Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 20 March 2019

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de auditor intern, serviciul audit intern din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni

A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şiRegulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de auditor intern, serviciul audit intern din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni.

II. Scopul general al funcţiei:Realizarea activităţilor de audit intern şi îndeplinirea altor sarcini de audit intern. Oferirea autorităţii publice a unor garanţii în efectuarea unui control viabil al operaţiunilor şi contribuirea la sporirea semnificaţiei acesteia, acordarea ajutorului în atingerea obiectivelor, evaluând printr-o abordare sistematică şi metodică procesele de management ale riscurilor, propunerea metodelor de consolidare a eficacităţii.

III. Sarcinile de bază:

1. Realizarea activităţilor de audit intern în scopul evaluării sistemului de management financiar şi de control al entităţilor publice din cadrul Consiliului raional.

2. Întocmirea documentaţiei curente şi permanente de audit în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern.

3. Formularea preliminară a recomandărilor pentru raportul de audit intern.

4. Realizarea procesului de urmărire a implementării recomandărilor de audit.

5.Informarea sistematică a preşedintelui raionului despre procesul de realizare a

sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-cunoştinţe de operare la calculator.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate şi audit, economie generală, drept;

- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului general, financiar,

control financiar public intern.

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a sectorului public;

- cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile;

- cunoaşterea principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic;

- cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituţiile publice;

- noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele

constitutive ale infracţiunii.

Abilităţi:

-capacitatea de a organiza efectiv şi consecutiv relaţii de reciprocitate cusubdiviziunile structurale ale Consiliului raional, instituţiile publice din teritoriu, primăriile, serviciile publice desconcentrate, populaţia din raion;

-gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

-abilitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis

constatările, concluziile şi recomandările, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

-de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 10 aprilie 2019, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

auditor intern

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

-Legea 100 din 22.12. 2017 cu privire la actele normative;

·Acte normative în domeniul de specialitate

-Legea nr.229-XVII din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

-Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;

-Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

-Hotărârea Guvernului nr.124 din 02.02.2018 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”;

-Ordinul Ministerului finanţelor nr.74 din 10.06.2014 „Cu privire la aprobarea Codului etic al auditoruluiintern şi Cartei de audit intern (Regulament-modelde funcţionare a unităţii de audit intern);

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr.149 din 22.11.2010 „Cu privire la aprobare Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit”;

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr.189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”;

-Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern;

-Privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.105 din 15.07.2013;

-Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 15.09.2011;

-Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting