Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 19 April 2019

Greșeli frecvente ale autorităților contractante în procedurile de achiziții publice

1.Întocmirea ordinului/deciziei de creare a grupului de lucru fără precizarea funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte.

În conformitate cu prevederile pct. 18 al Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții,autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru pentru achiziții, urmează să stabilească expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sunt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

2.Nesemarea de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții a declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate.

În conformitate cu prevederile art. 79 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și capitolului VII al Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Respectiv, înainte de termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor, membrii grupului de lucru urmează să semneze obligatoriu, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. Declarațiile urmează a fi semnate pentru fiecare procedură de achiziție în parte. Reprezentanții societății civile, consultanții – specialiştii/experţii în domeniul în care se efectuează achiziţia care sunt incluși drept membri în cadrul grupurilor de lucru pentru achiziții la fel urmează să semneze declarațiile de confidenţialitate şi imparţialitate. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții;

3.Neplanificarea achizițiilor publice, corespunzător neîntocmirea planului de achiziții al autorităților contractante și/sau nepublicarea planurilor de achiziții pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în acesta.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice toate contractele de achiziţii publice, întocmind în acest sens un plan de achiziții care va fi publicat pe pagina web a autorității în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia, iar în cazul în care nu deține pagină web, planul de achiziții poate fi publicat pe pagina web a autorității contractante căreia i se subordonează. Modelul planului de achiziții este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice;

4.Neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în Buletinul achizițiilor publice.

Potrivit art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice,anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achizițiilor Publice în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către aceasta. Publicarea anunțului de intenție este obligatorie pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 800 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 2 000 000 lei;

5.Divizarea procedurilor de achiziții prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.

Divizarea procedurilor de achiziție este interzisă conform art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice;

6.Stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice limitative, nerelevante sau fără respectarea prevederilor legale.

Cerințele minime obligatorii de calificare și selecție vor fi solicitate cu respectarea prevederilor Capitolului IV al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar specificațiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 37. În același timp, acestea urmează a fi stabilite ținând cont de principiile achizițiilor publice prevăzute la art. 7 și trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit;

7.La întocmirea anunțurilor de participare, autoritățile contractante nu completează rubrica ,,Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”.

Anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede informația minimă care urmează a fi inclusă în anunțurile de participare. Astfel, completarea rubricii ,,Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință” este obligatorie;

8.În anunțul de participare și documentația de atribuire nu este indicat criteriul de atribuire care urmează a fi aplicat.

Art. 26 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede criteriile de atribuire care pot fi aplicate. În dependență de necesități și specificul achiziției, autoritatea contractantă urmează să selecteze doar unul dintre criteriile de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preţ; d) cel mai bun raport calitate-cost;

9.La stabilirea criteriului de atribuire autoritatea contractantă indică drept criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, însă fără a stabili factorii de evaluare, cât și ponderea acestora.

În cazul în care autoritatea contractantă aplică unul din criteriile cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, potrivit art. 26 alin. (10) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă urmează să precizeze în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic.

10.În cazul în care în cadrul procedurilor de achiziție publică se utilizează licitația electronică, autoritățile contractante nu indică în documentația de atribuire pasul minim și numărul de runde pentru licitația electronică.

Conform prevederilor art. 63 alin. (3), (5) lit. e) al Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 18 subpct. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în documentația de atribuire, condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, în special cu referire la numărul rundelor, durata fiecărei runde, durata intervalului dintre runde, la pasul minim de licitare care, dacă este cazul, va fi solicitat pentru licitarea noilor oferte.

11.Autoritatea contractantă nu completează Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) sau cerințele stabilite în DUAE nu sunt corelate cu cele din anunțul de participare și documentația de atribuire.

Conform Ordinului nr. 177 din 09.10.2018 al Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European, la inițierea procedurilor de achiziție publică autoritatea contractantă completează partea I-a, IV-a, V-a și a VI-a din DUAE. Totodată, autoritatea contractantă urmează să coreleze cerințele de calificare stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire cu cerințele din partea a IV- a din DUAE. Nu va fi utilizat un alt formular decât cel aprobat de către Ministerul Finanțelor. Formularul DUAE poate fi descărcat aici.

12.Cerințele stabilite în anunțul de participare diferă de cele indicate în documentația de atribuire.

Potrivit art. 17 alin. (10) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, criteriile de calificare specificate în anunțul de participare trebuie să fie aceleași cu cele prevăzute în documentația de atribuire.

13.Operatorii economici nu aplică semnătura electronică pe oferte (inclusiv toate documentele aferente).

Potrivit art. art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, pct. 25 din Hotărârea de Guvern nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri și pct. 121 din Hotărârea de Guvern nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), pe toate documentele ofertelor încărcate de operatorii economici urmează a fi aplicată semnătura electronică.

14.Autoritatea contractantă solicită depunerea ofertelor/documentelor de calificare pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii și ștampilei umede a operatorului economic.

Conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, toate comunicările și schimburile de informații sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, iar conform alin. (14) lit. i) al aceluiași articol pe ofertele electronice se aplică semnătura electronică. De asemenea, potrivit art. 65 alin. (5) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”. Respectiv, toate ofertele, inclusiv toate documentele aferente, urmează a fi semnate de către ofertanți cu semnătură electronică și transmise prin intermediul SIA „RSAP”.

15.La inițierea procedurii de achiziție publică autoritatea contractantă nu completează documentația standard sau aceasta nu corespunde obiectului de achiziție și/sau tipului de procedură aplicat.

În Monitorul Oficial nr. 396-397 din 12.10.2018 au fost publicate următoarele documentații standard:

üDocumentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 173 din 05.10.2018);

üDocumentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 174 din 05.10.2018);

üDocumentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 175 din 05.10.2018);

üDocumentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 176 din 05.10.2018).

Astfel, autoritățile contractante urmează să selecteze și să completeze documentația standard corespunzătoare.

16.Autoritatea contractantă respinge oferta operatorului economic pe motivul neprezentării documentelor de calificare fără a lua în calcul că a fost depus Documentul Unic de Achiziție European (DUAE).

Conform prevederilor legale, DUAE reprezintă un document furnizat în format electronic, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. La momentul depunerii ofertelor, autoritatea contractantă urmează să acceptă DUAE, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi. Respectiv, DUAE înlocuiește prezentarea documentelor de calificare și selecție stabilite de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE (art. 1, art. 20 alin. (1) și (8) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

17.Netransmiterea deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire către Agenția Achiziții Publice.

Art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează faptul că decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuirese expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1).

Notă! Decizia de atribuire înlocuiește procesul-verbal de evaluare al grupului de lucru pentru achiziții.

Modelul deciziei de atribuire poate fi descărcat aici;

18.Descalificarea/respingerea neîntemeiată a ofertelor operatorilor economici.

Potrivit art. 40 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Astfel, dacă ofertele prezentate corespund tuturor cerințelor stabilite în documentația de atribuire, autoritatea contractantă urmează să respecte prevederile propriei documentații și nu va descalifica/respinge ofertele fără motive întemeiate în acest sens;

19.Modificarea ofertelor după termenul-limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta doar înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. După expirarea termenului nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă poate corecta doar greșelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înștiințând neîntârziat ofertantul despre aceasta (art. 67 alin. (7), art. 69 alin. (4) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 24 al Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții);

20.Respingerea neîntemeiată a ofertelor anormal de scăzute.

Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris, şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv (art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

21.Desemnarea câștigătorilor necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite.

Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare sau oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire (art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);

22.Neinformarea sau informarea necorespunzătoare a ofertanților despre rezultatele procedurii de achiziție.

Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire vor fi informați despre deciziile grupului de lucru referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem dinamic de achiziţie, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Informarea se realizează cu respectarea prevederilor art. 31 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

23.Nerespectarea termenilor de așteptare.

Termenii pentru încheierea contractelor de achiziții publice sunt prevăzuți la art. 32 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Contractele de achiziții publice încheiate înainte de expirarea termenilor sunt lovite de nulitate;

24.Nepublicarea dărilor de seamă în Buletinul Achizițiilor Publice.

Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sunt întocmite de către autoritatea contractantă şi sunt publicate în Buletinul Achizițiilor Publice nu mai târziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 78 (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Modelul dării de seamă poate fi descărcat aici;

25.Anularea procedurii de achiziție fără indicarea temeiului juridic.

Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, are dreptul să anuleze procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, doar în cazurile expres prevăzute la art. 71 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În acest caz, conform prevederilor 78 alin. (1) lit. l) al aceleași Legi, darea de seamă privind anularea procedurii

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting