Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 06 June 2016

Funcție vacantă- cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile;

- cunoaşterea principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic;

- cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituţiile publice;

- noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele

constitutive ale infracţiunii.

Abilităţi:

-capacitatea de a organiza efectiv şi consecutiv relaţii de reciprocitate cusubdiviziunile structurale ale Consiliului raional, instituţiile publice din teritoriu, primăriile, serviciile publice desconcentrate, populaţia din raion;

- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

- abilitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis

constatările, concluziile şi recomandările, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 27 iunie 2016, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

auditor intern

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

-Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

-Legea 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică

·Acte normative în domeniul de specialitate

-Legea nr.229-XVII din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

-Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;

-Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

-Hotărîrea Guvernului nr.597 din 02.07.2010 „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern”;

-Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Cu privire la aprobarea Standardelor Generale de Audit”;

-Ordinul Ministerului finanţelor nr.139 din 20.10.2010 „Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de Audit Intern”

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr.149 din 22.11.2010 „Cu privire la aprobare Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit”;

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”;

-Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 12.10.2012;

-Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 29.12.2008;

-Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 15.09.2011;

-Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting