezentând dările de seamă financiare pentru trimestru III al anului 2005, 48% au obţinut profit în sumă de 23.6 mil lei , 42% au admis pierderi în sumă de 16.6 mil lei, 5% nu au avut rezultat financiar şi 5% au declarat lipsa activităţii economice.

Pe raion rezultatul financiar obţinut de agenţii economici în ianuarie –septembrie 2005 conform dărilor de seamă financiare (contabile) se prezintă astfel :

  Numărul întreprinderilor  

 

 
 

 

ă
raportoare din carerentabile
Total din care
294
119
40
6970
-agricultura,silvicultura,pescuitul
58
26
45
923
-industria prelucr.
48
12
25
1612
-energie electrică, gaze şi apă
4
 
 
-251
-construcţii
14
4
29
-1639
-comerţul
107
52
49
1178
-transport
19
10
53
2120
-alte activităţi
44
15
34
3027

Veniturile din vînzări ale agenţilor economici în ianuarie-septembrie 2005 pe principalele tipuri de activităţi se prezintă astfel:

  2005 2004 2005 în % faţă de 2004
TOTAL
Din care pe tipurile principale de activitate a agenţilor economici:
370.4
226.9
163.2
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura
90.6
41.4
218.8
Industria prelucrătoare
87.1
63.1
138.0
Energie electrică, apă şi gaze
1.4
1.2
116.6
Construcţii
4.0
5.5
72.7
Comerţ cu ridicata şi amănuntul
142.8
85.5
167.0
Transport
22.5
12.6
178.5
Alte activităţi
22.0
17.6
125.0

 

Rezultatul din activitatea operaţională a agenţilor economici în perioada ianuarie-septembrie 2005 se caracterizează în felul următor :
Mii lei

  Vînzări nete Costul vînzărilor   Profitul brut Alte venituri operaţi-âonale Cheltuielile perioadei Rezult. din activitat. operaţ.
Total
370439
315039
55400
5060
51067
9393
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura
90576
71245
19331
1489
13790
7030
Industria prelucrătoare
87181
75090
12091
781
14563
-1691
Energie electrică, apă şi gaze
1424
1241
183
39
469
-247
Construcţii
4075
3290
785
80
1622
-757
Comerţ cu ridicata şi amănuntul
142852
130015
12837
911
13128
620
Transport
22517
17619
4898
507
3258
2147
Alte activităţi
21814
16539
5275
1253
4237
2291

Vînzările nete ale agenţilor economici au constituit 370.4 mln lei , costul vînzărilor – 315.0 mln lei. Ponderea cea mai mare în volumul vînzărilor îi revine comertului – 38 %, industriei prelucrătoare-23% şi agriculturei – 24%.

Profitul brut ca element principal al rezultatului activităţii operaţionale a constituit 55.4 mln lei .
Cheltuielile perioadei s-au cifrat la 51.0 mln lei . Din activitatea operaţională s-a obţinut profit 9.3 mln lei . Au obţinut profit din activitatea operaţională agricultura 7.0 mln lei, transport 2.1, comert 0.6 mln lei

Rezultatul din activitatea economico-financiară a agenţilor economici în ianuarie-septembrie 2005 se prezintă astfel (mii lei):

  Rezultatul din activitatea operaţională Rezultatul din activitatea de investiţii Rezultatul din activitatea financiară Rezultatul din activ. economico financiară Profit net (pierdere netă)
Total
9393
-7389
4951
6955
6028
Agricultura, economia
Vînatului şi silvicultura
7030
-7573
1452
909
 
611
Industria prelucrătoare
-1691
-101
3405
1613
1603
Energie electrică, gaze şi apă
-247
-4
-
-251
-251
Construcţii
-757
-153
-729
-1639
-1641
Comerţ cu ridicata şi amănuntul
620
497
61
1178
1104
Transport
2147
 
-26
2121
1828
Alte activităţi
2291
-55
788
3024
2774

În rezultatul activităţii economico-financiare a agenţilor economici s-a obţinut profit în sumă de 6.9 mln lei. Cele mai mari profituri au fost admise de către întreprinderile din industrie, comert , agricultura.

Rentabilitatea vânzărilor (capacitatea întreprinderii de a obţine profit din activitatea de desfacere) în ianuarie-septembrie 2005 a constituit în total pe economia raionului – 14.9% (în comparaţie cu 12.8 % pentru ianuarie-septembrie 2004), inclusiv (în %):

  2005 2004
TOTAL
Din care pe tipurile principale de activitate a agenţilor economici:
14.9
12.8
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura
21.3
33.2
Industria prelucrătoare
13.8
2.2
Energie electrică, gaze şi apă
12.8
-11.0
Construcţii
19.2
21.1
Comerţ cu ridicata şi amănuntul
8.9
10.0
Transport
21.7
15.0

Valuta bilanţului contabil a constituit (Mil lei):

  01.10.2005 01.10.2004
Mii lei Ponderea, % Mii lei Ponderea, %
Active pe termen lung
Active curente
    Stocuri
    Creanţe pe termen scurt
    Investiţii pe termen scurt
    Mijloace băneşti
    Altele
Total active
370.0
451.8
205.2
229.5

 16.0
1.1
821.8
45.0
55.0
25.0
27.9

2.0
0.1
100
300.6
335.8
161.5
165.6

 8.3
0.4
636.4
47.2
52.8
25.3
26.1

1.3
0,1
100
    Capital propriu
    Datorii pe termen lung
    Datorii pe termen scurt
Total pasive
209.6
224.6
387.6
821.8
25.5
27.3
47.2
100
139.5
145.3
351.5
636.4
21.9
22.8
55,3
100

Darea de seamă contabilă generalizată la 01.10.2005 indică, că valuta bilanţului contabil a constituit 821.8 mln lei , faţă de 636.4 mln lei în perioada respectivă a anului precedent. În totalul patrimoniului întreprinderilor – 45.0% ocupă activele pe termen lung şi în special activele materiale pe termen lung.

Pasivele sânt reprezentate preponderent de datorii pe termen scurt – 47.2%, datorii pe termen lung – 27.3%, capitalul propriu – 25.5%.
Încasările şi plăţile mijloacelor băneşti ale agenţilor economici în ianuarie – septembrie 2005 se caracterizează astfel (mii lei):

    Inclusiv
Agricultura Industria prelucrătoare Energie electrică gaze şi apă Comerţ Transport
ÎNCASĂRI
478012
104465
160815
1333
144297
24531
1.din vînzarea producţiei mărfurilor şi serviciilor
368030
73357
97769
1312
130629
23763
2.din vînzarea activelor pe termen lung
1241
389
110
-
690
30
3.din primirea creditelor şi împrumuturilor
108741
30719
62936
21
12978
738
PLĂŢI:
396581
103835
112480
1317
123531
13381
1.furnizorilor şi 1antreprenorilor
351517
90005
105652
742
118530
10534
2.salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările sociale
37365
11257
5150
575
4149
2244
3.Plăţi pentru pro-curarea activelor pe termen lung
7619
2528
1678
-
827
603
4.Plata dividentelor
80
45
-
-
25
-

Plăţile băneşti furnizorilor şi antreprenorilor au constituit 351.5 mln lei din care comerţ – 34%, industria prelucrătoare-30%,şi agricultura–26%. Coeficientul suficienţei mijloacelor băneşti ne demonstrează că în această perioadă nu toate întreprinderile au dispus de mijloace băneşti primite din activitatea operaţională ( de bază) necesare pentru procurarea utilajului, sporirea producţiei şi plata devidentelor.

Creanţele şi datoriile întreprinderilor şi organizaţiilor

Structura creanţelor şi datoriilor pe termen scurt se prezintă după cum urmează (Mil lei):

  La 01.10.05 La 01.10.04 Structura la 01.10
2005,%
Creanţe pe termen scurt – total din care :
    Aferente facturilor comerciale
    Ale părţilor legate
    Cu bugetul
    Alte creanţe pe termen scurt
229.5
162.6
1.8
12.4
52.7
165.6
122.5
17.8
7.6
17.7
100
71
1
5
23
Datorii pe termen scurt – total din care :
    Datorii financiare pe term.scurt
    Datorii comerciale pe term.scurt
        - facturi comerciale
        - faţă de părţile legate
    Datorii pe term.scurt calculate
        - cu bugetul
387.6
77.1
218.7
182.2
1.2
91.8
12.4
351.5
49.2
235.3
162.5
21.0
67.0
10.1
100
20
56
47

24
3

Datele din tabel ne arată, că în întregime pe raion, datoriile pe termen scurt ale agenţilor economici depăşesc creanţele pe termen scurt cu 158.1 mln lei sau de 1,7 ori.

Creanţele şi datoriile pe termen scurt ale agenţilor economici pe tipuri de activitate se prezintă astfel (Mil lei)  :

  Creanţe pe termen scurt Datorii pe termen scurt
01.10.2005 01.10.2004 01.10.2005 01.10.2004
TOTAL
229.5
165.6
387.6
351,5
Agricultura
83.7
35.9
100.8
87.9
Industria
50.2
28.0
114.8
122.6
En.electrică,gaze, apă
0.8
3.1
1,8
11,8
Constructii
2.5
4.5
5.8
6.3
Comert
82.1
87.8
124.2
113.5
Transport
3,2
2.2
4.6
3.1
Alte activităţi
7.0
4,1
35,6
6.3

In total pe raion s-au marit creante cu 14% si datoriile cu 10% fata de 01.10.2004.
Coeficientul de rotaţie a creanţelor pe termen scurt (reflectă viteza de transformare a creanţelor pe termen scurt în numerar) în ansamblu pe raion este de 1,6 deci perioada de recuperare a creanţelor pe termen scurt este foarte indelungata. Pentru o activitate de producţie normală, perioada de recuperare trebuie să varieze în limitele rezonabilităţii 30-60 zile. Coeficientul de rotaţie a datoriilor pe termen scurt (indică viteza de plată a datoriilor întreprinderilor către terţi ) constituie în ansamblu pe raion – 0,9 deci durata de plată a acestor datorii este foarte îndelungată.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency