Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI 2021
 

Agenda locala a antreprenorului 2021

„Crede că vei reuşi şi o să reuşeşti" - Dale Carnegie

Sarcinile principale ale Secţiei economie din cadrul Direcţiei economie, construcţii şi infrastructură sunt:

·Promovarea şi dezvoltărea în teritoriul administrat a politicii statutului în domeniului antreprenoriatului, coordonarea măsurilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

·Acordarea suportului informaţional şi consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business.

·Contribuirea la organizarea procedurilor de achiziţii publice, susţinerea aplicării în domeniul achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii pe teritoriul raionului.

·Asigură ajutorul consultativ instituţiilor bugetare din raion şi operatorilor economici în problemele achiziţiilor publice, la solicitare, aduce la cunoştinţă tuturor operatorilor modificările apărute în procedura de achiziţii publice.

·Acordă susţinere metodologică, informaţională, consultativă, prin diferite seminare de instruire a operatorilor economici şi a autorităţilor publice locale.

·Oferă consultaţii migranţilor reîntorşi acasă după mai mulţi ani de muncă în străinătate, care vor să înceapă o viaţă nouă. Ei sunt informaţi cu Ghidul care este structurat pe problemele cu care se confruntă cel mai frecvent migranţii care revin acasă şi arată acţiunile pe care trebuie să le întreprindă, date de contact a instituţiilor la care pot să apeleze.

Colaborare:

  ·Ministerul Economiei şi Infrastructurii;

  ·Autorităţile Publice Locale;

  ·Camera de Comerţ şi Industrie;

  ·Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM);

  ·Agenţii economici ş.a.

Programele de suport în afaceri, implimentate de ODIMM

(Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) sunt:

  ·Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie (PARE 1+1);

  ·Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA);

  ·Fondul de Garantare a Creditelor (FGC);

  ·Programul Naţional „START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă"

  ·Programul-pilot „Femei în Afaceri”;

  ·Programul de subvenţionare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii .

Pentru gestiunea eficientă a afacerii, instruire, suport, informare, detalii, puteţi apela la

Centrul de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri din cadrul ODIMM

tel.022-22-57-99, sau accesaţi pagina web: www.odimm.mdE-mail: office@odimm.md

Director general

Iulia COSTIN

+373 22 295 742

Coordonator

Oxana PALADICIUC

+373 22 225 380

Programul- pilotFemei în Afaceri

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei. Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului – pilot ”Femei în Afaceri”.

Programul este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

1.Creșterea oportunităților economice pentru femei, prin reducerea barierelor la inițierea sau dezvoltarea unei afaceri;

2.Facilitarea accesului la investiții și asistență pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei, menite să complementeze suportul financiar şi non-financiar disponibil la moment pentru femeile antreprenoare din Republica Moldova;

3.Crearea unui model național integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin, care vizează diferite etape de dezvoltare a businessului: de la planificarea afacerii (inițiere) - la întreprinderi nou create şi până la afaceri în creștere;

4.Consolidarea infrastructurii naționale de suport a ÎMM-lor, prin extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le confruntă femeile în afaceri;

5.Contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen şi dezvoltarea economică.

Programuleste destinat femeilor care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale și va acorda suportul pentru femeile antreprenoare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii:


Criterii de eligibilitate:

 • Femeie, cetățean al Republicii Moldova;
 • Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă.

Componentele Programului: Programul are trei componente de bază. Acestea reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile diferite de sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a întreprinderii.

Principalele caracteristici ale fiecărei etape de suport sunt:Domeniile eligibile
vizează afacerile planificate, fondate şi gestionate de către femei, cetățean al Republicii Moldova, din toate sectoarele economiei.

Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor create și gestionate de femei:

1.inovative (produs, proces, organizațional, design) și cu potențial de export;

2.non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;

3.din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului;

4.din domeniul producerii, tehnologiei informației și comunicații și care oferă servicii/produse companiilor mari;

5.din zone rurale.

În cadrul Componentei ”Suport la inițierea afacerii”, femeile participante vor beneficia de:

 • Instruire antreprenorială;
 • Consultanță la întocmirea planului de afaceri;

·Îndrumare la demararea afacerii.

ROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1”

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:

Lători migranţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

1.cetăţean al Republicii Moldova;

2.lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

3.intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

4.dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

Solicitanţii programului PARE trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

1.Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;

2.Societate cu răspundere limitată;

3.Gospodărie Ţărănească (de fermier);

4.Cooperativa de producere;

5.Cooperativa de întreprinzător.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

1.importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;

2.comerţul sub orice formă;

3.fiduciare şi de asigurări;

4.fonduri de investiţii;

5.bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;

6.schimb valutar şi lombard;

7.jocuri de noroc;

8.achiziţia bunurilor imobiliare;

9.servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;

10.servicii de imigrare sub orice formă;

11.servicii notariale, juridice şi de avocat.

PRIORITĂŢILE Programului “PARE 1+1”

1.Crearea de noi locuri de muncă;

2.Orientarea la export;

3.Substituirea importurilor;

4.Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;

5.Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone descarcă;

6.Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr.telefon: 022 22 50 01; 022 21 16 48; 022 21 16 73

E-mail: pare@odimm.md

Persoane de contact: Daniela Dascaliuc, Ludmila Crăciun, Aliona Volcov, Ecaterina Jechel

Ce este Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) ODIMM?

FGC ODIMM este un instrument de suport antreprenorial, creat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care are misiunea de a emite garanții financiare ce garantează creditele solicitate de Întreprinderile Mici și Mijlocii de la instituțiile financiare partenere (Băncile comerciale).

GARANȚIA FINANCIARĂ este un angajament în formă scrisă față de o bancă comercială parteneră, asumat de către ODIMM, privind asigurarea cu gaj suficient a creditelor acordate Întreprinderilor Mici și Mijlocii conform Produselor de garantare gestionate.

Ce presupune un Produs de garantare?

PRODUS DE GARANTARE - oferta cu condiții specifice de garantare pentru fiecare tip de garanție financiară, ce garantează creditele solicitate de ÎMM-uri de la băncile comerciale și acoperă de la 50% până la 80% din suma creditului contractat, cu o valoare de până la 5 mln lei.

Întreprinderi Debutante

Suma maximă a garanției emise: 500 000 MDL;,

Cota maximă de garantare: 80% din suma creditului solicitat;

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Durata de activitate a companiei: Maxim 12 luni;

Cerințe specifice: Întreprinderea va respecta cumulativ următoarele condiții: desfășoară pentru prima dată activitate economică prin intermediul unei SRL; se încadrează în categoria întreprinderilor micro (cel mult 9 salariați, cifra de afacere anuală până la 9 mil. lei sau active totale până la 9 mil. lei), iar administratorii și fondatorii sunt persoane fizice care la momentul înregistrării companiei, au vârsta cuprinsă între 18-35 ani și numărul de asociați nu depășește 5 persoane.

Întreprinderi nou-create

Suma maximă a garanției emise: 700 000 MDL;,

Cota maximă de garantare: 70% din suma creditului solicitat;

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Cerințe specifice: Durata de activitate a companiei mai mică de 12 luni, inclusiv companiile ce au peste 12 luni de la data înregistrării, însă activitatea de facto a început cu maxim 12 luni până la momentul depunerii cererii de credit;

Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori

Suma maximă a garanției emise:

- 1 000 000 MDL pentru întreprinderile cu o activitate mai mică de 12 luni;

- 3 000 000 MDL pentru întreprinderile cu o durată a activității mai mare de 12 luni.

Cota maximă de garantare: 70% din suma creditului solicitat.

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Cerințe specifice: Vârsta fondatorilor între 18-35 ani.

Întreprinderi fondate sau gestionate de femei antreprenoare

Suma maximă a garanției emise:

- 1 000 000 MDL pentru întreprinderile cu o activitate mai mică de 12 luni;

- 3 000 000 MDL pentru întreprinderile cu o durată a activității mai mare de 12 luni;

Cota maximă de garantare: 70% din suma creditului solicitat.

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Cerințe specifice: întreprinderea are cel puțin o femeie ca fondator/asociat (51% cota în capitalul social) sau este administrată de femei.

Întreprinderi active

Suma maximă a garanției emise: 3 000 000 MDL.

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Cota maximă de garantare: 50% din suma creditului solicitat.

Durata de activitate a companiei: Mai mare de 12 luni.

Întreprinderi exportatoare sau orientate spre export

Suma maximă a garanției emise: 5 000 000 MDL.

Termenul maxim de garantare:

- 36 luni pentru creditele destinate completării mijloacelor circulante;

- Pentru creditele investiționale perioada de garantare poate acoperi toată durata contractului de credit.

Cota maximă de garantare: 50% din suma creditului solicitat.

Durata de activitate a companiei: Mai mare de 24 luni.

Cerințe specifice: întreprinderea deja exportă bunuri/ produse sau proiectul finanțat va permite companiei orientarea spre export.

Garanții financiare pentru companiile afectate de criza pandemică

Cum poți aplica pentru o garanție financiară destinată ÎMM-lor afectate de criza pandemică COVID-19?

În cazul în care compania ta a înregistrat o scădere a veniturilor din vânzări în perioada anului 2020, comparativ cu perioada similară a anului 2019, practic sunteți eligibil la acest produs de garantare.

În cadrul acestui Produs de garantare, ÎMM-le au posibilitatea să solicite credite pentru capital circulant garantate de stat în proporție de până la 80%, cu un comision de garantare zero, aplicat până la 31.12.2021.

Concomitent, companiile ce solicită credite investiționale pot beneficia de garanții ce vor acoperi până la 80% din credit cu o valoare de maxim 5 mln. lei, nefiind limitată suma maximă a creditului.

Din partea companiei se solicită doar cererea de solicitare a garanției financiare la una dintrebăncile partenereunde urmează să accesați creditul, precum și un certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat cu privire la restanțele* față de Bugetul Public Național la data solicitării sau o declarație pe propria răspundere privind lipsa acestora.

*În cazul înregistrării unor restanțe la BPN, veți fi obligat să le plătiți din resursele proprii sau din resursele creditare contractate.

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi:

Email:

garantare@odimm.md

Telefon:

+373 (22) 211 552 - Iaroslav Rurac
+373 (22) 226 070 - Vadim Indoitu

Fax:

+373 (22) 295 797

http://www.odimm.md

Program de instruire continuă Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA)

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.

Modulele de instruire propuse sunt:

* Planificarea strategică a afacerii;

* Managementul financiar;

* Marketing online;

* Bazele marketingului;
* Tehnici eficiente de vânzare și negocieri;
* Evidența contabilă și administrarea fiscală;
* Legislaţia muncii;
* Managementul ecologic pentru ÎMM.

Cursurile se vor derula timp de 2 zile (21 ore academice)

Partenerii ODIMM în desfăşurarea Programului sunt Secţiile de economie a Consiliilor raionale şi Prestatorii de Servicii în Afaceri.

Cursurile de instruire se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Antreprenorii doritori de a participa în cadrul cursurilor de instruire au posibilitatea de a alege locul participării la seminar.

Inregistrarea la curs se face doar prin completarea formularului online: www.odimm.md.

Informaţii suplimentare puteţi obţine prin intermediul

Info Line la numărul (022) 22 53 84 administrată de ODIMM.

Persoana de contact : Oxana CONSTANTINOVA, Coordonator.

Programul de subvenţionare a participării

agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii:

Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor beneficia de compensare parţială a spaţiului expoziţional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii Cheltueli eligibile: 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/tîrg, dar nu mai mult de 1000 lei; 50% din costul arendei spațiului expozițional, dar nu mai mult de 4000 lei.

Mecanismul de participare la Program este unul foarte simplu

constiuit din 3 paşi:

1) Famialiarizarea cu Condiţiile de Participare la Program.

2) Completatarea Formularul de Participare la Program şi şi expedierea lui la poşta electronică expozitie@odimm.md

3) După achitarea spaţiului expoziţional Organizatorului expoziţiei întreprinderile eligibile vor prezenta la ODIMM următoarele acte:

·Cererea de subvenţionare.

·Certificatul de înregistrare a întreprinderii (patenta);

·Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;

·Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;

·Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;

·Copia adeziunii contract.

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 022 21 05 53 sau prin poşta electronică expozitie@odimm.md, persoana de contact Ana Sochirca.

Programul Național “START PENTRU TINERI”:

o afacere durabilă la tine acasă”

Ești tânăr și ai o idee de afacere, dar întâmpini dificultăți la realizarea ei?! ODIMM te susține. Participă la Programul Național „Start pentru tineri” și transformă-ți ideea într-o afacere de succes chiar în localitatea ta. Sunt eligibili la Program tinerii cu vârtsa cuprinsă între 18 și 35 de ani. Programul îți oferă suport informațional, consultanță, mentorat și suport financiar în valoare de până la 180 de mii de lei.

Derularea Programului va include 4 etape:

Etapa 1. Identificarea ideilor de afaceri – Hackaton

Activitățile incluse: Orientarea și identificarea ideilor de afaceri.Scopul acestei etape este de a stimula creativitatea tinerilor din toată țara privind generarea ideilor de afaceri și identificarea celor mai viabile și inovatoare potențiale idei de afaceri, inclusiv prin accesarea noilor oportunități deschise de cadrul de dezvoltare durabilă.

Etapa 2. Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială

Activitățile incluse: selectarea tinerilor în baza ideilor de afaceri prezentate în nota de concept; instruirea în inițierea afacerii; elaborarea și prezentarea proiectului investițional; accesarea suportului consultativ prin „business voucher”. Scopul etapei date este de a oferi suport tinerilor în testarea ideii de afaceri și elaborarea proiectului investițional.

Etapa3. Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă

Activitățile incluse: selectarea și finanțarea proiectelor investiționale; mentoratul antreprenorial. Scopul acestei etape constă în selectarea celor mai viabile și inovatoare proiecte investiționale pentru ulterioara finanțare.

Etapa 4. Monitorizare și suport post-finanțare

Activitățile incluse: evaluarea rezultatelor implementării proiectului investițional și corespunderii cu indicatorii planificați. Scopul acestei etape constă în realizarea procesului de gestiune a tuturor componentelor și etapelor Programului și evaluarea rezultatelor cantitative și calitative stabilite.

Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.Pentru realizarea scopului sunt stabilite următoarele obiective specifice ale Programului:

 • dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin asigurarea suportului informațional, consultativ și educațional
 • susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri, cu accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar contribui la dezvoltarea durabilă
 • facilitarea implementării inovațiilor, a transferului tehnologic și de know-how
 • creșterea numărului întreprinderilor active și a locurilor de muncă în zonele rurale

Aplică acum și construiești o afacere durabilă la tine în localitate!

Contacte:

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et 3,

Tel: +373 22 21 15 73

e-mail:start_tineri@odimm.md

Persoane de contact:Olesea Frunză, Corina Găluscă, Dina Ciochina

Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMMreprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor pe piețele interne și externe.

Obiectivele instrumentului:

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților antreprenorilor privind oportunitățile e-comerț și conversie a vânzărilor produselor finite prin instrumentele de e-comerț;

Facilitarea accesului IMM la servicii de suport în calea de digitalizare, planificare, înțelegere și adoptare a instrumentelor de digitalizare;

Consolidarea capacităților instituțiilor de suport în afaceri de a oferi informații calificate ÎMM în materie de facilitare a e-comerț.

Instrumentul de suport este structurat în 4 etape:

COMPONENTA I – INFORMARE ȘI COMUNICARE

1.Informarea ÎMM despre beneficiile, importanța și avantajele digitalizării activității companiei prin organizarea de webinare și evenimente online pe tematici relevante;

2.Promovarea consumului de produse autohtone, utilizarea platformelor și instrumentelor de comerț electronic și a necesității de suport al întreprinderilor locale prin evidențierea avantajelor economice și sociale, precum și transpunerea lor în materiale audio, video, imagini și articole;

3.Promovarea istoriilor de succes ale întreprinderilor locale care au reușit să se conformeze noilor condiții de piață și a celor care au reușit să-și mențină/îmbunătățească pozițiile datorită e-comerțului;

COMPONENTA II – INSTRUIRE ȘI FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Pentru implementarea Componentei II a Instrumentului de susținere vor fi desfășurate următoarele activități cheie:

1.Dezvoltarea și aplicarea unui mecanism de autoevaluare a gradului de pregătire a ÎMM pentru e-comerț;

2.Elaborarea unor materiale de ghidare și suport ale antreprenorilor în procesul de orientare spre e-comerț, digitalizarea sistemelor de gestionare ale resurselor, adoptarea unor tehnologii digitale și de marketing digital;

3.Desfășurarea cursurilor de instruire de orientare a ÎMM spre e-comerț, digitalizare a sistemelor de gestionare a resurselor, adoptarea unor tehnologii digitale și de marketing digital;

COMPONENTA III – SUPORT FINANCIAR

Pentru implementarea Componentei III a Instrumentului de susținere vor fi oferite două tipuri de suport financiar, după cum urmează:

1.Acordarea suportului financiar în formă de ”Business Voucher” pentru accesarea serviciilor de consultanță și mentorat a ÎMM în vederea dezvoltării propriei pagini web, setării pe pagini de socializare, elaborarea profilului on-line și descrierii activității companiei și produselor acesteia; elaborarea/ajustarea paginii web și aderarea la platforme de tip marketplace, ce oferă posibilități de plăți online și aspecte logistice integrate. Valoarea suportului financiar în formă ”business voucher” poate constitui 100% din suma investiției, dar nu mai mult de 20 mii lei/per beneficiar.

2.Acordarea sprijinului financiar în formă de Grant pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării ÎMM și în scopul eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață. Valoarea suportului financiar în formă Grant constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din suma proiectului investițional.

COMPONENTA IV – MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Monitorizarea se efectuează prin două metode:

1.Monitorizarea din oficiu presupune chestionarea beneficiarului privind furnizarea informațiilor relevante (ex. progresele înregistrate, dificultăți întâmpinate, etc.). În baza activităților de monitorizare se întocmește Fișa de Monitorizare post-finanțare(Modelul tip al fișei de monitorizare va fi aprobat de către comitetul intern de evaluare), semnată de angajatul ODIMM, care este inclusă în dosarul de finanțare nerambursabilă al Beneficiarului.

2.Monitorizarea în teren, prevede vizita la locul de desfășurare a afacerii și are drept scop confirmarea gradului de realizare a investiției, realitatea, legalitatea și existența operațiunilor economico-financiare. În baza activităților de monitorizare se întocmește Fișa de Monitorizare post – finanțare, semnată de angajatul ODIMM și Beneficiar, care este inclusă în dosarul de finanțare nerambursabilă al Beneficiarului, în original.

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon:

+373 22 221 055; mob.060730202E-mail:digitalizare@odimm.md

Program de lucru : 8:30 - 17:30

Hotărârea Guvernului nr. 439 din 01 iulie 2020 cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și iternaționalizare a acestora.

Programul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu ODIMM cu suportul asistenței tehnice a Proiectului Uniunii Europene “Infrastructura Calității în contextul DCFTA”. Acest instrument are drept scop dezvoltarea unui sistem complex de acordare a suportului pentru întreprinderile cu potențial de creștere și internaționalizare.

Cine poate participa la Program?

1) Întreprinderile definite prin Legea 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) ÎMM care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

3) Lipsa restanțelor față de bugetul public național;

4) ÎMM cu potențial înalt de creștere, din sectoarele cu impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, care utilizează atragerea investițiilor ca factor de competitivitate în penetrarea piețelor internaționale.

5) ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

6) Suport financiar se va acorda ÎMM de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea următoarelor distribuiri: 30% din valoarea totală a bugetului prevăzut pentru municipiile Chișinău (20%) și Bălți (10%) și 70%- pentru celelalte localități.

Componentele programului:

1) Suport informațional și consultativ(campanii de informare, implicarea instituțiilor de suport în dezvoltarea capacităților antreprenoriale, instrumente informaționale și metodologice pentru beneficiari- ghiduri, broșuri, pagina web, ș.a.)

2) Asistență și suport financiar

a) prin schema de Business Voucher: integral finanțat din cadrul Programului, va constitui 50.000 lei, în cazul în care, activitatea propusă de companie necesită finanțare adițională, beneficiarii pot obține un Business Voucher suplimentar, în sumă de maxim 50.000 lei, din care contribuția proprie va constitui 40%.

b) prin schema de Grant: valoarea minimă totală a proiectului investițional constituie 500.000 lei, iar valoarea maximă a grantului nerambursabil este de 2.000.000 lei; schema de „Grant” va funcționa în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil.

3) Monitorizare și evaluare(perioada de monitorizare a beneficiarilor Programului va fi timp de 36 luni din data transferării ultimei tranșe de resurse financiare nerambursabile)

Care sunt serviciile eligibile pentru Componenta de Business Voucher?

1) dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, video, consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale);

2) dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere (TC, CRM, ERP, CAD);

3) implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HACCP, ECO Label);

4) instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă;

5) reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit;

6) elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere;

7) stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export.

Ce nu finanțează Programul?

1) Împrumuturi și provizioane pentru pierderi și datorii;

2) Dobânzi datorate;

3) Salarii;

4) Amenzi, penalități financiare și cheltuieli de judecată;

5) Costuri de bunuri și servicii acoperite de alte programe/proiecte de asistență;

6) Pierderi la schimb valutar;

7) Costuri suportate înainte de depunerea formularului la finanțare;

8) Cheltuieli de amortizare;

9) Achiziționarea echipamentului de mâna a doua;

10) Finanțarea costurilor de leasing;

11) TVA;

12) Servicii de transport;

13) Plăți efectuate în numerar;

14) Costul arendei de terenuri sau clădiri;

15) Consumabile și alte cheltuieli administrative.

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 022225 545 sau prin poşta electronică dec@odimm.md

logo_ecoimm.png

Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.592/2019) este implementat de către ODIMM în scopul promovării, susținerii și dezvoltării capacităților ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Suport acordat IMM-urilor prin intermediul programului

Stimați antreprenori, înainte de a vă înregistra la Program, Vă încurajăm să efectuați o autoevaluare a afacerii pentru a constata nivelul de ecologizare a proceselor de producere și prestare servicii în compania Dvs. Vă sugerăm să parcurgeți pas cu pas întrebările chestionarului, selectate în patru compartimente specifice acțiunilor de eficiență energetică, reutilizarea apei, sortarea deșeurilor și aplicarea sistemului de management în companie.

Urmare acestei evaluări veți obține un scoring de evaluare a gradului de ecologizare și în scurt timp veți primi pe poșta electronică recomandări în domeniul ecologizării. Aceste recomandări se vor referi la posibile acțiuni, care pot fi implementate în cadrul companiei Dvs. pentru eficientizarea utilizării resurselor, creșterea potențialului de producere, dezvoltarea competitivității pe piețe și optimizarea costurilor de producere și prestare a serviciilor.

Chestionar de autoevaluare

Suport financiar pentru implementarea acțiunilor de ecologizare


BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei). MD-2012, Chişinău Moldova

E-mail: ecoimm@odimm.md

Program de lucru : 8:30 - 17:30
Telefon de contact: 022225 545

Care sunt serviciile prestate de autorități și instituții? – Consultă:

AGENDA LOCALĂ

A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2021

I.Înregistrarea unei afaceri

Agenția Servicii Publice

Serviciul Înregistrării și Licențierii a Unităților de Drept Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. A. Mateevici 3A , MD4301

Program de lucru luni –vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-39-58, fax (0243) 2-34-30

Website : www.asp.gov.md

Servicii prestate :

·Înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

·Stabilirea identității solicitanților;

·Verificarea capacității juridice şi de exercițiu al fondatorilor;

·Autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

·Perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

·Lichidarea întreprinderii;

Direcția Deservire Fiscală Căușeni în cadrul Direcției Generale Administrare Fiscală Centru

Adresa : str. Păcii 14, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 23930 șef, 23659 șef, secția persoane fizice, 23849 șef, sectia persoane juridice, 22108, 21174.

Email : causeniddf@sfs.md

Website : http://www.sfs.md

Serviciile prestate:

·atribuirea codului fiscal;

·consultații privind impozitarea;

·înregistrarea TVA, accize;

·primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget, etc.

Direcția pentru Statistică a raionului Căușeni

Adresa : bd. M. Eminescu 31/of.308, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13-00

Tel/fax: (0243)22010/23663

Website: www.statistica.md

Serviciile prestate:

·atribuirea codului statistic;

· primirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale;

· consultanță privind întocmirea rapoartelor statistice ş.a.

II.Băncile comerciale

BC «Moldova-Agroindbank » SA , filiala Căușeni

Adresa str. Păcii 22, or. Căușeni, MD-4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 (cu clienții), fără pauză

Tel/Fax (0243) 22590, 23086

Website : www.maib.md

Serviciile prestate :deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

BC «Mobiasbancă-Groupe Societe Generale » SA, filiala Căușeni

Adresa bd. M. Eminescu 14, or. Căușeni, MD-4300

Program de lucru luni-vineri, 8.15-16.45, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 22249/22269

Emailfiliala.causeni@mobiasbanca.md

website: www.mobiasbanca.md

Servicii prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

BC «Moldindconbank » SA , filiala Căuşeni

Adresa str. Mateevici 7/A, or. Căuşeni, MD 4304

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24595/24543

Website : www.micb.md

Servicii prestate : deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

BC «Victoriabank » SA , filial nr.5 Căușeni

Adresa str. Stefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24552

Website : www.victoriabank.md

Servicii prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

BC „FinComBank” SA, filiala Căuşeni

Adresa bd. M. Eminescu 11, or. Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.30, pauză 12.30-13.00

Telefon (0243) 68021/68023

Website : www.fincombank.com

Servicii prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

III.Licențierea activităţii

Î.P. "Agenţia Sericii Publice"

Direcţia licenţiere a unităţilor de drept.

Adresă poştală: Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, str. Pușkin, 47.

Telefon de informație: (022) 207-864

Fax - +373 (022) 277-318

Email: dilud@asp.gov.md Website : www.licentiere.gov.md

Acordarea consultaţiilor, depunerea cererilor de eliberare, reperfectare şi modificare a licenţelor se efectuează prin intermediul Sălii de recepţionare a documentelor în zilele lucrătoare de la orele08:30 - 17:00, Pauza pentru prînz: 12:00 - 13:00

Eliberarea licenţelor se efectuează în zilele lucrătoare, orele 08:30 - 17:00.

I.P. „Agenţia Servicii Publice”, Centrul Multifuncțional Căușeni

Adresa: or.Căușeni, bd.M.Eminescu 4.

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00, fără pauză

Tel/Fax (0243) 21078 șef, 26863 birou informații

Domeniul cadastral – (0243) 21075

Domeniul Stare Civilă – (0243) 23289

Domeniul Înregistrării de Stat – (0243)26878, 26732

Top servicii prestate : Eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea:

- Pașaportul cetățeanului RM;

- Buletinul de identitate;

- Permise de conducere auto;

- Acte de stare civilă;

- Servicii cadastrale ș.a.

IV.Eliberarea notificărilor (autorizațiilor) de activitate

Primăria or. Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Meșterul Radu, 3, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-22-33, 2-16-79,fax(0243) 2-25-54 primar.

Website : http://www.primaria.causeni.org

e-mail: primaria@causeni.org

Primăria or. Căinari

Adresa : or. Căinari, tel.3-22-36,fax 3-29-69, luni-vineri 8.00-17-00.

e-mail:primariacainari@mail.rugh.maria@mail.ru

Primăria com. Baccealia

Adresa : s. Baccealia, tel. 79-5-86, fax 79-4-06, luni-vineri 8.00-17.00.

e-mail: prim.baccealia@mail.ru

Primăria com. Baimaclia

Adresa : s. Baimaclia, tel.62-2-36,62-6-00, luni-vineri 8.00-17.00.

e-mail: primaria-baimaclia@mail.ru

Primăria s. Chircăiești

Adresa : s. Chircăieşti, tel.54-2-36,54-2-72, luni-vineri 8.00-17.00

primariachircaiesti@mail.ru

Primăria s. Ciufleşti

Adresa : s. Ciufleşti, tel. 65-2-23,65-4-00, fax 65-2-23, luni-vineri 8.00-17.00.

sergiupirlog83@gmail.comprimariaciuflesti83@gmail.com

Primăriacom. Chircăieştii - Noi

Adresa : s. Chircăieştii – Noi, tel.94-0-84,fax 94-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

primchircaiestiinoi@mail.md

Primărias. Cîrnăţeni

Adresa : s. Cîrnăţeni, 53-2-36,53-8-60, luni-vineri 8.00-17.00.

olegsavca257@mail.ru

Primăriacom. Cârnățenii - Noi

Adresa : s. CîrnățeniiNoi, tel.64-2-36,64-2-38, luni-vineri 8.00-17.00

primcirnateniinoi@mail.ru

Primăria s. Copanca

Adresa : s. Copanca, tel.50-2-34,50-3-39,fax 50-2-99,50-3-39, luni-vineri 8.00-17.00.

primariacopanca@mail.ru

Primăria com. Coşcalia

Adresa : s. Coşcalia, tel/fax 66-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

primariacoscalia@mail.ru

Primăria com. Fârlădeni

Adresa : s. Fârlădeni, tel. 57-2-38,fax 57-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

firladeni@mail.ru

Primăria com. Grădiniţa

Adresa : s. Grădiniţa, tel.92-2-36, fax 92-2-81, luni-vineri 8.00-17.00.

ivanovasvetlana1966@mail.ru.

Primăria s. Grigorievca

Adresa : s. Grigorievca, tel.75-2-36, 75-0-91 fax 75-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

primaria.grigorievca@mail.ru

Primăria s. Hagimus

Adresa : s. Hagimus, tel.58-2-21,58-5-00, fax 58-2-36,luni-vineri 8.00-17.00.

primariahagimus@mail.ru

Primăria s. Opaci

Adresa : s. Opaci, tel.73-1-60,73-2-36,fax 73-2-73 luni-vineri 8.00-17.00.

lumenlux@mail.ru

Primăria com. Pervomaisc

Adresa : s. Pervomaisc, tel.67-1-60, 67-0-36, luni-vineri 8.00-17.00.

primariapervomaisc@mail.ru

Primăria s. Plop-Ştiubei

Adresa : s. Plop-Ştiubei, tel.59-2-85,59-2-55, luni-vineri 8.00-17.00.

marsilius@mail.ru

Primăria s. Săiţi

Adresa : s. Săiţi, tel/fax 52-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

vmustata@mail.ru

Primăria s. Sălcuţa

Adresa . s. Sălcuţa, tel.41-1-40, fax 41-1-84, luni-vineri 8.00-17.00.

primsalcuta@mail.mdprimariasalcuta@mail.ru

Primăria s. Taraclia

Adresa : s. Taraclia, tel 61-2-38, fax 61-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

primtaraclia@gmail.com

Primăria s. Tănătari

Adresa : s. Tănătari, tel. 77-3-44, fax 77-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

primtanatari@mail.md

Primăriacom. TănătariiNoi

Adresa . s. Tănătarii – Noi, tel. 56-2-37, luni-vineri 8.00-17.00.

cernetchi_v76@mail.ru

Primăria s. Tocuz

Adresa : s. Tocuz, tel. 78-2-10, fax 78-3-06, luni-vineri 8.00-17.00.

primtocuz@mail.mdprimaria.tocuz.90@mail.ruprimaria.tocuz@gmail.com

Primăria com. Ucrainca

Adresa : s. Ucrainca, tel. 71-2-38, fax 71-2-36, luni-vineri 8.00-17.00

primucrainca@mail.ruprimucrainca@gmail.com

Primăria s. Ursoaia

Adresa : s. Ursoaia, tel. 42-2-36,42-2-78, fax 42-5-11, luni-vineri 8.00-17.00.

primursoaia@mail.ru

Primăria com. Zaim

Adresa : s. Zaim, tel. 72-2-40,72-2-01,fax 72-4-01, luni-vineri 8.00-17.00.

ion.veste@gmail.com

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa str. Ana şi Alexandru 16/A, or. Căușeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-16.30 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax tel.(0243)2-68-75 – anticameră; 2-57-66-contabil,2-54-87,fax 2-57-42.

Email csp.causeni@ms.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizației sanitare, investigații.

Direcția raionala pentru Siguranța Alimentelor Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. Mateevici 31, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax tel.(0243) 2-16-96, fax 2-30-87

www.ansa.gov.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizației sanitar - veterinare;

certificarea producției de origine animală.

Inspecția pentru protecția mediului Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. A. Mateevici 35, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 2-37-67, fax 2-37-69

e-mail: iecauseni@ies.gov.md

Serviciile prestate: avizarea proiectului de construcție ;

eliberarea autorizației ecologice.

Direcția Regională Situații Excepționale Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. Kogălniceanu 1/1, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

website : www.dse.md

e-mail: causeni@dse.md

Serviciile prestate:

·eliberarea condițiilor tehnice pentru proiectare ;

·eliberarea autorizației de prevenire şi stingere a incendiilor ;

·situații excepționale cu character tehnogen (accidente, incendii, prăbușiri) ș.a.

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

Adresa : or. Căușeni , str. A. Mateevici 9, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 22071 șef CTAS, 22962 șef-adjunct, 24140 - șef, Direcția venituri, 23176 - șef, Direcția calcul drepturi sociale.

e-mail: info@cnas.gov.md

Prezentarea declarației privind calcularea si utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii : trimestrial, anual ;

La inițierea afacerii - declarația persoanei asigurate

- ancheta persoanei asigurate

Plățile se achită lunar, cuantumul se calculă conform Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de Stat.

V.Forţa de muncă

Direcția pentru Ocuparea Forței de Munca ,Căușeni

Adresa: or. Căușeni, str. Mateevici 9, MD 4304

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00,pauză 12.00-13.00

Tel/fax: (243) 23055 (243) 23344

e-mail: vasile.cernat@anofm.mdanofm.causeni@anofm.md

Website: www.anofm.mdwww.angajat.md

Servicii prestate: încadrarea în câmpul muncii, instruirea profesională a șomerilor, protecția șomerilor.

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

VI. Instituții de micro finanțare

IMOMF MicroInvest SRL

Adresa: or. Căușeni, bl. M. Eminescu 25/1, MD 4300

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax: 068555850

www.microinvest.md

Email : causeni@microinvest.md

Servicii prestate finanțarea afacerilor micro şi mici.

Asociația de economii si împrumut « Business-Credit »

Adresa: or. Căușeni, str. M. Eminescu 10; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-17, pauză 13-14

Tel/fax: (0243) 2-20-02

Servicii prestate împrumuturi investiționale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

Programe guvernamentale

Dacă consideri că eşti bine pregătit pentru a atrage finanţare externă sau accesarea unui credit este o problemă, îţi oferim o scurtă informaţie ce ţine de instituţiile şi organizaţiile publice, care se ocupă de activităţile antreprenoriale, inclusiv şi unele programe destinate micilor antreprenori. În continuare prin accesarea Link-ului de mai jos

http://www.businessportal.md/ro/lista proiectelor în domeniul imm.html unde este prezentată lista proiectelor în derulare.

VII.Servicii de consultanță și informații

Consiliul Raional Căușeni, Direcția economie, construcții și infrastructură,

Secția economie

Adresa : or. Căușeni, bl. M. Eminescu, 31/bir. 104, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12-00-13.00

Tel/fax : (0243) 23180, (0243) 23088

Email : s_economiecs@mail.ru

******************************************************************************

Filiala Tighina a Camerei de Comerţ şi Industrie

Adresa : or. Căușeni, str. Frunze 5, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9.00-17.00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

Email : tighina@chamber.md

Servicii prestate Acordarea asistenței în dezvoltarea activității antreprenoriale ,

Servicii informaționale, juridice, expertize.

Evaluarea patrimoniului.

****************************************************

Asociaţia Obştească „Agroinfo Servicii”

Adresa: or. Căușeni, str. A. Mateevici 3, MD 4300

Program de lucru: luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax: (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40

Email: acsacauseni@yandex.ru

Servicii prestate: consultații în domeniul agriculturii; consultații juridice şi economice , ş.a.

***********************************************************

Centrul Informațional Tighina

Adresa : or. Căușeni, str. A. Mateevici 20/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

Tel/mob : +373 67123999, 79480957

Email : infotighinamd@yahoo.comwebsite: www.cit.com

Servicii prestate.

- Promovare.

- Instruire.

- Consultanță.

- Sondaje.

- Investiții.

Pentru informaţii în format electronic accesează:

Portalul Serviciilor Publice https://servicii.gov.md/ care are scopul de a oferi o informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile publice din Republica Moldova.

https://servicii.gov.md/Images/img-doc2.pngAcces activ la registrul bunurilor imobile

Acces gratuit la date din registrul bunurilor imobile

Acces gratuit la informaţia grafică cu privire la bunurile imobile

Acces la contul curent al persoanei asigurate

Accesul la Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor

Accesul la Registrul garanţiilor reale mobiliare

Acordarea ajutorului de şomaj

Acordarea ajutorului de şomaj

Acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională

Acordarea autorizatiei de utilizare a procedurii simplificate

Dacă ești dornic să te încadrezi în mediul de afaceri, consultă:

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI (CCAA)

·La noi poți apela cu încredere - avem profesioniști cu gândire logică și analitică, cu abilități de comunicare, cu experiență relevantă de a dezvolta strategii organizaționale.

·Ei te vor asista și consulta în derularea activităților tale antreprenoriale și de management.

·Aici îți vei putea antrena mintea și creativitatea ca să poți evita riscurile de business, vei putea genera noi surse de venit pentru a-ți transforma compania într-un lider de piață inovator, care să aducă valoare brandului tău.

Pentru a obține suport informaţional din partea Consiliului raional Căușeni, contactați specialiştii Secției Economie Căușeni, et.I, bir.104, 113.

Tel.0243 2-31-80, 2-30-88, e-mail: s_economiecs@mail.ru sau accesaţi pagina web a Consiliului raional: www.causeni.md

Adresa: MD-4300, bd. M. Eminescu, 31, or. Căuşeni.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting