Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 10 October 2018

ODIMM lansează Concursul Naţional „IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a IX-a

Consiliul raional Căușeni, Secția Economie Vă informează:

ODIMM lansează Concursul Naţional „IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a IX-a

Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova se pot înscrie, la Concursul Naţional „IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a IX-a, desfășurat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Gala premiilor va fi organizată în cadrul Conferinței Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii- 2018, care va fi desfășurată în luna octombrie curent.

Concursul este dedicat antreprenorilor care pe parcursul anului 2017 s-au implicat activ în mod voluntar în activități de Responsabilitate Social – Corporativă (RSC). Participanții pot aplica pentru următoarele 4 nominalizări:

-activități RSC orientate către angajați,

-activități RSC orientate către societate/comunitate,

-activități RSC orientate către piață și

-activități RSC în domeniul protecției mediului ambiant.

Concursul va fi evaluat de o comisie de experți, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie completate de către participanți. Setul de acte vor fi depuse de către solicitanți personal la sediul ODIMM (mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr 134, oficiu 311) sau în format electronic (scanate cu semnătură și ștampilă) la adresa office@odimm.md,

până pe data de 15 octombrie 2018, cu mențiunea „Concurs RSC”.

Ghidul aplicatului, Formularul de aplicare şi declarația privind lipsa restanțelor pot fi accesate de pe paginile web: www.odimm.md, www.businessportal.md, www.civic.md și pe pagina de facebook a ODIMM.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot contacta specialiștii ODIMM la adresa de e-mailoffice@odimm.md sau la numărul de telefon (022) 22-45-20.

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un concept, care încurajează companiile să ia în considerare interesele societății prin asumarea responsabilității pentru impactul pe care-l au activitățile lor asupra comunității, clienților, angajaților, acționarilor și asupra mediului ambiant. Acest angajament trece dincolo de obligațiile statutare de a respecta legislația și se manifestă în acțiuni voluntare de îmbunătățire a calității vieții pentru angajați și familiile acestora, a comunității și a întregii societăți.

Documentele necesare pentru aplicare la concurs:


Formularul de aplicare rom

Formularul de aplicare rus

Lipsa restanțelor rus

Declarația privind lipsa restanțelor

Ghidul aplicantului

Comisia Europeană a agreat o definiție pentru Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC), prin care aceasta reprezintă „un concept prin care companiile integrează preocupările sociale şi de mediu în activitățile lor comerciale şi în interacțiunea cu factorii implicați, pe o bază voluntară”.

De regulă, este considerată social responsabilă acea companie care urmărește depășirea standardelor minime obligatorii impuse de legislație în ceea ce privește calitatea producției, condițiile de muncă, protecția mediului, atitudinea față de comunitatea în care activează etc. Prin urmare, aplicarea principiilor RSC este în totalitate opțională, iar agenții economici sunt liberi să stabilească magnitudinea activităților desfășurate și a impactului urmărit, sferele RSC, sau să evite în totalitate acest aspect al culturii de afaceri moderne. Anume din acest motiv, dezvoltarea unui mediu de afaceri care ar încuraja responsabilitatea socială nu este posibilă fără pregătirea şi disponibilitatea companiilor de a îmbrățișa practicile de responsabilitate socială.

RSC este caracterizată de următoarele aspecte:

  a.Antreprenoriat responsabil;

  b.Inițiative voluntare ce depășesc cerințele legislative ş iobligațiile contractuale;

  c.Activități în beneficiul angajaților, grupurilor relevante pentru afacere (inclusiv societatea în ansamblul său) sau mediul;

  d.Contribuție pozitivă în ceea ce privește grupurile țintă vizate şi minimizarea efectelor negative pentru altele (inclusiv mediul);

  e.Activități permanente și nu evenimente sporadice.

Chiar dacă responsabilitatea socială corporativă este discutată de cele mai multe ori în relație cu întreprinderile mari, aceasta constituie un instrument strategic în ceea ce priveștecreștereacompetitivității IMM-urilor.

RSC are influență pozitivă asupra competitivității IMM-urilor în următoarele direcții:

  a.Produse îmbunătățiteşi/sau procese de producție mai eficiente ce garantează o mai mare satisfacțieşi loialitate a clienților;

  b.mai mare motivațieşi loialitate a angajaților, ceea ce conduce la un grad mai mare de creativitate şiinovație;

  c.mai bună promovare datorată recunoașterii publice sporite;

  d.mai bună poziționare pe piață şi o mai bună relaționare cu partenerii de afaceri şi autoritățile locale;

  e.Reducerea costurilor şi creșterea profitabilității grație utilizării mai eficiente a resurselor umane şi de producție;

  f.Creşterea cifrei de afaceri/ datorită avantajului competitiv;

  g.Accesul la piața externă, în special a UE, și extinderea oportunităţilor de parteneriat la nivel internaţional.


IMM-urile din Republica Moldova sunt active în unul sau mai multe dintre următoarele domenii ale RSC:


Caracteristicile principale ale RSC:

  a.RSC presupune că organizațiile să adopte voluntar măsuri prin care să contribuie la rezolvarea problemelor sociale şide mediu;

  b.RSC este legat în mod esențial de conceptul de dezvoltare durabilă: afacerile trebuie să includă impactul economic, social şi de mediu în operațiunile lor;

  c.RSC nu este un ”accesoriu” opțional al activităților principale ale afacerilor – ci este vorba despre modul în care sunt administrate afacerile;

  d.RSC nu este doar simpla donație în cadrul unor acțiuni filantropice. Ceea ce diferențiază RSC de filantropie, este faptul că RSC presupune dezvoltarea unei strategii de implicare în comunitate şi un parteneriat din care compania are la rândul său de câștigat.

5.1.Activitățile RSC orientate către angajați, sunt caracterizate prin:

  a.Îmbunătățirea condițiilor de lucru, adițional cerințelor legislației, (inclusiv în domeniul sănătățiişi securitățiiîn muncă) şi a satisfacțieiangajaților la locul de muncă;

  b.Echilibrul dintre activitatea profesională și cea personală;

  c.Oportunități egale şi diversitate;

  d.Instruirea şi dezvoltarea personalului (inclusiv planificarea carierei);

  e.Informarea şi implicarea angajaților luarea deciziilor companiei;

  f.Remunerare responsabilă şi corectă şi/sau sprijin financiar pentru angajați (ex. Asigurare suplimentară de pensii, de sănătate, împrumuturi fără dobândă etc.).

5.2.Activitățile RSC orientate către comunitate, sunt caracterizate prin:

  a.integrare socială şi/sau pe piața muncii la nivel de comunitate;

  b.îmbunătățirea infrastructurii locale;

  c.donații în bani sau în natură către instituțiilecomunității locale (ex. școli, spitale, grupuri de mediu, organizații culturale, cluburi, sportive şi de agrement etc.);

  d.sprijin acordat societății într-un sens mai larg (ex. populației din țările în curs de dezvoltare).

5.3.Activitățile RSC orientate către piață, sunt caracterizate prin:

Activitățile date vizează pe de o parte cliențiişi, pe de altă parte, partenerii de afaceri şi/sau furnizorii:

  a.Activități ce țin de îmbunătățirea calității sau siguranței produselor;

  b.Furnizarea de servicii voluntare în beneficiul clienților;

  c.Politică a prețurilor corectă;

  d.Publicitatea etică;

  e.Plata furnizorilor sau a partenerilor de afaceri fără întârziere;

  f.Contractarea partenerilor locali;

  g.Respectarea standardelor în ceea ce privește lanțul de furnizori;

  h.Sprijinirea stabilirii alianțelor de afaceri la nivel local/regional.

5.4.Activitățile RSC în domeniul protecției mediului, se caracterizează prin:

  a.Grija față de mediu în proiectarea produselor / proceselor de producție;

  b.Utilizarea eficientă a resurselor naturale;

  c.Reducerea deșeurilorşi a poluării;

  d.Reciclarea deșeurilor;

  e.Aplicarea unei “evaluări ecologice” a furnizorilor în ceea ce privește standardele lor de mediu;

Informarea partenerilor de afaceri, a clienților sau a societății cu privire la aspectele legate de mediu.

Distincțiile şi premiile în cadrul Concursului se acordă conducătorului (directorului) întreprinderii învingătoare la concurs, care dispune de dreptul de a semna documentele financiare, de a le confirma prin aplicarea ștampilei (în cazul în care dispune de ștampilă) şi de a reprezenta interesele întreprinderii fără procură.

Evaluarea participanților la Concurs şi desemnarea învingătorilor se va face conform informației prezentate de participanți privind măsurile precum:

Nr.

d/o

Criterii de evaluare

Punctajul acordat

1

Valorile, obiectivele companiei și modul prin care abordează principiile de responsabilitate social-corporativă

5 puncte

2

Promovarea responsabilității social-corporativă în cadrul companiei

5 puncte

3

Îmbunătățireaşiprotecția mediului înconjurător, inclusiv alinierea la ODD-uri

15 puncte

4

Responsabilitatea şi angajamentele față de angajați

15 puncte

5

Integrarea socială şi sprijinul acordat comunității, inclusiv prin alinierea la ODD-uri

15 puncte

6

Responsabilitatea fată de clienți, furnizori, parteneri de afaceri, şipiață în general

15 puncte

7

Rezultatele cuantificabile ale implementării principiilor de responsabilitate social-corporativă (în toate domeniile)

15 puncte

8

Nivelul de aliniere a strategiei de business la ODD și promovarea acestora

15 puncte[1]

. Premiile pentru învingătorii Concursului se oferă de membrii Comisiei de Concurs și reprezentanții organizațiilor partenere şi pot fi în formă bănească, cadouri simbolice şi anumite avantaje (servicii gratuite, reduceri de preţ etc.).Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting