Causeni
 Pagina de Start  Consiliul Raional  ?tiri  Concurs pentru suplinirea funcţiei publice
Text smallText large

?tiri din Consiliul Raional

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice
Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante
Marţi, 3 Aprilie 2012

                                                                                   Anexă
                                                                                   la dispoziţia Preşedintelui raionului Căuşeni
                                                                                   nr. __         din “_______” _________ 2012


A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, modificată prin Legea nr.98 din 28 mai 2010 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009
ANUNŢĂ
         I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist principal la Centrul raional Căuşeni de Resurse şi Asigurare a Durabilităţii Investiţiilor din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.
 II. Scopul general al funcţiei: Facilitarea procesului de dezvoltare durabilă a localităţilor din raion prin identificarea şi valorificarea resurselor locale şi investiţionale  Asigurarea durabilităţii investiţiilor valorificate la nivel de raion prin oferirea asistenţei tehnice şi instruirii în domeniul managementului dezvoltării comunitare. Promovarea bunelor practici locale şi externe de dezvoltare comunitară şi susţinerea  actorilor comunitari în aplicarea lor. 
   III. Sarcinile de bază:
           1.    Promovarea dezvoltării locale durabile în comunităţile din raion;
2.    Asigurarea durabilităţii investiţiilor valorificate la nivel de raion prin elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de asigurare a durabilităţii;
3.    Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ subdiviziunilor Consiliului raional, primarilor comunităţilor din raion în vederea dezvoltării capacităţilor locale de atragere a investiţiilor şi asigurarea durabilităţii lor.
     IV. Condiţiile pentru participare la concurs:
-      deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-    dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
-    neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-    lipsa antecedentelor nestinse;
-    nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
-    cunoaşterea limbii de Stat;
-    studii superioare de licenţă sau echivalente, pentru funcţia de specialist principal la Centrul raional Căuşeni de Resurse şi Asigurare a Durabilităţii Investiţiilor din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni;
-    cunoştinţe de operare la calculator;
-    cunoaşterea limbii ruse şi a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat; citit/scris/vorbit,
-   experienţă de muncă în domeniul managementului investiţional – minim 3 ani.
   V. Documentele ce urmează a fi prezentate:
a)  Formularul de participare.
b)    Copia buletinului de identitate.
c)    Copia actelor  de studii.
d)    Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.
e)    Copia (extrasul) carnetului de muncă.
f)    Certificatul medical.
g)    Cazierul judiciar.
   VI. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 25 aprilie 2012, ora 17:00.
 VII. Locul depunerii documentelor:  Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.24; telefon de contact – (243) 2 23 48;
VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, consultant resurse umane, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.
NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
•    Acte normative în domeniul serviciul public
-    Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-    Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-    Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-    Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-    Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-    Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-    Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
•    Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
-    Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
-    Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-    Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
-    Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
-    Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10.06.2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordonarea Consiliului raional” (pentru autorităţile administraţiei publice locale)
•    Acte normative în domeniul de specialitate
-    Strategia Republicii Moldova de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.234 din 13.10.2006;
-    Legea Republicii Moldova nr.   cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător;
-    Legea nr.1555-XIII din 25.02.1998 privind Banca pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei.

//  Comenteaz? articolul  |  Toate ?tirile

Alte ?tiri
Comentarii
Actualit??i
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency