Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 29 March 2019

Instituția Publică Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de Psiholog

Instituția Publică Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni” este o instituție specializată prestatoare de servicii de asistență și reabilitare a victimelor violenței în familie, asistență și protecție a victimelorși potențialelor victime ale traficului de ființe umane, asistență socială pentru cuplu mama-copil, femei în dificultate.

Instituția Publică Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni” anunţă concurs pentru suplinirea postului de Psiholog cu următoarele condiții:

 • Condiții de muncă:

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi

Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00

Durata angajării: 1 an cu posibila extindere a contractului de muncă.

Scopul general al funcţiei - planificarea şi organizarea diferitor activității în scopul optimizării stării psihice și abilitării psihice a beneficiarelor din cadrul centrului..

Condiţii de participare la concurs :

Condiţii de bază:

·deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

·posedarea capacității depline de exerciţiu;

·prezența studiilor necesare prevăzute;

·neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

·lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

·neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

·nedestituire dintr-o funcţie sauneîncetare a contractului individual de muncă pentru motive disciplinare.

Cerinţe specifice:

·Studii superioare de licență ciclul I și master ciclul II în domeniul psihologiei;

·Experiență de muncă în domeniul reabilitarii victimelor violenței în familie, traficului de ființeumane și persoanelor în dificultate (consiliere/ elemente din psihoterapie) 2-3 ani minim;

·Experiențăîn elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică (instrument probatoriu în instanța de judecată) în cazurile de violență în familie;

·Cunoașterea limbilor română și rusă (engleza – un avantaj);

·Experiență și abilități de facilitare a training-urilor, seminarelor;

·Abilități de organizare şi planificare;

·Abilitate de lucru în echipă și independent;

·Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică și activă;

·Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet;

Responsabilităţi, obligaţiuni, sarcini specifice postului de muncă:

 1. Respectarea principiilor de activitate:

-asigurarea șanselor egale; nondiscriminarea, toleranţa şi respectarea diversităţilor, intervenţia timpurie; abordarea individualizată şi valorificarea potenţialului fiecărui beneficiar; protecţia copilului; confidențialitate; imparțialitate, abordarea intersectorială și multidisciplinară.

 1. Respectarea actelor normative în vigoare;.
 2. Respectarea Regulamentului intern al instituţiei.
 3. Amenajarea spațiului în care își desfășoară activitatea, în vederea creării unei ambianțe optime pentru realizarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului.
 4. Evaluarea dezvoltării psihologice;
 5. Alte evaluări în situatii ce implică componente psihologice;
 6. Asigurarea ordinii lucrărilor/dosarelor aflate în evidenţă si solutionarea acestora în termenul legal;
 7. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale;

9.Cunoaşterea şi respectarea legilor în vigoare cu privire la domeniul său de activitate;

 1. Cunoaşterea şi respectarea standardelor minime obligatorii, aplicându-le în limita competenţei, în domeniu;
 2. Participă la evaluarea iniţială a beneficiarilor;
 3. Participă la realizarea planului individualizat de servicii conform competenţelor împreună cu echipa multidisciplinară;
 4. Realizează consiliere si terapie suportivă;
 5. Activităti de managementul conflictului, mediere si negociere;
 6. Dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a beneficiarului în cadrul centrului sau în afara acestuia înştiinţează seful ierarhic superior;
 7. Utilizarea adecvată a instrumentelor de evaluare psihologică, a metodelor/tehnicilor de lucru în asistenţa grupului țintă;
 8. Asigurarea veridicităţii și corectitudinii informaţiilor (rezultatele evaluării, recomandările oferite copiilor, cadrelor didactice, părinţilor/reprezentanţilor legali etc).
 9. Elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică (instrument probatoriu în instanța de judecată) în cazurile de violență în familie;
 10. Protejarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor colectate în timpul activităţii profesionale. În situaţiile justificate de lege sau în cazul unor situaţii extrem de grave, psihologul este obligat să furnizeze informaţii confidenţiale, fără consimţământul celui vizat.
 11. Motivație pentru creştere profesională;

Documentele necesare pentru aplicare (dosarul de concurs):

Dosarul de concurs va conţine:

a)formularul de participare (se anexează);

b)copia buletinului de identitate;

c)copiile diplomelor de studii (Ciclul I și II), certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionareprofesională şi/sau de specializare pentru ultimii 3 ani;

d)Scrisoarea de intenție și recomandare

e)copia carnetului de muncă dacă este.

f)Declarația pe propria răspundere ca în termen de 10 zile de la data de la care a fost declarat învingător să prezinte cazierul judiciar și certificatul medical.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele urmează a fi prezentate la comisia de organizare a concursului, care se află în sediul IP Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni”, str.Ana și Alexandru 18 A, în termen de pînă la 22.05.2019, ora 16:00. Relații la tel.: 0 (243) 2 68 35, 0 (243) 2 69 75. Persoana de contact: Creangă Oxana.

Anunțul urmează a fi plasat pe pagina web a Consiliului raional Căușeni www.causeni.md, www.cariere.mdși pe panoul informativ al IP Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni”

Solicitanții sunt încurajați să depună CV-ul și Scrisoarea de intenție și recomandare prin e-mail: profamilia2006@gmail.com

Modul de desfășurare a concursului: proba scrisă și interviul.

Bibliografia concursului:

1.Codul deontologic al profesiei de psiholog;

2.Dumitraşcu, N. (2004). Tehnici proiective în evaluarea personalităţii, Editura Trei, Bucureşti;

3.Turliuc N., Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Editura Polirom, Iaşi;

4.Ursula Schiopu, E. Verza - Psihologia Varstelor Ciclurile Vietii (1997)

5.PSIHOLOGIA COPILULUI Mihaela Găişteanu

6.Aniței, M. (2010). Fundamentele psihologiei. București: Ed. Universitara

7.Cosmovici, A. (2005). Psihologie generală. Iași: Polirom

8.Cucu-Ciuhan, Geanina; Vitalia, Ileana-Loredana ; Răban-Motounu, Nicoleta. (2006). Teorii clasice ale personalităţii, Pitești: Editura Universităţii din Piteşti

9.Golu, M. (1993). Dinamica personalităţii. Bucureşti: Geneze

10.Bujor V., Manole-Ţăranu D., Victimologie: Note de curs, Chişinău: centrul ed. al. Univ. de Criminologie, 2002. 48 p.

11.Omaha,J.(2004). PsychotherapeuticInterventionsforemotionregulation.London: Norton & Company.

12.Mândrilă,G. (2003-2004). Violenţaînfamilie.Cauze şiefecte. AnaleleŞtiinţificeale

13.Universităţii„AlexandruIoan,Cuza”dinIaşi,SeriaSociologie-Politologie, Tomul 7-8 , Iaşi.

14.Rusnac S., Gonța V., Zmuncila L., Clivadă S.. Asistenţa psihologică a cazurilor de violenţă în familie. Program de diagnostic şi reabilitare a victimei şi abuzatorului. Chişinău: ULIM (Tipografia Sofart Studio SRL), 2010. 230 p. ISBN 978-9975-4084-0-0

15.Малкина-Пых И. Г., Виктимология. Психология поведения жертвы, М.: Изд-во «Эксмо», 2010. 864 с.

16.Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;

17.Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie;

18.Legea nr.241 din 20.10.2005 privind prevenire și combaterea traficului de ființe umane;

19.Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;

20.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1019 din 02.09.2008 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale;

21.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.129 din 22.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie;

22.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1200 din 23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie;

23.Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.898 din 30.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și a standardelor minime de calitate;

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting