Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 07 February 2019

Aparatul președintelui raionului Căușeni anunță concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist, Serviciul raional arhivă din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni

A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şiRegulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist, Serviciul raional arhivă din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei: Organizarea patronării instituţiilor şi controlul stării arhivelor departamentale, preluarea documentelor la păstrarea de stat şi efectuarea ordonării documentelor

III. Sarcinile de bază:

1.Studierea documentelor şi identificarea lor cu scop de arhivare.

2.Ţinerea evidenţei documentelor de arhivă în modul stabilit.

3.Acordarea consultaţiilor primăriilor, altor subdiviziuni din teritoriu în vederea procesului de arhivare a documentelor.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-cunoştinţe de operare la calculator.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Cunoştinţe:

-Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, prioritar a celei din domeniul arhivistic;

-Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice, a sistemului de arhivă;

-Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel; PowerPoint, navigare Internet.

Abilităţi:

-capacitatea de a organiza efectiv şi consecutiv relaţii de reciprocitate cusubdiviziunile structurale ale Consiliului raional, instituţiile publice din teritoriu, primăriile;

-gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

-abilitatea de a comunica verbal şi în scris, de a lucra cu documentele.

Aptitudini:

-de organizare, de elaborare a documentelor, de comunicare.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 26 februarie2019, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist în Serviciul raional arhivă din cadrul Aparatului președintelui raionului Căușeni

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

-Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-Legea 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;

-Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul

Fondului arhivistic de stat;

-Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

-Instrucţiunea cu privire la îndeplinirea cererilor cu caracter social - juridicale

cetăţenilor şiinstituţiilor aprobat prin Consiliul Colegial al serviciului de stat de Arhivă

al RM la 25octombrie 1995;

- Regulamentul -cadru cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice

centrale şi locale şi în instituţiile din subordinea acestora aprobat prin Hotărârea

Guvernuluiîn anul 2007;

-Ghidul arhivelor din RM alcăt.: M. Taşcă, A. Postică, V. Basiul, Editura Pontos, Chișinău 2011;

-Codul de deontologie arhivistică, aprobat de cel de al XIII-lea Congres Internaţional al Arhivelor (Beijing, 6 septembrie 1996), publicat în Revista Arhivelor Nr. 2/1997;

-Indicatorul documentelor –tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile RM, aprobat de Serviciul de Stat de Arhivă, 03.12.1997- publicată în anul 1998.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting