Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 24 September 2018

Primăria comunei Fîrlădeni anunță concurs pentru suplinirea funcţiei de contabil-şef

Aviz

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009 , primăria comunei Fîrlădeni anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de contabil-şef în primăria comunei Fîrlădeni.

Scopul general al funcţiei:

Coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate – financiară la nivelul întîi.

Sarcinile de bază:

-elaborarea bugetului primăriei;

-asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuelilor bugetare;

-perfectarea şi întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice;

-asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile;

-calcularea şi achitarea salariilor;

-întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă;

-organizarea şi exercitarea controlului financiar, preventiv şi de gestiune.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) în domeniul contabilităţii (cunoaşterea programelor 1C ,WORD,EXCEL );

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice;

-Experienţă profesională în domeniul contabilităţii, preferabil 1 an vechime.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmeză a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului , care se află în localul primăriei comunei Fîrlădeni , tel. (024357238, în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni și pe portalul cariere.gov.md.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Gorbatiuc Evghenia – secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă de contabil şefîn cadrul primăriei comunei Fîrlădeni

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

·Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994);

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

-Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;

-Legea contabilității, nr.113 din 27.04.2007;

-Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI şi VII şi Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI şi VII);

-Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting