Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 09 July 2019

Consiliul comunal Grădinița anunţă Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist în problemele perceperiifiscale (0,5 unităţi) şi în problemele reglementării regimului proprietăţii funciare (0.5 unităţi)

ANUNȚ

În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009,Consiliul comunal Grădinița anunţă

Concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist în problemele perceperiifiscale (0,5 unităţi) şi în problemele reglementării regimului proprietăţii funciare (0.5 unităţi)

la primăria com. Grădinița.

Scopul general al funcţiei:

Acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul primăriei şi reglementarea problemelor funciare.

Sarcinile de bază:

  1. Asigurarea evidenţei integrale a contribuabililor , asigurarea evidenţei obligaţiunilor fiscale.
  2. Transferarea la buget a sumelor încasate în termenii stabiliţi de lege.
  3. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare
  4. Înregistrarea documentelor deţinătorilor de teren şi completarea registrului cadastral .

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

-Deţin cetăţenia Republicii Moldova;

-Posedă limba de stat;

-Studii superioare în orice domeniusau medii echivalenteîn domeniu;

-N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă;

-Cunosc legislaţia în domeniu;

-Cunoştinţe de operare la calculator (obligatoriu);

-Nu au anticedente penale;

-Cunosc specificul funcţionării structurilor în domeniul administraţiei publice.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

-Formularul de participare;

-Copia buletinului de identitate;

-Copia diplomei de studii;

-Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate, dacă este;

-Copia (extrasul) carnetului de muncă;

-Cazierul juridic (se prezintă de învingătorul concursului).

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitate lor.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei Grădinița, tel. 0243-45236; în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunţului pe portalul cariere.gov.md și pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 26 iulie2019 ora16.00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:–doamna Svetlana Ivanova, secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie recomandată pentru concursul la funcţia publică vacantă

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

·Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

-Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-Legea cu privire la petiţionare (nr.190-XIII din 19.07.1994).

-Codul Funciar

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (100din 22.12.2007);

-Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

-Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr.239-XVI din 13.11.2008);

-Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523-XIV din 16.07.1999);

-Legea privind accesul la informație, nr.982 din 11.05.2000;

-Codul Funciar

-Codul Fiscal nr.1163 din 24.04.1997

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting