Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: concurs-pentru-suplinirea-functiei-publice-vacante-de-specialist-din-cadrul-aparatului-presedintelui-raionului-causeni Friday, 27 March 2015
Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni


Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, modificată prin Legea nr.98 din 28 mai 2010 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei:organizarea procesului de audiență a cetățenilorși a examinării petițiilor în conformitate cu legislația în vigoare.

III. Sarcinile de bază:

-asigurarea bunei organizări a procesului de audienţă a cetăţenilor în anticamera Preşedintelui raionului;

-organizarea conform legislaţiei a procesului de examinare a petiţiilor adresate administraţiei raionului;

-acordarea ajutorului metodologic şi consultativ subdiviziunilor Consiliului raional, primarilor comunităţilor din raion, secretarilor consiliilor locale în privinţa organizării corecte a examinării petiţiilor.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator;

-cunoaşterea limbii ruse şi a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat; citit/scris/vorbit.

Cerinţe specifice:studii superioare (licenţă), în domeniul artei și științei ale comunicării sau în domeniul administraţiei publice;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelor de studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunerea Certificatul medical și a Cazierului judiciar conform cerințelor.

VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 23 martie 2015, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar și certificatul medical vor fi înlocuite cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și certificatul medical în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

  • Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici,
  • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici
  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

·Acte normative în domeniul de specialitate

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003

- Instrucţiuniea privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting