Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 09 April 2019

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, Secția agricultură, relații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie, construcții și infrastructură, componentă a Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni, subdiviziune a Consiliului raional

A N U N Ţ

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, Secția agricultură, relații funciare și cadastru din cadrul Direcției economie, construcții și infrastructură, componentă a Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni, subdiviziune a Consiliului raional.

II. Scopul general al funcţiei:organizarea dirijării procesului de reglementare a regimului proprietății funciare și organizarea teritoriului.

III. Sarcinile de bază:

-asigurarea gestionării corecte a fondului funciar;

-ținerea cadastrului și monitoringului funciar;

-coordonarea activității specialiștilor în reglementarea proprietății funciare din raion;

-asigurarea asistenței metodologice deținătorilor de teren.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1)lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator, a programelor MAP INFO, Auto Cad.

Cerinţe specifice:studii superioare licentiate sau echivalente preferabil în domeniul cadastrului.

Experiență profesională: un an experiență profesională în administrația publică; abilități de utilizare a computerului.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunereaCazierului judiciar, conform cerințelor.

VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs –02 mai 2019, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor: Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Gluh Ludmila, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116 din 19.07.2018;

-Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

·Acte normative în domeniul de specialitate:

-Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991);

-Legea nr.1247 din 22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar;

-Legea nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile;

-Legea nr.354 din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;

-Legea nr.778 din 21.12.2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică;

-Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997);

- Legea cu privire la zonele și fișiile de protectie a apelor râurilor și bazinelor de apa, nr.440-XIII din 27.04.95;

-Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și

schimb de terenuri;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting