Causeni
 Pagina de Start  Agricultură  ?tiri  Concurs,şef adjunct al Direcţiei Agricultura
Text smallText large

?tiri din Agricultură

Concurs,şef adjunct al Direcţiei Agricultura
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct al Direcţiei Agricultura
Vineri, 6 Aprilie 2012

                     A N U N Ţ
Direcţia agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, modificată prin Legea nr.98 din 28 mai 2010 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009,

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef adjunct al Direcţiei, responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale  .
Scopul general al funcţiei: fundamentarea multilaterală a politicii agrare, Supravegherea respectării normelor juridico – administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.
     Sarcinile de bază: - Promovarea politicii agrare, inclusiv: consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale;
- Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă, şi a resurselor naturale şi tehnogene agricole;
- Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare  şi contracararea proceselor negative la monopolizarea acestor procese;
Condiţiile de participare la concurs:
-    Cetăţean al Republicii Moldova.
-    dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
-    neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-    lipsa antecedentelor nestinse;
-    nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
-    Studii superioare de licenţă sau echivalente.
-    Cunoaşterea limbii de Stat.
-    Cunoştinţe de operare la calculator.
-    Cunoştinţe în domeniul tehnologiei creşterii  culturilor agricole.
-    Experienţă de muncă în domeniul agriculturii şi administraţiei publice de cel puţin 3 ani.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
a)    Formularul de participare.
b)    Copia buletinului de identitate.
c)    Copia actelor  de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională.
d)    Copia (extrasul) carnetului de muncă
e)    Cazier judiciar.
 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 20 aprilie 2012, ora 17:00.
 Locul depunerii documentelor:  Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Căuşeni  (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.11; telefon de contact – (243) 2 33 95;
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Ilieş Viorica, specialist principal al Direcţiei.
NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
•    Acte normative în domeniul serviciul public
-    Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-    Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-    Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-    Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-    Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-    Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-    Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
•    Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
-    Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
-    Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
-    Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
-    Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
-    Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10.06.2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordonarea Consiliului raional” (pentru autorităţile administraţiei publice locale)
•    Acte normative în domeniul de specialitate
ORDINUL MAIA CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI DE ARMONIZARE A LEGISLATIEI PENTRU ANUL 2012
Ordinul MAIA nr 175 din 03.10.2011 cu privire la modificarea anexei nr.108 din 13.06.2011
Strategia în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015
Priorităţile strategice pentru activităţile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova în anii 2011 – 2015

//  Comenteaz? articolul  |  Toate ?tirile

Alte ?tiri
Comentarii
Actualit??i
Hartă site  |  Termeni şi condiţii  |  Mod de utilizare  |  Contacte
©2007 Consiliul Raional Căuşeni. Toate drepturile rezervate.
Developed by Web Consulting Agency