Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 04 November 2020

Concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de contabil-șef în primăria Baccealia.


A V I Z!

În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Baccealia anunță

Concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de contabil-șef în primăria Baccealia.

Scopul general al funcției:

Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate –financiară din cadrul primăriei.

Sarcinile de bază:

  -Elaborarea bugetului primăriei;

  -Asigurarea estimărilor veridice și economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor bugetare;

  -Perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice;

  -Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile;

  -Calcularea și achitarea salariilor;

  -Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă;

  -Organizarea și exercitarea controlului financiar, preventiv și de gestiune.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:

  -dețin cetățenia Republicii Moldova;

  -posedă limba de stat;

  -studii superioare de licență sau echivalente(medii speciale) în domeniul contabilității

  (cunoașterea programelor 1C WORD și EXCEL);

  -n-au atins vârsta necesară obținerii dreptului de pensionare pentru limita de vârstă;

  -cunoștințe privind legislația în domeniu;

  -cunoștințe de operare la calculator(obligatoriu);

  -nu au antecedente penale;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

  -cunosc specificul funcționării structurilor în domeniul administrației publice;

  -experiență profesională în domeniul contabilității preferabil un an vechime.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  -Formulare de participare;

  -Copia buletinului de identitate;

  -Copia diplomei de studii;

  -Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specialitate;

  -Copia(extrasul) carnetului de muncă;

-Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

Copiile documentelor pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele

originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documentele urmează a fi prezentate la Comisia de organizare a concursului, care se află în localul primăriei comunei Baccealia, tel.(0243) 79-5-86 în termen de 20 de zile calendaristice din data plasării anunțului pe pagina WEB a Consiliului raional Căușeni și pe portalul cariere.gov.md.

Termen limită de depunere a dosarelor 22 noiembrie 2020 ora 17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Pocnea Anastasia, secretarul comisiei de concurs. Tel. 0243-79-5-86.

A V I Z!

În baza Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul nr. 163 din 23 martie 2015 Ministerului Educației, Culturii și Cercetării,

primăria comunei Baccealia anunță

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –

creșă „Licurici” din s. Baccealia.

I.Condițiile de participare la concurs:

a) deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

b) cunoașterea limbii române;

c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta

de 65 de ani;

d) studii superioare universitare;

e) vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;

f) este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea

funcției;

g) nu are antecedente penale;

h) nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l),m) și n) din

Codul Muncii.

II.. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii superioare legalizate;

4)copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;
5) copia carnetului de muncă;
6) curriculum vitae;
8) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
9) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
10) declarația privind Planul de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani va fi prezentat în etapa a IV a concursului.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare

la concurs – 02 decembrie 2020 ora 1700 .

IV. Locul depunerii documentelor : Primăria comunei Baccealia ,biroul secretarului

consiliului: telefon de contact (0243)79-2-38, 79-5-86.

V.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor : Pocnea Anastasia, secretarul Consiliului comunal.

VI.Concursul pentru ocuparea funcției de director cuprinde 4 etape:

  -Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

  -

  -Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale(testul)

  -Evaluarea circulum vitae

  -Interviul

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting