Causeni
 Pagina de Start  Economie  Raport pe anul 2005  Sectorul de producţie
Text smallText large

Sectorul de producţie

Industria

Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie, conform calculelor suplimentare estimative, în valoare circa 109.7mil lei (în preţuri curente) ceia ce constituie 111.0% (în preţuri medii ale anului precedent) faţă de anul 2004 .

Pe parcursul anului 2005 evoluţia volumului producţiei industriale a întreprinderilor mari şi mijlocii, cuprinse în cercetarea statistică lunară, este prezentată în felul următor :

Indicatorul În preţuri curente, mii lei În preţuri medii, mii lei
2005 În % faţă de aceiaşi perioadă anului 2004 2005 În % faţă de aceiaşi perioadă anului 2004
Ianuarie
5569
De 7,4 ori
4978
de 8,3 ori
Ianuarie-februarie
11076
154,7
10162
156,9
Ianuarie-martie
16904
97,7
15587
93,8
Ianuarie-aprilie
23996
95,8
22157
88,5
Ianuarie-mai
30202
186,8
27854
86,7
Ianuarie-iunie
36476
116,8
33912
109,2
Ianuarie-iulie
42458
113,8
39548
103,1
Ianuarie-august
48469
104,2
45205
94,4
Ianuarie-septembrie
60605
114,2
57208
103,5
Ianuarie-octombrie
70198
114,9
66094
103,2
Ianuarie-noiembrie
82819
122,2
77244
110,3
Ianuarie-decembrie
92804
121,8
86746
110,9

În anul 2005 întreprinderilor mari şi mijlocii cu capital privat le-au revenit – 99.1% din volumul total de producţie.

Volumul şi indicii producţiei industriale, în preţuri curente, după forme de proprietate se prezintă în tabelul de mai jos :

Datele sunt indicate in mii lei
  2005 2004 2005 în % faţă de 2004
TOTAL
92804
76214
121,8
Proprietate privată
32952
26965
122,2
Proprietatea întreprinderilor mixte cu participare străină
59852
49249
121,5

Producţia industrială în anul 2005 după tipuri de activităţi, pe cercul de întreprinderi mari şi mijlocii, cuprinse în cercetarea statistică lunară, se prezintă prin următoarele date:

Indicatorul În preţuri curente, mii lei 2005 în % faţă de 2004
2005 2004
TOTAL inclisiv :
86746
78210
110,9
I. Indistria prelucrătoare din care:
86746
78210
110,9
A. Industria alimentară şi a băuturilor inclusiv :
86385
77769
111,1
- fabricarea produselor lactate
556
743
74,8
- fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie proaspete
3306
3392
97,5
- prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
20094
17384
115,6
- fabricarea vinului
62429
56250
111,0
B. Producţia altor produse din minerale nemetalifere inclusiv :
361
441
81,9
- fabricarea cărămizilor
361
441
81,9

Situaţia din sectorul industrial este determinat de activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora în perioada de raport (conform datelor operative) le revine 100% din volumul total al producţiei obţinute.

Producţia principalelor produse industriale
    2005 2004 2005 în % faţă de 2004
Unt Tone
0,8
0,9
88,9
Brânzeturi Tone
13,4
17,9
74,9
Mezeluri Tone
50,7
50,5
100,4
Legume conservate Tone
2220,8
1255,0
177,0
Fructe congelate Tone
56,4
134,0
42,1
Pâine proaspătă Tone
413
432,7
95,4
Fructe prelucrate şi conservate Tone
5543
4778
116,0
Paste făinoase Tone
0,6
0,2
300,0
Vinuri naturale din struguri mii dal
702,9
615,9
114,1
Cărămidă din ceramică pentru construcţie mii buc.
503,0
618,0
81,4

Numărul scriptic mediu al personalului din industrie a constituit în perioada ianuarie-decembrie 2005 - 582 persoane, mărindu-se cu 19,8,0% faţă de perioada similară a anului 2004.

Productivitatea muncii în ianuarie-decembrie 2005 a constituit 149,0 mii lei, micşorându-se cu 7,4%.

Agricultura

Fitotehnie. Conform stării la 01 decembrie 2005 volumul producţiei principalelor produse agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 se prezintă prin următoarele date

  2005 (tone) 2005 în % faţă de 2004 (tone)
Cereale şi leguminoase pentru boabe, total (cu excepţia porumbului)
34787
88.3
Porumb pentru boabe
7712
52.3
Floarea soarelui2
6136
111.1
Tutun
37
94.5
Legume, total
2083
217.0
Fructe, total
3431
123.3
Struguri
2815
93.2

Roada medie a principalelor culturi agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se caracteruzează prin următoarele date:

  Roada medie la hectar, chintale 2005 în % faţă de 2004
Cereale şi leguminoase pentru boabe, total (cu excepţia porumbului)2
21.5
76.8
Porumb pentru boabe
20.5
78.8
Floarea soarelui2
9.9
113.8
Tutun
5.7
72.1
Legume, total
155.4
De 3 ori
Fructe, total
41.0
151.3
Struguri
33.3
100.0

Recolta medie în anul de raport se caracterizează prin majorarea accentuată a randamentului unui hectar de legume e 3,0 ri.

Sub roada anului 2005la 1 hecctar de semănături în gospodăriile agricole au fost întroduse cîte 21.8kg de îngrăşăminte chimice (recalculate la 100% substanţe nutritive), suprfaţa îngrăşată fiind extinsă cu 126.3faţă de anul 2004.

Zootehnie. Situaţia din sectorul zootehnic al raionului este determinată de situaţia în sectorul individual – gospodăriile populaţiei, în care este concentrată cea mai mare parte a producţiei animaliere.

În anul 2004 producţia animalieră (în întreprinderile agricole şi gospodăriile auxiliare ) se caracterizează prin următoarele date.

 

 

Ianuarie – decembrie
2005 2004 2005 în % faţă de 2004
Producţia(creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie)- total, chintale
959
895
107.1
- Bovine
23
19
121.0
- Porcine
932
870
107.1
- ovine
4
6
66.7
- păsări
-
-
-
Lapte, chintale
329
173
190.2
Ouă, mii buc.
-
1
-

Investiţii în capital fix

În anul 2005 din contul tuturor surselor de finanţare au fost utilizate circa 141 mil lei investiţii în capital fix (în preţuri curente), din care pe obiecte cu menire productivă – 134,6 mil lei, majorâdu-se respectiv cu 22% şi cu 20% faţă de nivelul anului precedent.

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale

  Ianuarie-decembrie
2005 (mii lei) În % faţă de 2004 (mii lei)
Investiţii în capital fix
140892,2
122
Din care :
 
 
- de menire productivă
134577,06
120
- de menire neproductivă
6315,1
163
Lucrări de construcţii-montaj
99275,37
de 4,1 ori

Analiza structurii investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate a arătat, că mărirea activităţii investiţionale a fost determinată, în temei, de sectorul public al economiei, cota parte a cărora în volumul total al mijloacelor însuşite a constituit 83%.

Structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie – decembrie 2005

  ă în % faţă de :
2004 Total
Investiţii în capital fix, total
140892,16
122
100,0
din care pe forme de proprietate :
 
 
 
- publică
117583,28
de 4,2 ori
83,5
- privată
10729,01
128
7,6
- mixtă (publică şi privată)
1154,0
21
0,8
- străină
1242,76
56
0,9
- a întreprinderilor mixte
10183,11
37
7,2

Întru realizarea procesului investiţional în anul 2005 au fost însuşite preponderant mijloacele proprii bugetare, cota parte a cărora a constituit 60% din volumul total al mijloacelor utilizate. Cota parte a investiţiilor străine în volumul total al mijloacelor însuşite a constituit 6%.
Structura investiţiilor în capital fix pe resurse de finanţare în perioada de raport a anului current, se prezintă astfel:

  Realizări,
mii lei
În % faţă de total
Investiţii în capital fix, total
140892,16
100,0
din care, finanţate din contul :
 
 
- mijloacelor bugetare
5011,7
3,6
- mijloacelor proprii ale agenţilor economici
125440,29
89,0
- mijloacelor investorilor străini
8275,97
5,9
- altor surse
2164,20
1,5

Volumul de bază al investiţiilor în capital fix a fost utilizat în construcţia obiectelor de menire productivă .
Construcţia locuinţelor s-a realizat numai de către populaţie.

În anul 2005 au fost date în folosinţă 15 case de lociut, suprafaţa totală a cărora constituie 1639 m2 .
În ianuarie-decembrie 2005 au fost date în folosinţă reţele de gaz şi apeduct cu o lungime respectiv de 4.5 km şi 11.6 km, construite magazine cu o suprafaţă comercială de 115,5 m2 .

Activitatea în antrepriză. În anul 2005 întreprinderile şi organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţie-montaj în valoare de 6179,5 mii lei (în preţuri curente ) sau cu 31% mai puţin faţă de perioada respectivă a anului trecut.

Evoluţia şi structura lucrărilor în antrepriză pe forme de proprietate ale organizaţiilor executante în perioada de raport se prezintă astfel :

  Numărul organizaţiilor   ă în % faţă de :
Incluse în RENIM cu tipul de activitate ”Const rucţii” Care au exercitat în perioada raportată lucrări în antrepriză 2004   total
Total
21
6
6179,5
69
100
din care , pe forme de proprietate
 
 
 
 
 
- publică
1
-
-
-
-
- privată
14
3
2553,2
106
41
- mixtă(publică şi privată)
6
3
3626,3
55
59


Datele privind structura lucrărilor în antrepriză executate în anul 2004 se prezintă după cum urmează :

  ă în % faţă de :
2004 total
Volumul lucrărilor în antrepriză executate 6179,5 69 100
din care :      
- lucrări investiţionale 296,2 86 4
- reparaţii capitale 2496,9 60 40
- reparaţii curente 3386,4 75 56

În structura lucrărilor executate predomină efectuarea lurărilor de reparaţii curente – 3386,4 mii lei, ponderea cărora în volumul total al lucrărilor executate a constituit circa 56%.

Transporturi

Transportul de mărfuri. În anul 2005 volumul de mărfuri transportate cu mijloacele de transport auto a unităţilor specializate a constituit 12.5 mii tone, ceia ce constituie 79.6% faţă de nivelul obţinut în anul precedent, iar parcursul mărfurilor a constituit numai 131.7% din volumul perioadei similare a anului precedent.

Transportul de călători. Numărul de călători transportaţi cu autobuze şi microbuze în întreprinderile specializate de transport auto, a fost de 1150.3 mii călători (exeptând mijloacele auto particulare) sau 99.4% faţă nivelul anului 2004. Parcursul pasagerilor cu aceste mijloace de transport auto a însumat 34.4 mil pasageri-km, sau 102.7% faţă de ianuarie – decembrie 2005.

Comerţul interior şi serviciile

În anul 2005 populaţiei i-au fost comercializate mărfuri de consum în valoare de 160,2 mil lei, volum superior celui din perioada corespunzătoare a anului 2004 cu 24%, în condiţii comparabile de preţuri. Creşterea a fost condiţionată, în principal, de majorarea vânzărilor de mărfuri prin intermediul unitîţilor comerciale din sectorul neorganizat (+51,4%).

Evoluţia vânzărilor de mărfuri cu amănuntul

      în % faţă de :
  2004   total
Volumul de vânzări cu amănuntul, total 160162,8 124,0 100,0
din care :      
- unităţile comerciale 128801,1 118,8 80,4
- pieţe 31361,7 151,4 19,6

În anul 2005, unităţile oficial înregistrate, au comercializat mărfuri în valoare de 128,8 mil lei (80,4% din volumul total al vânzărilor), volum superior celui înregistrat în anul 2004 cu 18,8%.

Structura volumului de vânzări cu amănuntul pe forme de proprietate

      în % faţă de :
  2004   total
Volumul de vânzări cu amănuntul, total 160162,8 124,0 100,0
din care , pe forme de proprietate      
- publică 2830,8 98,0 1,8
- privată 101701,3 127,0 63,5
- mixtă(publică şi privată) 847,1 86,8 0,5
- mixtă (cu participarea capitalului străin) 54783,6 121,2 34,2

Pe forme de proprietate comerţul cu amănuntul în această perioadă evoluiază astfel: vânzările agenţilor comerciali din sectorul public sau micşorat cu 2% faţă de nivelul înregistrat în anul precedent. Acestui sector i-a revenit doar 1,8% din volumul vânzărilor cu amănuntul. Sectorul privat a înregistrat la fel o creştere a volumului vânzărilor cu amănuntul cu 27,0% . Ponderea acestui sector în volumul total al vânzărilor a atins 63,5% .

În perioada de raport au fost realizate produse (prin unităţile oficial înregistrate) în sumă de 30,2 mil lei, ce e cu 2,6% mai puţin faţă de nivelul înregistrat în anul trecut, reprezentând doar 28,5% din volumul total al vânzărilor prin unităţile official înregistrate.

Conform situaţiei la 01.01.2006 stocurile de mărfuri existente în sectorul organizat de comerţ s-au cifrat la 23,4 mil lei, volum superior celui înregistrat la aceiaşi dată din anul precedent cu 44,3%, în condiţii comparabile.

Volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei în anul 2005, prin unităţile oficial înregistrate , se prezintă în felul următor :

    în % faţă de :
  2004   total
Volumul de servicii cu plată prestate populaţiei, total 70488.5 118.6 100.0
din care pe forme de proprietate :      
- publică 29394.4 120.6 41,7
- privată 14231.8 116.0 20,2
- mixtă(publică şi privată) 13119.9 133.9 18,6
- mixtă (cu participarea capitalului străin) 13742.4 105.5 19,5

În anul 2005, prin toate canalele oficial înregistrate, populaţiei i-au fost prestate servicii contra plată în sumă de circa 70,5 mil lei, rezultând în condiţii comparabile de preţuri o creştere de 18,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Actualităţi
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency