Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 20 March 2019

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist superior, Serviciul juridic din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni

A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, având în vedere funcția publică vacantă de specialist superior din cadrul Serviciului juridic al Aparatului președintelui raionului, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şiRegulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist superior, Serviciul juridicdin cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei:asigurarea desfășurării activității prin participarea la procesul de elaborare/avizare a proiectelor de documente și acte administrative, emise de către președintele raionului, Consiliul raional.

III. Sarcinile de bază:

  • Participarea la procesul de elaborare/avizare a proiectelor de documente și acte administrative, emise de către președintele raionului, Consiliul raional.
  • Examinarea în termen a demersurilor și petițiilor ce ține de domeniul de activitate al serviciului juridic.
  • Efectuarea sistematizării, evidenței și păstrării actelor legislative și normative.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-cunoştinţe de operare la calculator;

-este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului.

Experiență profesională:

-prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a autorităților publice;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi:

-gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

-abilitatea de a comunica oral şi scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

-de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 10 aprilie 2019, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.24; telefon de contact – (243) 2 23 48;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist superior:

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;

-Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

-

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

-Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

-Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație.

·Acte normative în domeniul de specialitate

-Codul Muncii al Republicii Moldova;

-Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

- Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

- Legea contenciosului administrative nr. 793-XIV din 10 februarie 2000;

-Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting