Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 01 August 2018

Primăria Hagimus anunță concurs la funcția de specialist în percepere fiscală

Aviz

În baza Legiinr.158-XVIdin4iulie2008cuprivirela funcţiapublicăşistatutulfuncţionaruluipublic şi aRegulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, Primăria satului Hagimus anunţă:

Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist în perceperea fiscală în Primăria Hagimus pentru o perioadă determinată

Pentru funcţia de specialist în perceperea fiscală:

Scopulgeneralalfuncţiei:

Acumulareaimpozitelorşitaxelorlocaleînbugetulprimăriei.

Sarcinile de bază:

  -Asigurareaevidenţeiintegraleşiconformăacontribuabililor,asigurăevidenţaobligaţiilorfiscale,inclusivşiarestanţelor;

  -Asigurareaserviciuluicudocumentelenecesarepentruţinereaevidenţeiobligaţiilorfiscale,cublanchetealedărilordeseamăfiscale,cuavizedeplatăşichitanţede

  recepţieaplăţilorfiscale,precumşialtedocumentenecesarelaacumulareaimpozitelorşitaxelorlocale;

  -Popularizarealegislaţieifiscalecontribuabililor,referitorlaimpoziteleşitaxeleînvigoare,modulşitermenullordeachitare;

  -CoordonareaactivităţiicuInspectoratulFiscaldeStatCăuşeni;

  -Transferarealabugetasumelorîncasatecaimpozite,taxe,majorărideîntîrzieri,amenziîntermeniistabiliţidelegislaţie.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale);

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă (cel puţin 3 ani);

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul Asigurareaevidenţeiintegraleşiconformăadministraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul judiciar, va fi înlocuit cu declaraţie pe propria răspundere.

Cazierul juridic se prezintă de către învingătorul concursului.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului , care se află în localul Primăriei Hagimus,tel. 0243 58 500,în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunțului pe www.cariere.gov.mdo pe pagina WEB a Consiliului raional Căuşeni.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: LilianaVîrlan, secretarul comisiei.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantădespecialist în perceperea fiscală în cadrul Primăriei satului Hagimus

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul de specialitate la funcţia de specialist în perceperea fiscală:

  -Codul Fiscal VII “Taxele locale”, nr.1163-XIII din 24.04.1997;

  -Titlul VII nr.94-XV privind taxele locale, nr.93-XV din 01.04.2004;

  -Legea privind punerea în aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal nr.94-XV din 01.04.2004;

  -Legea privind modificarea unor acte legislative nr.155-XVI din 21.06.2005.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting