Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 20 February 2015

De la şedinţa Consiliului raional

La 20 februarie curent a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni, la care au participat 31 de consilieri. Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul din partea Partidului Liberal Democrat Alexandru Cojocaru. Au fost examinate 19 de chestiuni, proiectele de Decizii pe marginea acestora în prealabil au fost examinate și avizate de către toate cele 4 comisii de specialitate.

În rândurile de mai jos aveţi posibilitate să luaţi cunoştinţă de mai multe note informative, rapoarte pe marginea chestiunilor puse în discuție:

Raportul

cu privire la executarea bugetului raional

pe anul 2014

Bugetul raional pentru anul 2014 a fost executat la venituri în sumă de 179,9 mln lei , ceea ce constituie 99,2 la sută. Nu au fost primite de la bugetul de stat 1370,9 mii lei – mijloace pentru achitarea diferenţei de tarife la gazele naturale şi energie electrică pentru locuitorii s.Copanca din motivul că nu au fost solicitate de către administraţia primăriei şi suma de 467,8 mii lei pentru investiţii şi reparaţii capitale ca diferenţă dintre sumele planificate şi cele valorificate în rezultatul procedurilor de achiziţii a volumelor de lucrări executate. Transferurile de la bugetul de stat pentru susţinere financiară a raionului în volum de 150,8 mln lei au fost primite integral.

La venituri proprii bugetul raional a fost executat în sumă de 28,2 mln lei sau în proporţie de 94,4% , fiind neacumulată suma de 1680,8 mii lei. Nu a fost încasată suma de 1151,0 mii lei la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, suma de 373,3 mii lei la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată , suma de 75,3 mii lei la impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate, suma de 34,6 mii lei – taxa pentru extragerea mineralelor utile, precum şi suma de 117,8 mii lei la amenzile secţiilor de supraveghere şi control a traficului rutier.

La capitolul mijloace speciale , nu au fost îndeplinite de către Direcţia cultură, tineret, sport şi turism- 10,7 mii lei la plata serviciilor prestate, Aparatul preşedintelui raionului – 43,0 mii lei la venituri de la chiria /arenda bunurilor proprietate publică.

La capitolul ,, Granturi interne” nu au fost acumulate 704,0 mii lei de către Gimnaziul ,,Ioan Vodă” Hagimus pentru achitarea lucrărilor executate la obiectul ,,Eficientizarea energetică a gimnaziului” de la Fondul de Eficientizare Energetică.

La partea de cheltuieli bugetul raional a fost executat în sumă de 179,0 mln. lei ceia ce constituie 94,0%. Nevalorificate au rămas 11473,2 mii lei, (vezi anexa la prezenta Decizie, compartimentul ,,cheltuieli”)

Din suma alocată pentru investiţii şi reparaţii capitale din bugetul raional a rămas nevalorificată suma de 1364,0 mii lei, inclusiv la achitarea contribuţiei la implementarea proiectului ,,Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în lunca Nistrului prin exdinderea serviciilor de colectare selectivă a deşeurilor menajere” Aparatul preşedintelui raionului – 176,5 mii lei; reparaţia capitală a clădirii Consiliului raional Căuşeni, bd. M.Eminescu, 31, inclusiv lucrări de proiectare de dizain şi serviciile controlului de autor, Aparatul preşedintelui raionului – 546,2 mii lei; Construcţia monumentului în memoria victimelor represiunilor politice din localităţile raionului Căuşeni, amplasat în or.Căuşeni, str. A.Mateevici,9, inclusiv proiectare, Aparatul preşedintelui raionului - 30,0 mii lei; lucrări de proiectare a sistemului de canalizare în sectorul ,,Valul lui Traian”din or.Căuşeni, Aparatul preşedintelui- 100,0 mii lei; construcţia platformelor pentru instalarea containelor de deşeuri menajere solide situate în s.Copanca, com.Grădiniţa şi s.Plop-Ştiubei, r.Căuşeni, Aparatul preşedintelui raionului – 45,2 mii lei, reparaţia capitală a faţadei clădirii liceului ,,V.Alecsandri” s.Copanca - 134,4 mii lei; lucrări de terasament la construcţia stadionului, primăriei s.Fîrlădeni – 70,0 mii lei, construcţia obiectelor ,,Alimentarea cu gaze naturale a caselor locative din s.Pervomaisc şi s.Constantinovca , primăria com. Pervomaisc- 150,0 mii lei; reparaţia casei de cultură din s.Taraclia, primăria s.Taraclia- 95,7 mii lei; amenajarea terenului de minifodbal cu covor artificial din s.Cîrnăţeni, primăria s.Cărnăţeni- 16,0 mii lei. La fel a rămas neexecutată suma de 198,9 mii lei ca diferenţă dintre sumele planificate şi cele valorificate în rezultatul procedurilor de achiziţii

Din suma totală neexecutată la partea de cheltuieli suma de 3278,8 mii lei constituie cheltuieli pentru retribuirea muncii, primele de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii din instituţiile finanţate de la bugetul raional, 113,4 mii lei pentru alimentaţia elevilor claselor I-IV din instituţiile şcolare, inclusiv Liceul ,,M.Eminescu” or.Căuşeni- 24,9 mii lei; Liceul theoretic ,,A.Mateevici” s.Zaim-17,7 mii lei; Liceul teoretic ,,A.Mateevici” or.Căinari-21,0 mii lei; Gimnaziul Ursoaia – 13,5 mii lei; Gimnaziul ,,Grigorievca”- 13,7 mii lei.

În fondul local de susţinere socială a populaţiei a rămas neutilizată suma de 11,4 mii lei.

INFORMAŢIE

privind activitatea Comisiei raionale privind protecția copilului aflat în dificultate pe parcursul anului 2014

În perioada raportată membrii Comisiei s-au întrunit în 13 şedinţe. Fiind abilitată cu competenţa de eliberare a Avizelor pentru aprobarea măsurilor de protecţie a copiilor aflați în dificultate şi monitorizarea acestora, pe parcursul anului 2014 Comisia a examinat 58 de adresări referitor la destinul a 65 de copii minori aflați în dificultate.

În cadrul şedinţelor Comisiei în 6 familii ale Asistenților Parentali Profesioniști au fost plasați 11 copii, pentru 5 copii a fost schimbat termenul de plasament al copiilor din serviciu de scurtă durată în serviciu de lungă durată.

În cadrul a 2 ședințe ale Comisiei au fost examinate rapoartele de revizuire anuală a competențelor profesionale ale celor 6 asistenți parentali profesioniști, fiind adoptate decizii de corespundere la funcțiile deținute.

Membrii Comisiei au acceptat 8 propuneri ale specialiștilor din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei de permitere a adopției a 11 minori fără acordul rudelor. În vederea protecției copiilor aflați în dificultate 15 minori au fost plasați sub tutelă în familii extinse, 7 copii au fost plasați în Centre de plasament temporar de nivel republican din motivul că în raion lipsește un asemenea Centru. În această perioadă 2 copii au fost reintegrați în familia biologică după ce s-au aflat o perioadă de timp în familia unui asistent parental profesionist. În ansamblu în 61 de cazuri instituționalizarea copiilor a fost prevenită , concomitent în instituții de stat au fost aranjați 3 copii.

În cadrul ședinței din 5 decembrie 2014 au fost acceptate și eliberate Avize pozitive la propunerile specialiștilor din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei de a oferi ajutoare bănești în sumă totală de 113.370 lei pentru 13 familii cu copii din categoria socialmente vulnerabile din diferite localități ale raionului prin intermediul Serviciului Social Sprijin pentru familie și copii.

Generalizând activitatea Comisiei pe parcursul anului 2014, menționăm, că pe parcurs a fost resimțită insuficiența serviciilor de protecție a copiilor, apropiate mediului familial, în special a unei Case comunitare pentru copii în situații de risc

REGULAMENTUL

cu privire la gestionarea mijloacelor speciale

ale instituţiei publice IÎ „Gimnaziului Tocuz”

Prezentul Regulament are drept scop reglementarea realizării prevederilor articolului 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi ale articolului 6 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi stabileşte modul de gestionare a mijloacelor speciale ale Instituţiei de Învăţămînt „Gimnaziul Tocuz” (în continuare instituţie de învăţămînt).

I. Clasificarea şi monitorizarea mijloacelor speciale

1. Mijloacele speciale ale Instituţiei de Învăţămînt se clasifică conform următoarelor categorii:

Categoria 001 “Servicii cu plată”;

Categoria 003 “Granturi”;

La categoria 001 “Servicii cu plată” se atribuie mijloacele băneşti obţinute de instituţia de învăţămînt în condiţii legale de la prestarea serviciilor contra plată.

La categoria 003 “Granturi” se atribuie mijloacele cu titlu gratuit, intrate în conturile instituţiei de învăţămînt sub formă de granturi, sponsorizări /filantropie şi donaţii.

Mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei de învăţămînt nu se atribuie la mijloace speciale.

II. Planificarea mijloacelor speciale

2. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din mijloace speciale se efectuează ţinînd cont de taxele, tarifele, volumele fizice ale serviciilor prestate, normele şi normativele stabilite în actele legislative şi normative, contractele /acordurile respective.

3. Estimările de venituri şi cheltuieli se includ în devizul de cheltuieli şi planul de finanţare/repartizarea pe luni a bugetului, întocmite de către instituţia de învăţămînt, conform formularelor aprobate de Ministerul Finanţelor.

4. În partea de venituri a devizului de cheltuieli, planului de finanţare şi repartizării pe luni a bugetului se includ:

- veniturile proprii, care se reflectă la capitolul 151.01(categoriile 001,);

- granturi interne, care se reflectă la capitolul 411.00 (categoria 003);

- granturi externe pentru instituţia de învăţămînt, care se reflectă la capitolul 412.03 (categoria 003);

5. În partea de cheltuieli se includ cheltuielile aferente activităţii statutare a instituţiei de învăţămînt finanţate de la buget, inclusiv şi cele legate de prestarea serviciilor, alimentaţia elevilor din cclasele V-XII (113.09 - Alimentaţie )

6. Suma totală de cheltuieli pe mijloace speciale nu poate depăşi suma veniturilor încasate pe parcursul anului, cu excepţia cazurilor, cînd în baza dispoziţiilor legale, instituţia de învăţămînt este autorizată de a utiliza soldurile disponibile în cont, la începutul anului.

7. În cazul cînd veniturile depăşesc cheltuielile, ca urmare a faptului că veniturile care se preconizează a fi încasate pe parcursul anului sunt destinate (autorizate prin acte normative) pentru a fi utilizate şi în anul bugetar următor, această depăşire se reflectă în devizul de cheltuieli ca excedent şi respective, sold la sfîrşitul perioadei.

8 În cazul, dacă legea bugetară anuală sau Decizia de aprobare a bugetului rational nu sunt adoptate pînă la data de 31 decembrie a anului precedent anului bugetar de referinţă, proiectele devizelor de cheltuieli se examinează şi se aprobă în volume ce nu depăşesc sumele aprobate pentru anul bugetar precedent.

9. Modificarea volumelor de mijloace speciale aprobate în devizele de cheltuieli poate fi operată numai în limita competenţelor legale ale executorilor (ordonatorilor) de buget.

III. Executarea mijloacelor speciale

10. Gestionarea mijloacelor speciale, se efectuează prin conturi trezoreriale, separat pe fiecare categorie, conform Normelor Metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.

11. Contul trezorerial se deschide pentru fiecare categorie de mijloace speciale.

12. În cazul, cînd pînă la începutul anului bugetar devizele de cheltuieli şi planurile de finanţare/ repartizările pe luni a bugetului n-au fost aprobate în modul stabilit, la conturile trezoreriale respective se efectuează numai operaţiuni de încasare a veniturilor.

13. Mijloacele speciale încasate pe parcursul anului, suplimentar la suma totală prevăzută iniţial, pot fi utilizate în anul în curs numai după operarea, în modul stabilit, a modificărilor respective.

14. Excedentele de mijloace băneşti formate real la conturile de mijloace speciale la finele anului, se utilizează în condiţiile prevederilor art.12 alin.(4) al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi regulamentele privind utilizarea mijloacelor aprobate de Guvern.

IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii

15. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţia de învăţămînt, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.

16. Executorii primari de buget (ordonatorii de credite) sunt obligaţi să prezinte Direcţiei finanţe, rapoarte despre executarea mijloacelor speciale potrivit formularelor şi în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor.

17. Pentru încălcarea modului de formare, aprobare şi utilizare a mijloacelor speciale se aplică sancţiunile stabilite în legislaţie pentru încălcările respective vizînd mijloacele bugetare.

CUANTUMUL

plăţilor pentru emiterea „Certificatului de urbanism” şi

„Autorizaţiei de construire/desfiinţare” pentru anul 2015

Nr.
crt

Tip construcţie

Cuantumul plăţilor (taxelor), în lei

certificate de urbanism

autorizaţii de construire/ desfiinţare

1.

Case particulare

100

100

2.

Alte tipuri de construcţii:

a) cu suprafaţa totală construită de pînă la 1000 m2

1000

2000

b) cu suprafaţa totală construită de pînă la 5000 m2

2000

7000

c) cu suprafaţa totală construită de pînă la 10000 m2

4000

12000

d) cu suprafaţa totală construită de pînă la 20000 m2

6000

20000

e) cu suprafaţa totală construită de pînă la 30000 m2

8000

30000

f) cu suprafaţa totală construită de peste 30000 m2

15000

50000

Componenţa

comisiei de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale

Republicii Moldova şi serviciul civil (de alternativă)

a tinerilor născuţi în perioada anilor 1988-1997

Numele, Prenumele

Funcția

Preşedintele comisiei :

Veaceslav Nigai

Vicepreşedinte al raionului Căuşeni

Vicepreşedintele comisiei:

Lilian Pînzaru

Comandantul Centrului Militar Teritorial Căuşeni

Tudor Burac

Specialist în probleme de protecție civilă și serviciul civil în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

Secretar :

Petru Ţulea

Specialist superior, secţia recutare și încorporare al Centrului Militar Teritorial Căuşeni

Membrii comisiei:

Victor Pelin

Șeful secției consultații, IMSP Spitalul raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”, preşedintele comisiei medicale

Andrei Cucoș

Şef secţiei securitate și ordine publică, IP Căuşeni

Pavel Ciobanu

Comandantul companiei de carabineri dislocată în or. Căușeni

Componenţa

comisiei de încorporare în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi serviciul civil, de rezervă

Numele , Prenumele

Funcţia

Preşedintele comisiei :

Tudor Para

Şef - interimar, secţia administraţie publică, Aparatului Preşedintelui raionului Căușeni

Vicepreşedintele comisiei:

Semion Ananii

Locţiitor Comandant - şef secţie mobilizare al Centrului Militar Teritorial Căuşeni

Secretar :

Sarev Svetlana

Specialist, secţia recutare și încorporare al Centrului Militar Teritorial Căuşeni

Membrii comisiei:

Savelie Iepure

Specialist principal AM şi Copilului, IMSP Spitalul raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”

Vitalie Arnaut

Şeful secţiei urmarire penală, IP Căuşeni

Nicolae Balaban

Comandant de pluton, compania de carabineri dislocată în or. Căușeni

Componenţa comisiei medico-militare

în perioada de încorporare martie – iulie 2015

Numele, Prenumele

Funcţia

Preşedintele comisiei :

Victor Pelin

Șeful secției consultații, IMSP Spitalul raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”

Membrii comisiei:

ValentinaBragari

Medic - internist

Tatiana Ceban

Medic - oftalmolog

Lidia Chiriac

Medic - ORL

Vitalie Panfilov

Medic - psiho-narcolog

Mihail Florea

Medic - chirurg

Ilie Zlotea

Medic - neurolog

Raisa Martînenco

Medic - stomatolog

Alexandru Voloh

Medic - dermato-venerolog în zilele de încorporare

conform graficului .

Componenţa comisiei medicale de rezervă,

în perioada de încorporare martie – iulie 2015

Numele , Prenumele

Funcţia

Preşedintele comisiei :

Savelie Iepure

Specialist principal, AM şi Copilului, IMSP Spitalul raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”

Membrii comisiei:

Ina Dragoman

Medic de familie

Grigore Reuţoi

Medic - oftalmolog

Lidia Chiriac

Medic ORL

Valeriu Exari

Medic - psiho-narcolog

Ina Dragoman

Medic - chirurg

Valeriu Exari

Medic - neurolog

Oleg Neculcea

Medic stomatolog

Nicolae Armianic

Medic dermato-venerolog în zilele de încorporare

conform graficului.

Componenţa grupului operativ, în caz

de refuz de a se prezenta la comisia de încorporare

în perioada de încorporare martie – iulie 2015

Membrii comisiei:

Cucoș Andrei

Şeful secţiei securitate și ordine publică, IP Căuşeni

Vartic Pavel

Şeful secţiei recrutare și încorporare al Centrului Militar Teritorial Căuşeni

Țulea Petru

Specialist superior, secţia recrutare și încorporare al Centrului Militar Teritorial Căuşeni

Poliţiştii de sector din primării

Componenţa comitetului organizatoric

pentru desfăşurarea „Zilei recrutului” în raionul Căuşeni

Numele, Pronumele

Funcţia

Preşedintele comisiei :

Tudor Para

Şef - interimar, secţia administraţie publică, Aparatului Preşedintelui raionului Căușeni

Membrii comisiei:

Lilan Pînzaru

Comandantul Centrului Militar teritorial Căuşeni

Vasile Molodilo

Şeful Direcţiei învăţămînt

Tudor Garaba

Șeful Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism Căușeni

Filip Musteaţă

Specialist principal, Direcţia cultură, tineret, sport

şi turism

S A R C I N A

de încorporare pe primăriile raionului şi graficul desfășurării comisiei medico – militare, în perioada martie – iulie 2015

Nr

d/o

Primăria

data petrecerii

sarcina de încorporare

notă

1

Baccealia

18.03.2015

1

2

Baimaclia

18.03.2015

2

3

Căinari

18.03.2015

4

4

Căuşeni

18.03.2015

12

5

Chircăieşti

19.03.2015

3

6

Chircăieştii-Noi

19.03.2015

2

7

Cîrnăţeni

19.03.2015

2

8

Cîrnăţenii-Noi

20.03.2015

2

9

Ciufleşti

20.03.2015

1

10

Copanca

20.03.2015

4

11

Coşcalia

23.03.2015

2

12

Fîrlădeni

23.03.2015

4

13

Grădiniţa

23.03.2015

1

14

Grigorievca

23.03.2015

1

15

Hagimus

24.03.2015

2

16

Opaci

24.03.2015

3

17

Pervomaisc

24.03.2015

1

18

Plop-Ştiubei

25.03.2015

2

19

Săiţi

25.03.2015

2

20

Salcuţa

25.03.2015

4

21

Tănătari

26.03.2015

3

22

Tănătarii-Noi

26.03.2015

1

23

Taraclia

26.03.2015

4

24

Tocuz

27.03.2015

4

25

Ucrainca

27.03.2015

1

26

Ursoaia

30.03.2015

3

27

Zaim

30.03.2015

4

Zilele de rezervă

31.03.2015-31.07.2015

75

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting