Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 07 September 2017

Primăria Săiți anunță concurs

ANUNȚ

În baza Legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul sătesc Săiți anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din cadrul primăriei.

Scopul general al funcţiei:

Reglementarea problemelor funciare în cadrul primăriei.

Sarcinile de bază:

  1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;
  2. Completarea registrului cadastral a deţinătorilor de terenuri;
  3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt;
  4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;
  5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului;
  6. Prezentarea informaţiei din agricultură.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul cadastrului sau administrației publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au antecedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Săiți, tel. 0243-52-2-36; în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md şi pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 25.09.2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: –doamna Musteața Rodica, secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia concursului:

·Constituţia Republicii Moldova;

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);

-Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

-Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003;

-Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

-Lega cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004;

-Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012;

-Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting