Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 10 January 2019

Primăria Opaci anunță Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacantă de secretar al Consiliului sătesc Opaci

ANUNȚ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009,Consiliul sătesc Opaci anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacantă de secretar al Consiliului sătesc Opaci.

Scopul general al funcţiei

Organizarea eficientă a consilierilor Consiliului local, managmentul eficient al activităţilor Consiliului în vederea asigurării legalităţii şi realizării optime ale obiectivului acestuia.

Sarcinile de bază

-Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului local

-Asigurarea comunicării actelor adoptate de Consiliul local.

-Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii: (vezi art.27 din Legea 158)

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalenteîn domeniul dreptului sau administrației publice;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă (cel puţin 3 ani);

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au antecedente penale;

-Nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;

-În ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Declarație pe proprie răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor. (Cazierul juridic se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Opaci , tel. 024373236, 024373160,în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării lui pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni și pe portalul www.cariere.gov.md .

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:–secretarul comisiei de concurs BATRÎNAC Serghei

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de secretar al Consiliului sătesc Opaci.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

- Codul funciar (completați prin ce au fost aprobate toate codurile indicate în listă ?)

- Codul civil

-Codul de Procedură Civilă

-Codul Muncii

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

  -Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

  -Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

  -Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

  -Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

  -Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate:

  -Legea cu privire la actele normative (nr.100 din 22.12.2017);

  -Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

  -Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523-XIV din 16.07.1999);

  -Legea privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018;

  -Regulamentul cu privire la modulde transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31.12.2015

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting