Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 08 February 2019

INIȚIATIVĂ FINANȚATĂ DE UE PENTRU A SPRIJINI PÎNĂ LA 75 COMPANII MOLDOVENEȘTI ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPORT PE PIEȚELE UE

GHID DE APLICARE

DESPRE CE ESTE VORBA?

În ultimii 3 ani, UE și-a deschis aproape complet piața pentru importurile fără taxe vamale din Republica Moldova. Acest lucru a oferit o mare oportunitate companiilor moldovenești, deși nu toate companiile sunt conștiente de modul în care pot beneficia de acest fapt. Prin urmare, UE finanțează un pachet de sprijin pentru unele companii moldovenești, pentru a le ajuta să înțeleagă mai mult despre modul în care pot beneficia de acestea și pot obține un acces mai mare la piața UE. Acest pachet va fi furnizat printr-un proiect de asistență tehnică (Sprijin pentru Cadrul de InfrastructuriiCalității în contextul DCFTA (Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare) în Republica Moldova), finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii

CE COMPANIIPOT FI BENEFICIA DE ACEASTA?

Până la 75 de companii vor fi selectate dintre cele care își vor exprima interesul. Aproape orice companie poate aplica: companii care exportă deja în UE, dar care doresc să afle mai multe despre modul în care se pot baza pe succesul lor printr-o mai bună înțelegere a reglementărilor; companiile care se gândesc la export, dar nu știu cum să înceapă și cred că reglementările ar putea fi prea complicate pentru a le depăși. În esență, orice companie care urmărește să devină mai competitivă prin extinderea activităților sale pe piața europeană.

EXISTĂ CAREVA RESTRICȚII PENTRU COMPANIILE CARE DORESC SE APLICE?

Există mai multe condiții care trebuie îndeplinite.

Companiile care solicită pachetul de asistență trebuie să îndeplinească toate cerințele descrise mai jos:

  ·Sa fie companii private, active , înregistrare in Moldova

  ·Sa nu înregistreze datoriilor față de bugetul public națonal

  ·Să nu fie implicate în careva proceduri de insolvabilitate intentate

  ·Să nu înregistreze pierderi operaționale pentru anul financiar 2017

  ·Să aibă peste 3 ani de activiateoperațională

Notă: Aplicantultrebuiesaîndeplineascătoateacestecriterii. Încazul ne satisfaceriicelputin a unuicriteriu – cerereava fi respinsă.

EXISTĂ COMPANII /ACTIVITĂȚI CARE NU SUNT ELIGIBILE?

Da. Există o serie de activități considerate a fi inadecvate pentru acest tip de sprijin. Acestea sunt (în ordine alfabetică[1]):

  ·Servciii administartive;

  ·Producerea băuturilor alcoolice (cu un conținut mai mare de 15% alcool);

  ·Cazinouri și alte activități de pariuri și jocuri de noroc;

  ·Lucrări de construcție;

  ·Educație;

  ·Producțiașidistribuțiaenergieielectrice, încălzire, gaze, apăcaldășiaercondiționat;

  ·Activitățifinanciareși de asigurare;

  ·Servicii de sănătatețisociale;

  ·Activitățiimoralesauilegale;

  ·Adminstațiepublicășiapărare;

  ·Imobiliare;

  ·Re-exportul

  ·Activități pe piața valorilor mobiliare;

  ·Producerea de tutun;

  ·Transport șidepozitare;

  ·Distribuția apei; colectarea gunoiului; decontaminare;

  ·Producția de arme și muniții, (inclusive explozivi și produse pirotehnice);

  ·Comerțul cu ridicatași cu amănuntul.

DESPRE CE ESTE ACEST PACHET DE SPRIJIN ?

Pachetul de sprijin vizează furnizarea exactă a unei cantități de informații fiecărei companii în măsura în care această companie arenevoie pentru a beneficia de deschiderea pieței europene. Diferitele companii vor avea nevoi diferite deoarece au avut un nivel diferit de experiență. O echipă de experți naționali și internaționali va colabora cu fiecare companie (formare internă) și va fi conveni asupra unui program individual adaptat. Programul eventual va lua forma unei combinații de ateliere, mese rotunde și discuții față în față. Pentru unele companii, poate fi suficientă participarea la anumite ateliere tematice privind aspecte precum regulamentele și directivele UE; alții ar putea avea nevoie de ajutor pentru a elabora un plan de marketing orientat spre export, care să includă o înțelegere a implicațiilor costurilor și luând în considerare realitățile practice ale companiei caatare. Pachetul va încerca să evite ideea că "o mărime se potrivește tuturor". Tipurile de subiecte pe care le considerăm relevante, deși la acestea pot fi adăugate altele, odată ce începem să lucrăm mai strâns cu companiile selectate și înțelegem nevoile lor specifice:

·Evaluarea modului în care sunteți pregătit să realizați ideile dvs. de export (aceasta poate lua forma unui diagnostic al companie pentru companiile care nu exportă încă, dar care intenționează să facă acest lucru, pentru a determina ce este necesar să faceți / modificați dacă doriți să obțineți succes în ambițiile dvs.);

·obținerea unei mai bune înțelegeri a modului de explorare a oportunităților de piață (pentru toate companiile, inclusiv cele care deja exportă);

·Cum să elaborați planuri de afaceri / marketing specifice exportului (inclusiv identificarea accesului la orice finanțare relevantă);

·Înțelegerea importanței directivelor și regulamentelor UE relevante și a impactului acestora asupra exporturilor către piața UE;

·(ca urmare a celor de mai sus) să înțelegeți (prin exemple de bune practici) importanța armonizării cu directivele și regulamentele UE și, în consecință, să vă creșteți competitivitatea și probabilitatea de a reuși să exportați în UE;

·(Din nou, următorul pas logic ar putea fi) Pregătirea planurilor de aliniere / investiții care să fie în conformitate cu cerințele UE;

·Înțelegerea beneficiilor și implicațiilor diversificării produselor, inclusiv inovarea și utilizarea noilor tehnologii (acest lucru poate fi discutat tematic și apoi explorat în continuare confidențial, pentru fiecare companie în parte, dacă este necesar);

·Înțelegereaavantajelorclusterelor de afaceriși a altorforme de colaborare (acestava fi un atelier tematic);

·Înțelegereaprocesuluișietapelor implicate înobținereacertificării ISO (din nou, un atelier tematic, daracestlucrupoate fi urmat de consultăriindividualepentru a ajutacompaniileindividualesăinițiezeprocesul);

·Înțelegereamediuluifavorabilpentrucompaniileexportatoare, inclusivmodalitățile de accesare a surselor de informare, suportșifinanțare (majoritateacompaniilorarbeneficia de acestecunoștințe care vor fi acoperite de unul, poate de douăateliereșivorimplica o serie de organizații de sprijinire a afacerilor care suntdeja active în Moldova);

·Tehnici de management (de exemplu, managementulriscului, stiluri de management, managementulschimbării, management pentrucreștere) (celemaimultecompanii pot beneficia de reflecție cu privire la stilullor actual de management și de a obține o perspectivăasupradiferitelorabordări, bazate, din nou, pecelemaibunepractici, de a primi o evaluarevizavi de faptuldacăabordareaactualăesteînîntregimepotrivităpentruviitorulpe care ardorisă-l planifice).

Aceastaestedoar o schiță. Înmăsuraîn care resurselenoastre permit, vomîncercasăvăoferiminformațiileșiîndrumărilespecificenevoilordumneavoastră.

CÂND VA FI DISPONIBIL ACEST LUCRU?

Înetapainițială, trebuieselectatecele 75 de companii - acestlucruesteexplicatînsecțiuneaurmătoare. Aceastava fi finalizatăînainte de sfârșitulluniifebruarie2019. Apoi se vastabili o legătură cu fiecarecompanie, pentru a obține o perspectivăinițialăasupra a ceeace au nevoie: acestlucru se vaîntâmplaînperioadamartieșiînceputulluniiaprilie 2019. Apoiintenționămsăorganizăm o serie de ZileInformaționale, o bazăgeografică, pentru a facilitaparticipareacompaniilor, cândvomexplicaprogramulîn general, bazându-ne pe feedback-ulpe care l-am primitșivomconveniasupraorarelorcu fiecarecompanie. Implementareaintegrală a pachetuluivaavealocpe o perioadă de 12 luni, începând din mai 2019.

CÂT DE MULT TIMPA VA TREBUI SĂ DEDICE COMPANIA PENTRU ACEASTĂ ACTIVITATE?

Acestsprijin nu estefull-time (cu normăintegrată). Echipanoastră de experțivapurtadiscuțiiperiodice cu dvs., vacrea un plan de acțiunepentru ca dvs. sălucrați la propriadvs. conveniențășiapoisărevizuițiprogresul cu experții la un moment dat pre-agreeat. Dacăîntresesiunilespecifice cu experțivețiaveaîntrebări, vețiputeasătelefonați / săscriețiexperțilorpentru a nutrebuisăașteptațipentru cee cepoate fi important și urgentpentrudvs.

CUM SĂ APLICAȚI?

O companiepoateaplicacompletând un simpluchestionar. Acesteasuntdisponibileși pot fi descărcatepeurmătoarele site-uri web:

http://www.eu4business.eu/moldova

https://mei.gov.md/en

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova_en

https://www.odimm.md

https://chamber.md

http://cnpm.md/

http://www.moldovafruct.md/ro

http://eba.md/

http://invest.gov.md/

http://apip.md/

https://riam.md/

Cereriletrebuiedepuseșiprimiteînainte de ora 16.00 pe data de 31 Ianuarie2018 pentru a fi examinate.

Cereriletrebuiedepuseînscris la următoareaadresă:

MinsiterulEconomieișiInfrastructurii, PiațaMariiAdunăriNaționale, 1, Chișinău, MD-2033, office No. 220. (înatențiadna.M.Ceresau)

Nu putemacceptaaplicațiiprin e-mail sau fax.

Trebuiesă ne trimitețicopii ale diferitelordocumente, astfelîncâtfiecarecereretrebuiesăconținătoateceleceurmează:

  ·Formularul de cerere(document word descărcatșicomletatșiprezentatînversiuneimprimată);

  ·Copie a statutuluiorganizației

  ·Situațiilefinanciareanualepentruanul 2017

  ·Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privindlipsasauexistențaimpozitelor restante la bugetul public național

  ·Extras din Registrul de stat eliberat de Agenția de ServiciiPublice cu privire la stareaactivitățiisocietății;

CAREVA ALTE INFORMAȚII RELEVANTE?

Cererilevor fi examinate de un Comitet de experți de rang înaltînlunadecembrieșitoatecompaniilevor fi informatedacăcererealor a avutsuccespână la sfârșitulluifebruarie/martie 2019.

EchipaPriectuluiQI DCFTA

Decembrie 2018PARAGRAPH FOR WEBSITES

SEARCH FOR 75 MOLDOVAN COMPANIES WISHING TO RECEIVE A FREE DCFTA/EXPORT-RELATED CONSULTANCY PACKAGE FROM INTERNATIONAL EXPERTS.

The EU-funded project – ‘Quality Infrastructure in a DCFTA Context’ – has extended the deadline for applications from companies wishing to take advantage of a free consultancy package aimed at deepening their understanding of DCFTA and the exporting processes.The new deadline for applications is Thursday 28 February 2019. Those companies, which have already applied, will remain under active consideration.

The linked application form and guidelines have been amended to reflect this change.

CĂUTAREA A 75 COMPANII DIN MOLDOVA CARE DORESC SĂ OBȚINĂ UN PACHET DE CONSULTANȚĂ CU PRIVIRE LA DCFTA / EXPORTURI OFERIT DEEXPERȚI INTERNAȚIONALI.

Proiectul finanțat de UE - "Infrastructura calității în contextul DCFTA" - a prelungit termenul limită pentru depunerea cererilor pentru companiile care doresc să profite de un pachet de consultanță gratuită care vizează aprofundarea înțelegerii lor privind DCFTA și procesele de export. Noul termen de depunere a plicațiilor este 28 feburarie, 2019. Acele companii care au aplicat deja vor fi luate în continuare în considerare.

Formularul de cerere și instrucțiunile au fost modificate pentru a reflecta această schimbare.

ПОИСК 75 МОЛДАВСКИХ КОМПАНИЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С DCFTA / ЭКСПОРТОМ, ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ.

Финансируемый ЕС проект - «Инфраструктура качества в контексте DCFTA» - продлил срок подачи заявок от компаний, желающих воспользоваться бесплатным пакетом консультационных услуг, направленных на углубление их понимания DCFTA и процессов экспорта. Первоначально крайний срок подачи заявок был продлен до 28 февраля 2019 года. Те компании, которые уже подали заявки, останутся под активным рассмотрением.

В форму заявки и в инструкциях были внесены поправки, чтобы отразить это изменение.

FORMULAR DE CERERE (în limba română)FORMULAR DE CERERE (în limba rusă)

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting