Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 29 December 2017

Primăria Baccealia anunță concurs

A V I Z

În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Baccealia anunță

Concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante de contabil-șef în primăria Baccealia.

Scopul general al funcției:

Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate –financiară la nivelul întîi.

Sarcinile de bază:

Elaborarea bugetului primăriei;

Asigurarea estimărilor veridice și economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor bugetare;

Perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice;

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile;

Calcularea și achitarea salariilor;

întocmirea și prezentarea dărilor de seamă;

organizarea și exercitarea controlului financiar, preventiv și de gestiune;

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

dețin cetățenia Republicii Moldova;

posedă limba de stat;

studii superioare de licență sau echivalente(medii speciale) în domeniul contabilității

(cunoașterea programelor 1C WORD și EXCEL);

n-au atins vîrsta necesară obținerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

cunoștințe privind legislația în domeniu;

cunoștințe de operare la calculator(obligatoriu);

nu au antecedente penale;

cunosc specificul funcționării structurilor în domeniul administrației publice;

experiență profesională în domeniul contabilității preferabil un an vechime;

Documente ce urmează a fi prezentate:

Formulare de participare;

Copia buletinului de identitate;

Copia diplomei de studii;

Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specialitate;

Copia(extrasul) carnetului de muncă;

Cazierul juridic;

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele

originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei comunei Baccealia, tel.(0243) 79-5-86 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunțului pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni și pe portalul cariere.gov.md.

Termen limită de depunere a dosarelor ___17.01.2018____.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Pocnea Anastasia, secretarul comisiei de concurs. Tel. 0243-79-5-86.

Bibliografia recomandată pentru concursul la funcția publică temporar vacantă de contabil șef în cadrul primăriei comunei Baccealia

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

*Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul

funcționarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului

public;

-Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a

proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici

și a unor persoane cu funcție de conducere;

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

-Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

-Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;

-Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind

salarizarea funcționarilor publici.

* Acte normative în domeniul administrației publice locale:

- Legea nr.435 din 28 .12.2006 privind administrația publică locală;

- Legea nr.238 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova;

-Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ teritorială a

Republicii Moldova;

-Legea cu privire la petiționare(nr.190-XIII din 19.07.1994).

*Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil șef:

-Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

-Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007;

-Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI,

VII și Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor Vi și VII);

-Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei”.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting