Causeni
 Pagina de Start Raionul Căuşeni Reportaje Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului
Text smallText large

Reportaje

Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului
 

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind

ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor 

Consiliului raional Căuşeni

 

I.                   Având în vedere deciziile Consiliului raional Căuşeni nr. 6/32 „Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef secţie cultură”, nr.6/33 „Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef direcţie generală învăţămînt, tineret, sport”, şi nr. 6/34 „Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru”  din 29.09.2011, în conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul raional Căuşeni

 

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU URMĂTOARELE FUNCŢII PUBLICE VACANTE:

 

·         Şef secţie cultură;

·         Şef direcţie generală învăţămînt, tineret, sport;

·         Şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru.

                                                                                                                                                            II. Informaţia necesară:

 

1. Denumirea autorităţii publice: Consiliul raional Căuşeni

 2. Sediul autorităţii: or. Căuşeni bd. M. Eminescu, 31

 3. Denumirea funcţiei publice vacante, scopul general, sarcinile de bază, cerinţe specifice şi cunoştinţe:

3.1. Şef secţie cultură:

 a) Scopul general al funcţiei: coordonarea implementării politicilor culturale şi normelor juridice în vederea dezvoltării culturii în raion, asigurând dezvoltarea eficientă a instituţiilor de cultură şi artă din raion.

 b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicilor statului în domeniul culturii.
 2. Coordonarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare  a patrimoniului cultural şi dotarea instituţiilor de cultură.
 3. Coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, muzee).
 4. Coordonarea politicii de personal în instituţiile de cultură.
 5. Conducerea/managementul secţiei cultură.

c) Cerinţe specifice:

Studii:  superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul culturii.

 Experienţă profesională: cel puţin 3 ani în domeniul culturii.

Cunoştinţe:  

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu;

-          cunoaşterea domeniului managerial strategic al culturii;

      -    cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit);

      -    cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel; navigare Internet.

 

3.2. Şef direcţie generală învăţămînt, tineret, sport

 a) Scopul general al funcţiei: Asigurarea promovării şi realizării politicii educaţionale a statului în domeniul învăţămîntului, conducerea şi organizarea eficientă a activităţii direcţiei.

 b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

                   1.   Implementarea politicii educaţionale de stat în instituţiile de învăţămînt din raion.

                   2.   Coordonarea procesului de perfecţionarea a reţelei instituţiilor de învăţămînt în   

                          teritoriu.

3.       Coordonarea politicii de personal în instituţiile de învăţămînt.

            4.   Conducerea/managementul direcţiei generale învăţămînt, tineret, sport.

 c) Cerinţe specifice:

 Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul învăţămîntului.  

 Experienţă profesională: minim 5 ani  stagiu în învăţămînt,

-   în mod obligătoriu – grad didactic sau managerial.

Cunoştinţe:    

                  Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniu, a legislaţiei muncii;

                Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice;

                Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)

                Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

            3.3. Şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

 

a) Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă şi asigurarea activităţii Serviciului prin promovarea politicii şi strategiei statului în domeniul relaţiilor funciare şi dezvoltării social-economice a raionului.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

  1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
  2. Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
  3. Ţinerea cadastrului funciar;
  4. Ţinerea monitoringului funciar;
  5.  Promovarea programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solului.

c)Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul cadastrului

 Experienţă profesională: minimum 3 ani stagiu de muncă în  cadastrul funciar.

Cunoştinţe:

-     Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, prioritar a celei din domeniul funciar;

-          Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;

-          Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel; MapInfo, AutoCad, navigare Internet;

  -    Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)

 Abilităţi:

lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor,    instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

 

Atitudini/comportamente:

respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

III. Condiţiile de participare la concurs:

 

IV. Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • cunoaşterea limbii de stat.

 

V.  Persoanele interesate depun următoarele documente:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare pentru ultimii 4 ani;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

 

VI. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 21 noiembrie 2011, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor: Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31),  biroul nr. 24;

 • telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Gluh Ludmila, consultant resurse umane, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

            *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

·   Constituţia Republicii Moldova;

·   Regulamentul de activitate a Consiliului raional Căuşeni, aprobat prin decizia nr. 5/1 din 17.08.2011;

·   Acte normative în domeniul serviciului public:

-    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-    Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-    Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-    Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-    Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-    Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-    Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

·   Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·         Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·         Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·         Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·         Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10.06.2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordonarea Consiliului raional” (pentru autorităţile administraţiei publice locale)

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

Pentru funcţia publică vacantă  şef secţie cultură:

-          Legea culturii, nr.413-XIV din 27.05.1999;

-          Legea privind ocrotirea monumentelor, nr.1530-XII din 22.06.1993;

-          Legea cu privire la biblioteci, nr.286-XIII din 16.11.1994;

-          Legea privind meşteşugurile artistice populare, nr.135-XV din 20.03.2003;

Comentarii
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency