Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Marți, 29 Septembrie 2020

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, Secția Administrtație Publică Locală, din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni, subdiviziune a Consiliului raional

Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I. Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal, Secția Administrtație Publică Locală, din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni, subdiviziune a Consiliului raional.

II. Scopul general al funcţiei: Coordonarea și asigurarea ajutorului metodologic primăriilor din raion în probleme de administrație public, asigurarea pregătirii materialelor pentru ședințele Consiliului raional.

III. Sarcinile de bază:

-Asigurarea bunei desfășurări a ședințelor Consiliului raional.

-Elaborarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor,referendumurilor, seminarelor, conferințelor, consfătuirelor în diverse probleme de competența administrației publice locale.

-Asigurarea controlului asupra soluționării problemelor expuse în cadrul zilelor de lucru a președintelui raionului în teritoriu.

-Acordarea ajutorului metodologic și consultativ consilierilor și comisiilor consiliului raional, primarilor și secretarilor consiliilor locale.

-Asigurarea bunei desfășurări a ședințelor de lucru de pe lângă Președintele raionului.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-în ultimii 5 ani nu a fost destituit din funcție publică conform art.64 alin. (1)lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente;

-cunoştinţe de operare la calculator, a programelor Word, Excel, Navigare Internet.

Cerinţe specifice:studii superioare licentiate sau echivalente preferabil în domeniul.

Experiență profesională: un an experiență profesională în domeniu;abilități de utilizarea computerului.

Abilităţi: capacități de sistematizare a informației, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, planificare, organizare, analiză și sinteze, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

V. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d)Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

f)Declarație pe propria răspundere privind depunereaCazierului judiciar, conform cerințelor.

VI. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs –20 octombrie2020, ora 17:00.

VII. Locul depunerii documentelor:Aparatul preşedintelui raionului Căuşeni (or. Căuşeni, bd. M. Eminescu, 31) biroul nr.210; telefon de contact – (243) 2 23 48;

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Guja-Railean Natalia, specialist principal, Serviciul resurse umane din cadrul Aparatululuipreşedintelui raionului Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţiasă completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

·Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea integrității, nr.82 din 25.05.2017;

-Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

-Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

-Codul administrativ al Republicii Moldova,

-Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

  -Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică

  -Legea 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local.

  ·Acte normative în domeniul de specialitate:

  -Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), nr.156 din 06.07.2007;

  -Legea cu privire la protecția civilă, nr. 271 din 09.11.1994;

  -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.865 din 15.07.2008 “Privind unele măsuri de executare a Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), nr.156 din 06.07.2007”;

  -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.1340 din 04.12.2001 “ Cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova”;

  -Hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului privind acordarea ajutorului material sinistraților în urma calamităților naturale din Republica Moldova, provocate de procese geologice periculoase, nr.632 din 04.07.2000.

  ·Alte surse de informare:

-Ghidul alesului local, Chişinău, ediţia anului 2015.

·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting